wlochy

Płaca minimalna we Włoszech

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

W dniu 22 lipca 2016 r. wszedł w życie włoski dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

 

Płaca minimalna we Włoszech – kogo dotyczy?

Przepisami objęci są usługodawcy przewozów kabotażowych towarów lub pasażerów, o których mowa w Rozdziale III oraz Rozdziale V rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

 

Wynagrodzenie minimalne we Włoszech – wyłączenia

Wyłączone spod obowiązywania dekretu numer 136 z dnia 17 lutego 2016 r. są usługi międzynarodowego transportu drogowego, które są tranzytem przez terytorium Włoch – czyli nie dokonują ładunku/rozładunku lub wsiadania/wysiadania pasażerów.

 

Stawka minimalnego wynagrodzenia we Włoszech

Stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. W przypadku transportu towarów wynosi 9,85 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 oraz 10,12 € dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

 

Minimalne wynagrodzenie we Włoszech – wymagania administracyjne

Usługodawca delegujący pracownika jest zobowiązany do szeregu wymogów administracyjno-prawnych, a w szczególności do:

 1. Dokonania rejestracji oddelegowania poprzez wypełnienie deklaracji on-line do max. 24 godziny przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jak i dokonania powiadomienia o wszelkich kolejnych zmianach meldunku w przeciągu pięciu dni od dnia zaistnienia zmiany,
 2. W okresie delegowania i przez okres dwóch lat od ustania przedmiotowego stosunku pracy do:
 • przechowywania, wraz z kopią sporządzoną w języku włoskim, umowy o pracę, paska płacowego, karty pracy wskazującej początek, koniec i czas pracy w ujęciu dziennym, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń, oficjalnego powiadomienia o ustanowieniu stosunku pracy, zaświadczenia wydanego w trybie obowiązujących przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
 • wyznaczenia osoby do kontaktów i uprawnionej do reprezentacji podmiotu w obrębie kontaktów z partnerami społecznymi, posiadającej domicyl we Włoszech, która odpowiadać będzie za przesyłanie deklaracji, odbiór ewentualnych aktów i dokumentów itp.;
 1. Dostosowania się zasad wynikających z przepisów prawa pracy: nawet jeśli polski pracodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia stosunku pracy według włoskich przepisów, ma obowiązek zagwarantowania polskim delegowanym pracownikom tych samych warunków pracy i zatrudnienia przewidzianych plac pracowników włoskich.

 

Delegacja na terenie Włoch – wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie delegowania w formie elektronicznej
 • Umowa o pracę przetłumaczona na język włoski
 • Oświadczenie pracodawcy o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie A1

Zgłoszenia kierowców dokonuje się raz na 3 miesiące, niezależnie od ilości operacji na terytorium Włoch, które wykona kierowca w tym czasie.

Podczas oddelegowania i do 2 lat od jego zakończenia firma wysyłająca jest zobligowana przechowywać (z kopią we Włoszech) następujące dokumenty: umowę zatrudnienia, potwierdzenie wypłat, zaświadczenia dotyczące okresów oddelegowania, dokumenty potwierdzające ubezpieczenie społeczne osób delegowanych.

 

Płaca minimalna we Włoszech – zgłoszenie delegowania

Przed oddelegowaniem należy przesłać do włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dane dotyczące oddelegowanych pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy we Włoszech, miejsce wykonywania usługi. Dane te muszą być przekazane najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem oddelegowania, a wszystkie zmiany komunikowane najpóźniej w ciągu 5 dni od ich zaistnienia.

Zgłoszenie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-transnazionale/Pagine/default.aspx

Przewidziano cztery rodzaje zgłoszeń:

 1. zgłoszenie zapowiadające delegowanie,
 2. odroczone zgłoszenie zapowiadające delegowanie,
 3. anulowanie zgłoszenia,
 4. korektę zgłoszenia.

Wszystkie rodzaje zgłoszeń będą składane na tym samym formularzu UNI_Distacco_UE. W odpowiedniej sekcji formularza trzeba będzie tylko oznaczyć rodzaj zgłoszenia:

 • C – zgłoszenie zapowiadające delegowanie,
 • P – odroczone zgłoszenie zapowiadające delegowanie,
 • A – anulowanie zgłoszenia,
 • V – korekta zgłoszenia.

 

Przedstawiciel we Włoszech

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

 

Płaca minimalna we Włoszech – kary pieniężne

Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:

 • od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,
 • od 500 do 3000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika,
 • od 2000 do 6000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie mogą być wyższe niż 150.000 €.

 

Link do przetłumaczonego dekretu i załączników udostępnionego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej w Rzymie

https://italy.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/214912,publikacja-dekretu-ministerstwa-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-10-08-2016r-dotyczacego-trybu-przekazywania-informacji-o-pracownikach-delegowanych.html

 

Link do notatki informacyjnej ww. Rozporządzenia udostępnionego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie

https://italy.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/216845,notatka-informacyjna-wydzialu-promocji-handlu-i-inwestycji-ambasady-rp-w-rzymie-delegowanie-pracownikow-na-terytorium-wloch-.html

 

Link Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej n. 3 z dnia 22 grudnia 2016 r. udostępnionego przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie

https://italy.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/223072,delegowanie-pracownikow-do-wloch.html

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close