belgia

Płaca minimalna w Belgii

rozliczanie czasu pracy kierowcy, wynagrodzeń kierowców

Skontaktuj się z nami

Dyrektywa 2014/67/UE dotycząca delegowania została przeniesiona do belgijskiego prawa końcem 2016 r. i ma zastosowanie do przewozów kabotażowych na terenie Belgii.

Płaca minimalna w Belgii – kogo dotyczy

Płaca minimalna w Belgii dotyczy przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Belgii.

Płaca minimalna w Belgii – wyłączenia

Z przepisów dotyczących delegowania zwolniony jest transport międzynarodowy: zwolnieni są pracownicy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek w międzynarodowym ruchu pasażerskim i towarowym, z wyjątkiem kabotażu.

Płaca minimalna w Belgii – obowiązki przedsiębiorcy

 • Dowód zgłoszenia Limosa-1 – musi być przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Powinien on obejmować cały czas trwania działalności w Belgii;
 • Jeśli zrealizowano kilka usług kabotażowych, deklarację można wprowadzić maksymalnie na rok
 • Należy wyznaczyć osobę do kontaktów na terenie Belgii (przedstawiciel = osoba fizyczna podana w formularzu Limosa)
 • Dowód zgłoszenia Limosa-1 musi być dostępny w pojeździe podczas kontroli
 • Płaca minimalna w Belgii – zgłoszenie delegowania

Przed podjęciem pracy w Belgii, jako pracodawca, agent lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek, konieczne jest zadeklarowanie tej działalności. W tym celu należy wypełnić obowiązkową deklarację o nazwie Limosa. W istocie każda osoba niepodlegająca belgijskiemu ubezpieczeniu społecznemu, która czasowo i/lub częściowo przyjeżdża do pracy w Belgii, musi być w stanie przedstawić dowód złożenia oświadczenia Limosa-1. W przeciwnym wypadku osoba taka jest zagrożona sankcjami karnymi lub administracyjnymi.

FORMULARZ LIMOSA

Formularz Limosa przeznaczony jest dla pracowników najemnych , którzy są tymczasowo lub częściowo wysyłani do pracy w Belgii. Innymi słowy, są to pracownicy:

 • którzy zwykle pracują w kraju innym niż Belgia
 • którzy są zatrudnieni w kraju innym niż Belgia
 • niezależni.

Oświadczenie jest wymagane dla każdej osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, która przyjeżdża czasowo wykonywać działalność na własny rachunek w Belgii i nie ma tutaj stałego pobytu.

Jak działa Limosa?

Najpierw należy utworzyć konto użytkownika (https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/fr/popup_light.html), zanim uzyska się dostęp do bezpiecznej usługi online Limosa.

W przypadku każdej delegacji należy złożyć oświadczenie Limosa https://login.socialsecurity.be/authenticate/limosa/limosaJSP. W tym celu należy podać numer VAT kraju siedziby pracodawcy lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek.

W przypadku pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek należy wprowadzić następujące dane:

 • miejsce świadczenia usług w Belgii (do 5 miejsc pracy w deklaracji)
 • dane identyfikacyjne belgijskiego klienta lub płatnika (do 10 belgijskich klientów w deklaracji)
 • okres delegowania (maksymalnie 24 miesiące na deklarację)
 • dane identyfikacyjne pracownika lub samozatrudnionego (do 10 pracowników w jednym wyciągu)
 • harmonogram prac

W przypadku pracownika wymagane są dodatkowe dane:

 • dane identyfikacyjne pracodawcy
 • dane teleadresowe i dane identyfikacyjne osoby łączącej (kontaktowej), tj. nazwisko, imię, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, oraz na jakiej podstawie jest uzdolniona do reprezentacji). Osoba ta jest odpowiedzialna za kontakty z władzami belgijskimi i może, jeśli to konieczne, przesyłać dokumenty i otrzymywać powiadomienia. Jeżeli deklaracja została już złożona dla danego pracodawcy, system wykorzystuje dane ostatniej osoby łączącej. Można ją zaakceptować lub zmienić
  Kiedy wypełnić Limosa?

Dowód złożenia oświadczenia Limosa-1 musi zostać przedstawiony przed rozpoczęciem działalności w Belgii. Jeżeli czas trwania delegacji przekracza początkowo deklarowany okres, należy wprowadzić nową deklarację.

Co to jest dowód deklaracji Limosa-1?

Po sfinalizowaniu zgłoszenia ostatni ekran natychmiast wyświetla potwierdzenie odbioru: dowód złożenia oświadczenia Limosa-1. Przed rozpoczęciem działalności należy przedstawić ten dowód deklaracji swojemu belgijskiemu klientowi. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie go przedstawić, klient jest zobowiązany ostrzec władze belgijskie.

Korzyści płynące z Limosa:

 • nie trzeba sporządzać niektórych belgijskich dokumentów socjalnych dla delegacji, tj.:
  • – zasad pracy
  • – rejestru pracowników
  • – obowiązujących przepisów dotyczących kontroli pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin
 • nie trzeba zakładać indywidualnego rachunku płac ani listy płac, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie w stanie przedstawić równoważne dokumenty płacowe przygotowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia. W ten sposób unika się podwójnego administrowania płac

Płaca minimalna w Belgii – wyznaczenie osoby łączącej

Osoba łącząca – jest to osoba wyznaczona do kontaktów, której firma wysyłająca (pracodawca) zleca w swoim imieniu przekazywanie belgijskiej inspekcji pracy niezbędnych informacji o działaniach i warunkach pracy oddelegowanego pracownika (pracowników) do Belgii.

Osobą łącznikową może być każda osoba fizyczna, tj. pracodawca osobiście, pracownik przedsiębiorstwa lub strona trzecia firmy.

Zadania osoby łącznikowej:

 • osoba łącznikowa musi być w stanie dostarczyć niezbędne dokumenty i zawiadomienia na żądanie inspekcji pracy (odcinki wypłat, umowa o pracę, przegląd godzin pracy, metody płatności ); dokumenty te mogą być w języku angielskim
 • jest ona odpowiedzialna za przekazywanie informacji o pracownikach delegowanych, których dotyczy deklaracja Limosa, w której została wskazana jako osoba łącznikowa na czas oddelegowania
 • obowiązek przedłożenia dokumentów inspekcji pracy na jej wniosek pozostaje w mocy do jednego roku po zakończeniu zatrudnienia delegowanego pracownika (pracowników)

Pracodawca ryzykuje sankcjami karnymi za nieprzestrzeganie zobowiązań łącznika.

Wynagrodzenie

Kategoria kierowcy

38 h/tydzień (standardowy)

39 h/tydzień i 6 dni płatnych

Kierowca pojazdu o ładowności poniżej 7 ton11.653011.3545
Kierowca pojazdy o ładowności od 7 ton do 15 ton11.915511.6095
Kierowca pojazdy o ładowności powyżej 15 ton12.332512.0155
Kierowca ADR (cysterny), pojazdu przegubowego, pojazdu chłodni12.332512.0155
Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności
Kierowca w trakcie szkolenia 99%10,490010,2220
Kierowca pojazdu o ładowności do 7 ton 99%10,896010,6165
Kierowca pojazdu o ładowności od 7 ton do 15 ton 99%11,141010,8555
Pozostałe kategorie 99%11,531011,2350
Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego)
Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego
Czas dyspozycyjności w niedziele/ święta
Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności+ 100%

 

DODATKI:

 • Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny
 • Dodatek za pracę w nocy: Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie za godziny nocne wynosi 1,5015 EUR i jest rocznie przeliczane 1 stycznia jako funkcja kosztów życiowych w nawiązaniu CLA of 19 October 2017 (Royal Decree 13.06.2018 – Belgian Official Gazette 13.07.2018 – registration number 143004/CO/140).
 • Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem – w kabinie):

– duży dodatek pobytowy A (delegacja) – 36,6810 EUR/24h

– mały dodatek pobytowy B (delegacja) – 14,8685 EUR

Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny.

Do płacy minimalnej należy doliczyć odpowiednie dodatki. Dodatek jest wypłacany pracownikowi tylko jednorazowo.

 • Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności nieprzerwanie u jednego pracodawcy

Po 1 roku stażu pracy w firmie:         0,0525  EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie:      0,1075  EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie:      0,1625  EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie:      0,2175  EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie:    0,2725  EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie:    0,3275  EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie:    0,3825  EUR

Dodatkowe usługi dla klientów

 • prowadzenie księgowości firm transportowych
 • przygotowywanie umów o pracę dla kierowców z uwzględnieniem ryczałtów
 • rozliczanie płacy minimalnej w Europie (w tym: Francja, Niemcy, Austria, Luksemburg, Belgia, Włochy, Norwegia i Holandia)
 • pomoc w zgłaszaniu kierowców oddelegowanych
 • reprezentowanie przy kontroli ITD (Inspekcji Transportu Drogowego), PIP (Państwowej Inspekcji Pracy)
 • rozliczanie wynagrodzeń kierowców w krajach UE (Unii Europejskiej)
 • przedstawicielstwo na terenie Francji - od 5 euro za kierowcę
 • rozliczanie diet i delegacji z tytułu podróży służbowych kierowcy
 • pobieranie danych z kart kierowcy (dla naszych klientów BEZPŁATNIE) oraz tachografów
 • prowadzenie szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych (kod 95 w prawo jazdy)
 • pomoc w uzyskaniu druku A1 dla kierowców
 • rozliczanie czasu pracy kierowcy dla pojazdów do 3,5 tony (w tym BUSY)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close