niemcy

Płaca minimalna w Niemczech – MILOG

(MILOG), stawka minimalna, wymagania dla pracowdawców

Skontaktuj się z nami

MiLoG- Obejmuje ona także delegowanych pracowników realizujących przewozy kabotażu krajowego na terytorium Niemiec, wykonywanego przez polską firmę przewozową, transportu międzynarodowego z załadunkiem, bądź rozładunkiem na terytorium Niemiec oraz doładunku lub częściowym rozładunku na terytorium Niemiec, nawet przy okazji tranzytu.

 

Ewidencja czasu pracy kierowcy w Milog

Nie ma żadnego wzoru ewidencji. Jedynie z § 1 ust. 1 rozporządzenia o zmianie obowiązku rejestracji czasu pracy (MiLoAufzV) wskazuje, iż kierowcy, którzy samodzielnie ustalają swój dzienny czas pracy (zwykle każdy kierowca sam określa godzinę rozpoczęcia i zakończenia i nie jeździ według grafiku) mają obowiązek rejestrować jedynie dzienny wymiar czasu pracy (ilość godzin pracy w danym dniu).

 

Płaca minimalna w Niemczech – aktualne stawki:

Od 1 stycznia 2021 r. – 9,50 EUR za godzinę.

Od 1 lipca 2021 r. – 9,60 EUR za godzinę.

Od 1 stycznia 2022 r. – 9,82 EUR za godzinę.

Od 1 lipca 2022 r. – 10,45 EUR za godzinę.

Od 1 stycznia 2023 – 12,00 EUR za godzinę.

Sposób rozliczenia płacy minimalnej opiera się na odpowiednim zaliczeniu do niemieckiego wynagrodzenia minimalnego należności tj. dieta oraz ryczałt za nocleg, wypłaconych kierowcy za delegację na terenie Niemiec.

 

Świadczenia rzeczowe (przepisy SvEV – Sozialversicherungsentgeltverordnung)

W 2021 r. miesięczna wartość wyżywienia – 263 euro (8,77 €/doba), zaś miesięczna wartość zakwaterowania i wynajmu – 237 euro (7,90 €/doba).

Dla osób zatrudnionych w Polsce powyższe oznacza, że powyższe wartości (7,90€ oraz 8,77€) zawarte w dietach i ryczałtach (wypłacanych w oparciu o przepisy KP) nie mogą stanowić składnika płacy minimalnej.

 

Wynagrodzenie powiększone o (zryczałtowaną) dietę dzienną

Jeżeli pracodawca oprócz wynagrodzenia za czas pracy w Niemczech wypłaca dietę dzienną bez określania, która część diety dziennej stanowi rzeczywiste wydatki pracownika, a która część ma zrekompensować dodatkowe niedogodności wynikające z pracy za granicą lub różnicę między wynagrodzeniem w kraju ojczystym a minimalnym wynagrodzeniem należnym zgodnie z prawem niemieckim.  Aby określić procentową dietę dzienną, należy zastosować następujące kryteria:

a) Ustawowe uregulowanie wysokości indywidualnych części zasiłku dziennego

Ze względu na podstawę prawną diety dziennej (np. Regulacje prawne w kraju pochodzenia), jest klarowne, z czego składa się dzienna dieta lub jakie części tej diety są wykorzystywane do zwrotu kosztów i które części są również opłacane wyłącznie za pracę za granicą, należy wykorzystać te przydziały. Udziały, które następnie przypadają na zwrot rzeczywistych wydatków wynikających z działalności zagranicznej, muszą zostać odliczone od diety dziennej. Jedynie pozostała część może zostać zaliczona do płacy minimalnej.

b) Rzeczywiste wydatki

Jeśli nie ma przepisów prawnych co do sposobu wyliczania diety, należy wziąć pod uwagę rzeczywiste okoliczności. Rzeczywiste wydatki pracownika wynikające z pracy za granicą (np. Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania) muszą zostać odliczone od diety dziennej. W przypadkach, gdy faktyczne wydatki odpowiadają kwocie diety dziennej lub przekraczają ją, diety dziennej nie można w ogóle odliczyć od płacy minimalnej. W przypadkach, gdy rzeczywiste wydatki pracownika są niższe niż dzienna dieta, różnica może zostać potrącona z minimalnego wynagrodzenia.

c) Odliczenie za zakwaterowanie i wyżywienie na podstawie rozporządzenia o wynagrodzeniach w ZUS

Jeżeli nie można wyjaśnić rzeczywistych wydatków pracownika, od diety należy odliczyć wartość mającą zastosowanie do zakwaterowania i posiłków zgodnie z rozporządzeniem o ubezpieczeniach społecznych. Za minimalne wynagrodzenie uważa się jedynie kwotę pozostałą po potrąceniu.

 

Związek między MiLoG i AEntG i AÜG

Zgodnie z § 1 Abs. 3 MiLoG, przepisy AEntG, AÜG i wydane na ich podstawie rozporządzenia ustawowe mają pierwszeństwo przed MiLoG, pod warunkiem, że ustalony na ich podstawie poziom branżowych płac minimalnych nie spadnie poniżej poziomu ogólnej płacy minimalnej zgodnie z § 1 MiLoG. Priorytet nie ogranicza się do poziomu płac, ale dotyczy również wszystkich drugorzędnych zobowiązań. W przypadku ogólnie obowiązujących układów zbiorowych pracy, których należy przestrzegać ze względu na AEntG, do wysokości ustawowego wynagrodzenia minimalnego należy przestrzegać postanowień MiLoG.

 

Obowiązek delegowania do pracy w Niemczech

Zgłoszenie elektroniczne delegowania pracowników do pracy w Niemczech poprzez portal

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=F717FDE946956E63C066 , należy założyć indywidualne konto przewoźnika, który każdorazowo będzie mógł z niego korzystać w celu oddelegowania pracowników. Zgłoszenie jest ważne maksymalnie na 6 miesięcy od daty wystawienia.

 

Wymagane dokumenty

– pliki cyfrowe z tachografów oraz kart kierowcy

– umowy o pracę i umowy delegowania

– rozliczenia płacowe i dowód przekazania wynagrodzenia, rejestracja czasu pracy

– dane firmy, adres zleceniodawcy

o ile to niezbędne, także inne dokumenty za okres podlegający kontroli

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)