Przedłużenie uprawnień – kurs na przewóz rzeczy

Przedłużenie uprawnień – kurs na przewóz rzeczy

Każdy kierowca zawodowy wykonujący przewóz drogowy rzeczy/osób musi pamiętać o odnowieniu uprawnień niezbędnych do pracy związanej z kierowaniem pojazdem. Szkolenie okresowe (dawniej kurs na przewóz rzeczy) realizuje się, co do zasady, co 5 lat.

Przedłużanie uprawnień – kurs na przewóz rzeczy

Każdy kierowca zawodowy zobowiązany jest co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy ma na celu przypomnienie i odświeżenie dotychczasowej wiedzy, jak również jej uzupełnienie o nowe, zmieniające się przepisy.

Jak wygląda szkolenie okresowe kierowców?

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów (jeden moduł jednego dnia). W praktyce oznacza to, że szkolenie okresowe trwa 5 dni.

WAŻNE! Nie musi to być 5 dni z rzędu. W zależności od możliwości i oferty ośrodka szkolenia kursant może szkolić się w wybrane dni uwzględniające Jego dyspozycyjność.

Zajęcia praktyczne

Zgodnie z przepisami, każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (co najmniej połowa zajęć, a więc min. 3,5 godz., stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Podkreślić należy, że każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zajęcia on-line

Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia okresowego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, ale wyłącznie w wymiarze 7 godzin zajęć jednego teoretycznego modułu.

A zatem 4 dni szkolenia kursant obowiązkowo musi odbyć w ośrodku szkolenia (lub np. w miejscu odbywania zajęć praktycznych), a jeden dzień może realizować szkolenie w formie on-line wykorzystując komputer i dostęp do Internetu.

Możliwość skrócenia szkolenia

Istnieje również możliwość skrócenia szkolenia okresowego w przypadku kiedy kursant

  1. Ukończył inne szkolenie w postaci kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – skrócenie szkolenia okresowego o 14 godzin (2 moduły)
  2. Ukończył inne szkolenie w postaci szkolenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego – skrócenie szkolenia okresowego o 7 godzin (1 moduł).

Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia. Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia okresowego.

Przedłużenie uprawnień na przewóz rzeczy – formalności

W pierwszej kolejności kierowca musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań, odpowiednio lekarskich i psychologicznych, do pracy na stanowisku kierowcy.

Następnie z ww. orzeczeniami udaje się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania, celem uzyskania tzw. numeru PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego.

Dopiero po jego otrzymaniu przez Urząd kierowca zapisuje się na szkolenie okresowe w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Celem przystąpienia do szkolenia należy przygotować następujące dokumenty:

– numer Profilu Kierowcy Zawodowego

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– prawo jazdy