Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej w 2024 r.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej w 2024 r.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może w każdej chwili podjąć decyzję o wycofaniu pojazdu stanowiącego majątek firmy. Należy zastanowić się jednak jak to zdarzenie wpłynie na podatek dochodowy jak i podatek VAT. Wyjaśniamy o czym muszą pamiętać przedsiębiorcy decydujący się na wycofanie środka trwałego.

WYCOFANIE POJAZDU STANOWIĄCEGO ŚRODEK TRWAŁY NA CELE PRYWATNE

Poprzez pojęcie wycofania pojazdy z działalności gospodarczej należy rozumieć jako wycofanie samochodu na cele prywatne. W momencie zakupu pojazdu i wprowadzenia go do majątku firmy, pojazd ten stanowi środek trwały podlegający odpisom amortyzacyjnym. Przy sprzedaży samochodu taką sprzedaż należy opodatkować podatkiem PIT i VAT. Jak wygląda jednak sytuacja w momencie wycofania samochodu na cele prywatne? Czy przedsiębiorca ma do tego prawo ? Jaką dokumentację należy sporządzić? Co się dzieje z niezamortyzowaną częścią ?

 

JAK NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ WYCOFANIE SAMOCHODU FIRMOWEGO ?

Pierwszą czynnością jaką podatnik powinien dopełnić po podjęciu decyzji o wycofaniu samochodu stanowiącego środek trwały jest sporządzenie tzw. protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własne. W Internecie jest wiele dostępnym wzorów, którymi można się posłużyć.

Należy również pamiętać o wykreśleniu środka trwałego z ewidencji środków trwałych. Dokumentem potwierdzającym dopełnienie obowiązku jest dokument LT, czyli likwidacji środka trwałego.  Ostatni odpis amortyzacyjny za dany pojazd powinien zostać naliczony w miesiącu wycofania pojazdu z działalności. W sytuacji gdy na dzień wycofania samochodu pojazd ten nie został w pełni zamortyzowany, za koszt podatkowy nie możemy uznać nieumorzoną część.
Dopiero w momencie sprzedaży środka trwałego, ta nieumorzona część wartości początkowej pojazdu stanowi koszt podatkowy, nie wcześniej.

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZNIA ŚRODKA TRWAŁEGO  – ELEMENTY:

Taki protokół należy sporządzić w dniu wycofania samochodu. Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać następujące elementy:

  • datę sporządzenia,
  • dane firmy,
  • datę przekazania środka trwałego,
  • określenie składnika majątku, który zostaje wycofany z działalności (jego nazwę, numer w ewidencji środków trwałych oraz inne dodatkowe dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację),
  • podpis właściciela firmy.

 

WYCOFANIE SAMOCHODU A PODATEK VAT:

Dokonując wycofania środka trwałego podatnik musi zastanowić się jak to zdarzenie wpłynie na gruncie podatku VAT. Czy podatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT?

Tutaj należy wziąć pod uwagę to czy w momencie nabycia pojazdu i części składkowych podatnikowi przysługiwało częściowe bądź pełne odliczenie podatku VAT.

Podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania zdarzenia wycofania pojazdu w sytuacji gdy przy nabyciu samochodu i części składkowych podatnik miał możliwość odliczenia podatku VAT w części, czyli 50% bądź w całości w zależności od przeznaczenia samochodu na cele mieszane bądź tylko i wyłącznie wykorzystywany w celach firmowych. Wówczas w celu naliczenia podatku VAT należy sporządzić dokument wewnętrzy, który będzie podstawą zapisów w rejestrze sprzedaży. Podstawą opodatkowania takiej transakcji stanowi obecna wartość rynkowa pojazdu.

Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

“Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

 

Jeżeli podatnik przy nabyciu pojazdu odliczył 50% VAT, w momencie wycofania pojazdu na cele prywatne może skorzystać z dokonania korekty podatku naliczonego od nabyć środków trwałych, pod warunkiem, że zmiana ta następuje w okresie korekty. Taka transakcja będzie musiała posiadać oznaczenie WEW w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

 

BRAK ODLICZENIA PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE:

W takiej sytuacji podatnik nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT ze względu na zakup samochodu udokumentowanej umową kupna-sprzedaży, fakturą VAT marża bądź zakup samochodu od podatnika zwolnionego z VAT.

WYCOFANIE SAMOCHODU A PODATEK PIT:

Jeżeli podatnik dokona sprzedaży samochodu z majątku prywatnego przed upływem 6 lat od wyprowadzenia go z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to będzie zobowiązany rozpoznać tą sprzedaż jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i zapłacić podatek według przyjętej formy opodatkowania.
Osoby opodatkowujące przychody na zasadach ogólnych będą zobowiązana do  wykazania takiej sprzedaży w kolumnie 8 KPiR, czyli „Pozostałe przychody”.
Podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowują sprzedaż środka trwałego stawką 3% od wartości przychodu w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Aby jednak uniknąć zapłaty podatku dochodowego ze zbycia/ sprzedaży samochodu podatnik musi wstrzymać się ze sprzedażą samochodu przez okres 6 lat. Uniknięcie zapłaty podatku dochodowego jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku długoterminowego planowania transakcji zbycia samochodu co nie zawsze jest możliwe chociażby ze względu na potencjalnych klientów,  którzy nie będą czekać.

 

JAK NALEŻY LICZYĆ OKRES 6 LAT?

Okres 6 lat liczymy począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został wycofany z działalności.

 

SPRZEDAŻ WYCOFANEGO POJAZDU PO ZAMKNIĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

W przypadku, kiedy przedsiębiorca w ciągu 6 lat po likwidacji działalności będzie sprzedawał samochód to ma obowiązek ująć taką sprzedaż w przychodach z działalności gospodarczej. Zobowiązany jest również do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy i jej wpłaty na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zbyciu samochodu lub otrzymaniu należności. Transakcja opodatkowana jest podatkiem wg stawki obowiązującej w działalności gospodarczej. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pod uwagę należy wziąć przychód uzyskany ze sprzedaży oraz poniesione koszty podatkowe. Wszystkie te wartości muszą zostać wykazane w zeznaniu rocznym.

W zależności od stosowanej formy opodatkowania przedsiębiorca powinien złożyć stosowny formularz roczny:

  • PIT-36 – opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych
  • PIT-36L – opodatkowanie działalności podatkiem liniowym
  • PIT-28 – opodatkowanie działalności ryczałtem

i wypełnić wiersz „Pozarolnicza działalność gospodarcza”.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami