francja

Płaca minimalna we Francji

(LOI-MACRON) – stawki, wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, rozliczanie czasu pracy kierowcy

Skontaktuj się z nami

Wykonując przewozy na terenie Francji tj. kabotaż oraz przewozy z i do Francji należy zgłosić pracowników. Jedynie osoby wykonujące transport na własny rachunek nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia. Osoba taka musi udowodnić, że jest samodzielnym podmiotem na podstawie danych zawartych w licencji lub wpisu do CEIDG lub KRS.

Pracodawca delegujący pracowników do Francji podlega przepisom francuskiego Kodeksu pracy oraz rozszerzonych porozumień branżowych stosowanych do przedsiębiorstw mających siedzibę we Francji.

Minimalna płaca (SMIC) wynosi 10,25 € brutto za godzinę, co odpowiada kwocie brutto 1554,58 €.miesięcznie na podstawie ustawowego 35-godzinnego tygodnia pracy. Kwota netto wynosi 1231,00 €.

 

Aktualne stawki od 1 stycznia 2021 roku (uwzględniające również podwyższenie stawki od 1 kwietnia 2021):

Kategoria kierowcy

Współczynnik

Stawka godzinowa Po 2 latach Po 5 latach Po 10 latach

Po 15 latach

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

118M

10,25 EUR+2%+4%+6%

+8%

Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton

120M

10,25 EUR+2%+4%+6%

+8%

Kierowcy pojazdów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
od 11 do 19 ton

128M

10,25 EUR+2%+4%+6%

+8%

Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton

138M

10,25 EUR+2%+4%+6%

+8%

Wysoce wykwalifikowani
kierowcy pojazdów ciężarowych

150M

10,49 EUR+2%+4%+6%

+8%

Zgodnie ze stażem zatrudnienia kierowcom pracującym w firmie odpowiednio 2, 5, 10 i 15 lat, przysługuje dodatkowo +2%, +4%, +6% i +8% więcej naliczone do podstawy stawki płacy minimalnej.

Poniżej stawki z podziałem ze względu na staż pracy:

Współczynnik kwalifikacji 150 M

Wysokość stawki:

Przy zatrudnieniu: 10,49 EUR

Po 2 latach pracy: 10,6998 EUR

Po 5 latach pracy: 10,9096 EUR

Po 10 latach pracy: 11,1194 EUR

Po 15 latach pracy: 11,3292 EUR

 

Współczynnik kwalifikacji 118 M, 120 M, 128 M, 138 M

Wysokość stawki:

Przy zatrudnieniu: 10,25 EUR

Po 2 latach pracy: 10,4550 EUR

Po 5 latach pracy: 10,6600 EUR

Po 10 latach pracy: 11,8650 EUR

Po 15 latach pracy: 11,0700 EUR

 

Składniki wynagrodzenia

Zgodnie z postanowieniami punktu 7 artykułu 3 dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/zapoznaj_sie_z_tabela_dotyczaca_skladu_odszkodowania_wyplaconego_delegowanemu_pracownikowi.pdf),

Elementy składowe płacy minimalnej we Francji stanowią:

 • wynagrodzenie;
 • urlopy płatne;
 • wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatki do wynagrodzenia (np. premia za staż pracy);
 • dodatki związane z oddelegowaniem (np. zryczałtowane koszty podróży służbowych, dodatek za pracę poza krajem);
 • świadczenia w naturze.

 

Płaca minimalna we Francji – zasady rozliczenia

We Francji ustawowy wymiar czasu pracy wynosi 35 godzin tygodniowo od poniedziałku (godz. 0:00) do niedzieli (godz. 24:00). Istnieje możliwość przekroczenia tego ustawowego wymiaru pracy. Godziny przepracowane powyżej ustawowego wymiaru pracy kwalifikuje się jako godziny nadliczbowe.

Niemniej istnieją maksymalne wymiary czasu pracy, powyżej których nie można wymagać jakichkolwiek świadczeń :

–  10 godzin dziennie (z wyjątkiem odstępstw udzielonych przez Inspekcję pracy lub na mocy rozszerzonych porozumień branżowych),

–  48 godzin tygodniowo (absolutnie maksymalny wymiar czasu pracy, z wyjątkiem zezwolenia do 60 godzin udzielonego przez Inspektora pracy),

–  44 godziny średnio przez 12 kolejnych tygodni (z wyjątkiem odstępstw dopuszczonych na mocy porozumień zbiorowych lub zezwolenia Inspekcji pracy na zwiększenie wymiaru do 46 godzin)

 

Godziny nadliczbowe

Każda godzina przepracowana powyżej ustawowego tygodniowego czasu pracy stanowi tzw. godzinę nadliczbową, która daje prawo do zwiększenia wynagrodzenia lub ewentualnie dodatkowego czasu wolnego od pracy. Godziny te rozliczane są standardowo na zasadzie:

 • +25 % za pierwsze osiem nadgodzin w tygodniu (tj. między 36. a 43. godziną pracy)
 • +50 % za każdą kolejną nadgodzinę (tj. od 44 godziny)

KIEROWCY NA KRÓTKICH DYSTANSACH

KIEROWCY NA DŁUGICH DYSTANSACH

Rozliczenia tygodniowe

36 godz. do 43 godz.Więcej niż 43 godz36 godz. do 43 godz.Więcej niż 43 godz

Rozliczenia miesięczne

152 godz do 186 godz.Więcej niż 186 godz.152 godz do 186 godz.Więcej niż 186 godz.
Wynagrodzeniedodatkowe płatne godziny +25% do podstawydodatkowe płatne godziny
+50% do podstawy
dodatkowe płatne godziny
+25% do podstawy

dodatkowe płatne godziny +50% do podstawy

 

Dodatek za czas pracy w niedziele i święta wynosi:

 • dla pracy do 3 godzin: 10,40 EUR
 • dla pracy ponad 3 godziny: 24,20 EUR

 

Praca w porze nocnej

Za pracę w godzinach nocnych uważa się każdą pracę wykonywaną między 21:00 a 6:00 lub między 22:00 a 5:00.

Za osobę pracującą w porze nocnej uważa się pracownika, który świadczy :

– co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, w wymiarze co najmniej 2 razy na tydzień lub

– 270 godzin w porze nocnej rocznie (lub inny wymiar roczny ustalony w rozszerzonym porozumieniu branżowym).

Czas pracy w porze nocnej w obrębie jednej doby nie może przekraczać 8 kolejnych godzin (z wyjątkiem odmiennych postanowień umownych lub pracy w systemie zmianowym). Kompensaty przyznawane w postaci wolnego od pracy lub dodatku do wynagrodzenia ustala się w porozumieniu zbiorowym.

Jeśli suma godzin przepracowanych w nocy jest mniejsza niż 50 godz. na miesiąc przysługuje stawka godzinowa +20% dodatku.

Jeśli suma godzin przepracowanych w nocy jest większa niż 50 godz. na miesiąc – przysługuje stawka godzinowa +25% dodatku.

Diety i ryczałt noclegowy:

Dieta na wyżywienie

 

13,40 EUR

Dieta pojedyncza na wyżywienie8,25 EUR
Dieta pojedyncza na wyżywienie „nocna”8,03 EUR
Dieta specjalna3,63 EUR
Dieta na przekąska7,26 EUR
Dieta podczas wyjazdu w długą trasę
1 posiłek + 1 nocleg2 posiłki + 1 nocleg
42,86 EUR

56,26 EUR

Zgodnie z przepisami francuskimi minimalny okres odpoczynku wynosi 11 godzin (możliwość skrócenia do 9). Kwestia dotycząca ogólnego rozliczania czasu pracy kierowców została wskazana w dekrecie 83-40 będącym analogią do naszej ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Zgłaszanie kierowców:

Przedsiębiorstwo delegujące pracowników jeszcze przed rozpoczęciem pracy we Francji ma obowiązek złożyć tzw. deklarację przed oddelegowaniem w Inspekcji pracy. Dokument należy przekazać za pośrednictwem platformy internetowej SIPSI https://www.sipsi.travail.gouv.fr/#/auth/login. Deklarację przesyła się automatycznie, w postaci cyfrowej, do jednostki departamentalnej obejmującej terytorium, na którym wykonywane jest świadczenie.

Dane wymagane przy rejestracji to m.in.:

– dane pracodawcy

– dane osoby odpowiedzialnej za zarządzanie przedsiębiorstwem

– dane reprezentanta posiadającego siedzibę we Francji

– dane osoby delegowanej

– informacje dotyczących umowy o pracę pracownika delegowanego

 

Zachowuje ono ważność przez okres wskazany przez pracodawcę, przy czym nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zaświadczenie w postaci papierowej powinno zostać przekazane oddelegowanemu pracownikowi i musi znajdować się w kabinie pojazdu w celu okazania go w razie kontroli.

 

Obowiązki związane z dokumentacją:

-umowa o pracę

-zaświadczenie o oddelegowaniu w języku francuskim

-dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Polsce

 

Przedstawiciel we Francji

W przypadku Francji konieczność wyznaczenia przedstawiciela stanowi obowiązek dla wszystkich firm wykonujących przewozy międzynarodowe oraz kabotaż (za wyjątkiem tranzytu).

Przedstawicielem może być każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce stałego zamieszkania na terenie Francji. Osoba taka ponosi on odpowiedzialność cywilną wobec pracodawcy, który go wyznaczył. Przedstawiciel powinien przechowywać dokumenty w swoim miejscu zamieszkania czy siedzibie prowadzonej firmy. Powinien zatem dysponować określonymi dokumentami, przede wszystkim zestawieniami wynagrodzeń pracowników za okres oddelegowania, potwierdzeniem wypłaty wynagrodzeń, umową czy innym dokumentem potwierdzającym jego wyznaczenie przez danego pracodawcę oraz nazwą porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego pracownika.

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)