austria

Płaca minimalna w Austrii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Znowelizowana ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG) obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i pociąga za sobą szereg obowiązków, wymaganych do spełnienia przez przewoźników wykonujących operacje transportowe na terytorium Austrii.

Stawka minimalnego wynagrodzenia w Austrii wg układów zbiorowych

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest uregulowana w układach zbiorowych.

 • W branży przewozu towarów pracownicy podlegają układowi zbiorowemu dla sektora przewozu towarów (https://www.kollektivvertrag.at/kv/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/gueterbefoerderungsgewerbe-rahmen/269770?term=gueterbefoerderungsgewerbe
 • Pracowników przedsiębiorstw, które przewożą towary wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg, obowiązuje układ zbiorowy dla drobnej działalności transportowej (http://www.kollektivvertrag.at/kv/kleintransportgewerbe-arb/kleintransportgewerbe-rahmen/4206722?term=kleintransportgewerbe).
 • W branży przewozu osób z jednej strony obowiązuje układ zbiorowy dla prywatnych przewoźników autobusowych (http://www.kollektivvertrag.at/kv/private-autobusbetriebe-arb-ang/private-autobusbetriebe-rahmen/4230185?term=autobusbetriebe).
  Każdy z tych układów zbiorowych przewiduje różne stawki minimalne. Różnią się one w zależności od środka transportu (DMC i liczba osi) oraz stażu kierowcy.

Płaca minimalna wynikająca z układu zbiorowego obowiązuje dla całego czasu pracy wykonywanej w Austrii. Czas pracy kierowcy w przewozie towarów i osób obejmuje czasy kierowania, czasy poświęcane na inne czynności robocze (jak załadunek/rozładunek) oraz czasy gotowości do pracy bez przerw na odpoczynek (jak czas oczekiwania na załadunek/rozładunek przez inne osoby).

Także puste przebiegi na terytorium Austrii są czasem pracy podlegającym zgłoszeniu w ramach delegacji, za który należna jest płaca wynikająca z austriackich układów zbiorowych.

Jak widać, nie ma jednej określonej i konkretnej stawki godzinowej, jak to miejsce np. w niemieckim MiLoG-u. Każdorazowo należy obliczyć minimalną stawkę dla danego kierowcy i konkretnego transportu.

Płaca minimalna w Austrii – kogo dotyczy? 

Płaca minimalna w Austrii dotyczy zarówno transportu rzeczy, jak i osób. Nowe regulacje dotykają zatem również branży turystycznej. Bez znaczenia jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu czy też ilość miejsc w pojeździe przy przewozie osób.

Delegacja wg austriackich przepisów

Delegacja do Austrii zakłada, że typowe miejsce pracy pracownika znajduje się poza Austrią. Dla delegacji nie ma znaczenia, czy istnieje zleceniodawca z siedzibą w Austrii; nawet bez zleceniodawcy w Austrii można mówić o delegacji.

Przez branżę transportową rozumie się zarówno przewóz osób, jak i towarów. W szczególności pojęcie to obejmuje także wycieczki turystyczne (np. autokarem) odbywające się w towarzystwie przewodnika.

Delegacjami w rozumieniu LSD-BG są w szczególności następujące sytuacje:

 • kabotaż (załadunek i rozładunek odbywa się w Austrii)
 • przyjazdy z zagranicy do Austrii (załadunek odbywa się poza Austrią, rozładunek odbywa się w Austrii), także na rzecz zleceniodawcy spoza Austrii
 • wyjazdy z Austrii za granicę realizowane przez nieaustriackie przedsiębiorstwo (załadunek odbywa się w Austrii, rozładunek odbywa się poza Austrią), także na rzecz zleceniodawcy spoza Austrii
 • powyższe sytuacje dotyczą także przewozu osób (komunikacja okazjonalna, komunikacja regularna, zasadniczo także wycieczki obejmujące cele/destynacje na terenie Austrii, w tym realizowane autobusami, autokarami, taksówkami/wynajętymi samochodami, statkiem lub koleją)
 • puste przebiegi
 • przejazdy nieregularne i jednorazowe

Delegacjami nie są w rozumieniu LSD-BG w szczególności następujące sytuacje:

 • Tranzyt w przewozie towarów i przewozie osób: w Austrii nie odbywa się załadunek ani rozładunek towarów i nie wsiadają ani nie wysiadają żadni pasażerowie; ponadto celem jazdy nie jest dowiezienie towarów lub osób do Austrii; przejazd przez Austrię jest tylko konieczny po to, aby dojechać do właściwego celu.

Wyjątek „transport roboczy”:

W LSD-BG pod pojęciem „transportu roboczego” rozumie się przewozy do i z Austrii, w przypadku których usługa transportowa jest tylko usługą poboczną w ramach czynności prawnej (patrz podane sytuacje). Klasycznym przykładem byłby zakup pewnego towaru za granicą przez nabywcę z Austrii i dostarczenie mu go przez sprzedawcę własnym samochodem ciężarowym prowadzonym przez zatrudnionego przez niego kierowcę. W tym przypadku usługa „transportu” stanowi usługę poboczną w stosunku do zakupu i odgrywa tylko podrzędną rolę względem podstawowych swobód przepływu towarów i usług, w związku z czym nie powinna podlegać zasadom LSD-BG. Jeśli jednak transport towarów jest realizowany przez osobne przedsiębiorstwo transportowe, różne od sprzedawcy, usługa jest wykonywana niezależnie od zakupu, więc podlega zasadom LSD-BG.

 • Przejazdy wycieczkowe (przewóz osób) do miejsc na terytorium Austrii, o ile
 • inne miejsca docelowe podróży znajdują się poza Austrią i poza krajem, w którym podróż się rozpoczyna oraz
 • w Austrii nie wsiadają i nie kończą swojej podróży żadne osoby.

Płaca minimalna w Austrii – obowiązki pracodawcy

 • przestrzeganie płacy minimalnej wynikającej z austriackiego układu zbiorowego
 • zgłoszenie delegacji na formularzu ZKO3-T (https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a)
 • posiadanie lub przesłanie dokumentów:
 • zgłoszenie
 • dokumenty poświadczające zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
 • dokumentacja płacowa
 • pozwolenie na pracę w przypadku pracowników będących obywatelami innego państwa

Wymagane dokumenty

Należy posiadać przy sobie lub przesłać po kontroli następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1 (w języku danego kraju): Jeśli wystawienie zaświadczenia A1 przed delegacją lub skierowaniem do pracy tymczasowej nie było możliwe: wniosek o wystawienie zaświadczenia A1 i pozostałe dokumenty, z których wynika, że pracownik w momencie wykonywania pracy w Austrii jest zgłoszony do ubezpieczenia społecznego — w języku niemieckim. Należą do tego także już wystawione dla pracownika zaświadczenia A1, które potwierdzają jego ubezpieczenia społeczne. Tłumaczenie nie musi być przysięgłe.
 • Kopia zgłoszenia delegacji: Jeśli z powodów czasowych i technicznych — jak np. przy prowadzeniu kabotażu — kopii zgłoszenia nie ma w pojeździe, należy posiadać przy sobie otrzymany w momencie zgłoszenia numer transakcji/numer referencyjny.
 • Dokumentacja płacowa, z której wynika, jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikom w okresie ich zatrudnienia w Austrii i jakie zostało im rzeczywiście wypłacone. Do dokumentów płacowych zaliczają się:
 • umowa o pracę albo pisemny zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy 91/533/EWG o dokumentowaniu
 • potwierdzenia wypłaty, dowody dokonania wypłaty przez pracodawcę albo potwierdzenia przelewów bankowych
 • dokumentacja dotycząca zaszeregowania do celów płacowych (np. wykształcenie i poprzednie okresy zatrudnienia, gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego) oraz
 • zapisy o czasie pracy każdego oddelegowanego pracownika.

Dokumentacja płacowa musi być sporządzona w języku niemieckim/przetłumaczona na język niemiecki. Umowa o pracę (podobnie jak pisemny zapis o treści umowy o pracę w rozumieniu dyrektywy 91/533/EWG o dokumentowaniu) może także zostać okazana w języku angielskim lub w tłumaczeniu na angielski. Tłumaczenie nie musi być przysięgłe.

 

Możliwe jest posiadanie dowodów dokonania wypłaty lub potwierdzeń przelewu bankowego w języku urzędowym innym niż niemiecki, o ile będą zawierały informacje o okresie wynagrodzenia, wynagrodzeniu i odbiorcy sformułowane w sposób zrozumiały dla organu kontrolnego.

 

 • W przypadku, gdy z kraju członkowskiego UE wysyłany jest pracownik, który sam nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE, i realizowany jest kabotaż, musi on posiadać przy sobie pozwolenie na pracę wydane w kraju delegującym, o ile takowe jest w tym kraju od niego wymagane. Na przykład, gdy z kraju członkowskiego UE wysyłany jest pracownik, który jest obywatelem Chorwacji, i realizowany jest kabotaż, musi on posiadać przy sobie pozwolenie na pracę wydane w kraju delegującym, o ile takowe jest w tym kraju od niego wymagane.

Zapisy czasu pracy mogą być realizowane za pomocą typowych dla branży transportowej aparatów kontrolnych (zarówno analogowych, jak i cyfrowych), o ile są w nich widoczne czasy pracy podlegające wynagrodzeniu według austriackiego układu zbiorowego. Należy pamiętać o tym, że wynagrodzeniu podlegać mogą także inne czasy niż tylko czas kierowania.

 

Delegacja na terenie Austrii – dokumenty w pojeździe

Jakie dokumenty muszą bezwzględnie znajdować się w pojeździe podczas delegacji?

 • Kopia zgłoszenia delegacji
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym A1 (lub dopuszczalne dokumenty zastępcze)
 • Umowa o pracę/ umowa zlecenie
 • Zapis czasu pracy – zapisy czasu pracy muszą zostać okazane w momencie kontroli. W trakcie kontroli na miejscu funkcjonariusze organu kontrolnego muszą też mieć możliwość wglądu w zapisy czasu pracy z ostatnich 28 dni przed dniem kontroli.

Płaca minimalna w Austrii – obowiązki zgłoszeniowe:

Zgłoszenia transgranicznych delegacji do Austrii w branży transportowej:

 • mogą być dokonywane tylko „okresowo” na sześć miesięcy, czyli są niezależne od konkretnej delegacji;
 • w branży transportowej można zatem stosować tylko „zgłoszenia okresowe”, a nie pojedyncze zgłoszenia ZKO-3 https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=de (zgłoszenia ramowe/zbiorcze);
 • należy w nich m.in. wskazać pracowników, którzy prawdopodobnie będą w tym okresie zatrudnieni w Austrii, oraz numery rejestracyjne używanych pojazdów;
 • jeśli w danym okresie sześciomiesięcznym mają zostać skierowani inni pracownicy lub użyte inne pojazdy niż zgłoszono, należy to zgłosić osobno;
 • nie są już natomiast potrzebne wymagane dotychczas dane dotyczące zagranicznego usługodawcy lub miejsca zatrudnienia pracownika.

Zgłoszenie musi zostać dokonane przed podjęciem pracy.

W przypadku przyjazdów i wyjazdów za moment podjęcia pracy uznaje się wjazd na terytorium Austrii. W przypadku kabotażu wystarczające jest zgłoszenie przed właściwym podjęciem pracy (przed dojazdem do miejsca załadunku).

W przypadku przewozu osób za moment podjęcia pracy uznaje się wjazd na terytorium Austrii.

Płaca minimalna w Austrii – dieta, ryczałt za nocleg

Oprócz konieczności stosowania minimalnych stawek godzinowych określonych w poszczególnych układach zbiorowych, austriackie przepisy wymagają stosowania także innych dodatków do wynagrodzenia:

 • dieta – wynosi 26,40 EUR za dzień kalendarzowy. Jeżeli prowadzenie pojazdu lub nieobecność w miejscu zatrudnienia trwa dłużej niż 3 godziny, za każdą rozpoczętą godzinę przysługuje 1/12 diety; do 3 godzin prowadzenia pojazdu lub nieobecności w miejscu zatrudnienia nie przysługuje dieta
 • ryczałt za nocleg – w przypadku niezapewnienia usługi hotelowej, kierowcy przysługuje dodatek w wysokości 15 EUR

Płaca minimalna w Austrii – kary pieniężne

 • za naruszenie przepisów dotyczących płacy minimalnej firma może być ukarana kwotą do 50 000 EUR za kierowcę
 • za naruszenie obowiązku zgłoszeniowego grozi kara do 20 000 EUR w przypadku powtarzających się naruszeń

Tabela wynagrodzeń

PRZEWÓZ RZECZY

Kategoria kierowcyStaż pracy (w latach)
< = 5> 5> 10> 15> 20
1. Robotnicy, robotnicy garażowi, kierowcy traktorów, pasażerowie i kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto do 3,5 t9,209,429,669,8910,14
2. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami9,429,669,8910,1910,42
3. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami9,559,7710,0510,3210,56
4. Kierowcy zespołu pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą, ciągników siodłowych z naczepą oraz samojezdnych maszyn pracujących, brygadziści i kierownicy placu9,669,8910,1910,4210,66
5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy zgodnie z § 2, 11 i 14 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych (Gefahrgutbeförderungsgesetzes), BGBI.I nr 145/1998 w każdorazowo obowiązującej wersji, w dniach kalendarzowych, w których  odbywa się transport towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem kategorii wynagrodzeń 7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do kierowania dźwigami do 10 m/t (udźwig)9,8910,1910,4210,6610,90
5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy pracują w wyuczonym zawodzie z ukończonym kształceniem zawodowym, przysługuje wynikające z umowy zbiorowej minimalne wynagrodzenie w ich branży. Zaliczanie lat pracy w celu zaszeregowania osób do umowy zbiorowej danej branży następuje zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowe dla pracowników branży transportu towarów9,8910,1910,4210,6610,90
6.1 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami9,669,8910,1910,4210,66
6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami9,9410,1410,4210,6810,90
6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą10,1910,4210,6610,9211,16
7. Kierowcy, którzy są głównie angażowani w dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz konsumentów końcowych w zakładach z nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu  i oleju opałowego10,4210,6610,9211,1611,38

 

 

 

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close