Czas pracy kierowcy w porze nocnej – najczęściej zadawane pytania

Czas pracy kierowcy w porze nocnej – najczęściej zadawane pytania

Z pewnością pojęcie pory nocnej nie jest obce kadrowej rozliczającej czas pracy pracowników oraz sporządzającej listy płac. Pora nocna w przypadku branży transportowej i kierowców zawodowych ma jednak szczególne znaczenie.

Pora nocna – jak wyznaczyć godziny nocne kierowcy?

Ustawa o czasie pracy kierowcy podaje definicję pory nocnej, zgodnie z którym pora nocna to okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00  i godziną 07:00. Tak przyjętą definicję pory nocnej stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób u niego przyjęty.

Jakie ograniczenie nałożone jest na kierowcę pracującego w nocy?

W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Należy podkreślić, że przepis ten dotyczy wyłącznie kierowców, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy (nie dotyczy zatem kierowców – właścicieli firm oraz zleceniobiorców).

Co wliczamy do czasu pracy kierowcy pracującego w porze nocnej?

Do czasu pracy kierowcy pracującego w porze nocnej zaliczamy oczywiście jazdę oraz inną pracę, czyli tzw.  „młotki”.

Inna praca to wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności:

  • Prowadzenie pojazdy
  • Załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór and załadunkiem oraz rozładunkiem
  • Nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym
  • Czynności spedycyjne
  • Obsługę codzienną pojazdów i przyczep
  • Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy
  • Niezbędne formalności administracyjne
  • Utrzymanie pojazdu w czystości.

 Skąd biorą się problemy z egzekwowaniem przepisów dotyczących pory nocnej?

Wyegzekwowanie przepisów dotyczących pracy w porze nocnej związane jest z faktem, że każde przedsiębiorstwo ustala w wewnętrznej dokumentacji porę nocną. Podczas kontroli „na drodze” Inspektorzy nie mają bezpośrednio wglądu w dokumentację firmową, więc nie mają możliwości zweryfikowania jaka pora nocna została ustalona w danym zakładzie pracy.

Inspektorzy mogą wówczas wezwać do „dostarczenia” przez przedsiębiorcę dokumentów, z których wynika jak jest wprowadzona pora nocna.

Jakie kary przewidziane są za przekroczenia limitu pracy w porze nocnej?

Karę za przekroczenie limitu pracy w porze nocnej określa załącznik nr 3 do Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. zgodnie z którym przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:

– o czas do 1 godziny  – wiąże się z mandatem w wysokości 50 zł

– o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin – mandat 100 zł (jest o poważne naruszenie)

– za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin – mandat 200 zł (jest to bardzo poważne naruszenie).

Można zatem powiedzieć, że kara pieniężna nie jest surowa, jednak warto zwrócić uwagę, że naruszenie to jest zaliczane do poważnych i bardzo poważnych naruszeń.