Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS

Zatrudnienie emeryta lub rencisty a składki ZUS

Zatrudnienie emeryta lub rencisty na podstawie umowy o pracę rodzi obowiązek ubezpieczeń. Z kolei zatrudnienie takiej osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej może się okazać dla firmy korzystne finansowo. Przedsiębiorca, zatrudniając emeryta lub rencistę, musi pamiętać również o konieczności powiadomienia ZUS o zatrudnieniu oraz wysokości przychodów.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczeniowym jest objęta osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy, również emeryt lub rencista. W związku z tym pracodawca przy zatrudnieniu takiej osoby ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne, nie ma przy tym znaczenia wymiar czasu pracy czy wysokość osiąganych dochodów.

Jeśli zatrudniona osoba ukończyła odpowiedni wiek, czyli 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Emeryt lub rencista, który wykonuje pracę w ramach umowy o pracę, podlega zgłoszeniu do ZUS tak jak pozostali pracownicy. Pracodawca musi dokonać zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 01 10 x x, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

W przypadku zawarcia z emerytem lub rencistą umowy zlecenia, która jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, zleceniobiorca podlega z tytułu tej umowy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny – nie ma obowiązku jego opłacania, chyba że pracownik wyrazi chęć przystąpienia do takiego ubezpieczenia.

Zleceniobiorcę również należy zgłosić do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 04 11 x x, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Należy zwrócić uwagę, by w przypadku wyrażenia przez pracownika woli objęcia ubezpieczeniem chorobowym zgłoszenie do tych ubezpieczeń zgłosić w części przeznaczonej na dobrowolne ubezpieczenia.

Umowa zlecenie emeryta lub rencisty jest wyłączona z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u innego płatnika składek. W takiej sytuacji z tytułu umowy zlecenie obowiązkowo opłaca się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeżeli przychód z umowy o pracę jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Natomiast ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny. Zasada ta nie dotyczy emeryta lub rencisty, który zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Wtedy wynagrodzenie osiągnięte w ramach umowy zlecenia jest traktowane jako przychód uzyskany ze stosunku pracy, co powoduje naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne również od tego przychodu.

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło

Zawarcie umowy o dzieło zwykle nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych, również w przypadku podpisania takiej umowy z emerytem lub rencistą. Z tego tytułu odprowadzany jest jedynie podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Jednak w sytuacji gdy umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracodawcą, przychód z tej umowy stanowi podstawę wymiaru do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zawiadomienie ZUS

Emeryt lub rencista, który podjął pracę zarobkową, ma obowiązek zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodów, które podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, oraz o wysokości osiąganego przychodu z tego tytułu. Wykonywanie pracy zarobkowej może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie otrzymywanego świadczenia.

W przypadku emerytów lub rencistów, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, przychód stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

 W sytuacji gdy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

  • emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego, w zależności od jego daty urodzenia,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
  • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
  • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierającego świadczenie na podstawie Ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a także renta rodzinna po tym inwalidzie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Źródło: wfirma.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close