Rozliczenia czasu pracy kierowcy

ewidencja kierowców zawodowych powyżej 3,5 tony oraz kierowców busów

Skontaktuj się z nami

Ewidencja Czasu Pracy Kierowcy
już od 60 zł/m-c

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy

ewidencja czasu pracy kierowcy
Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracownika. Jest ona prowadzona w sposób indywidualny i odrębny dla każdego pracownika. Obowiązek ten jest w sposób szczegółowy regulowany przez przepisy, które odnoszą się do wszystkich pracowników, nie tylko kierowców. Nie ma stricte określonego wzoru określającego jak taka ewidencja czasu pracy powinna wyglądać, jednak wskazane jest jakie informacje taka ewidencja powinna zawierać.

Ewidencja czasu pracy niejednokrotnie jest mylona z listą obecności. Jednak w praktyce są to dwa oddzielne dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji pracowniczej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że czas pracy kierowców został szczegółowo opisany i skonkretyzowany w przepisach, a co za tym idzie prowadzenie ewidencji czasu pracy tej grupy zawodowej będzie też inaczej wyglądało. Ustawodawca daje bowiem pracodawcy możliwość wyboru jednej z pięciu możliwych form prowadzenia takiej ewidencji.

Ewidencja czasu pracy kierowców w prawie UE

Dokumentem unijnym, z którego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy jest  Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. W artykule 9 jest wprost mowa o tym, że czas pracy osób wykonujących działalność przewozową  w transporcie drogowym jest rejestrowany. Rejestry są przechowywane przez co najmniej dwa lata po zakończeniu objętego nimi okresu. Pracodawcy są odpowiedzialni za rejestrowanie czasu pracy pracowników wykonujących pracę w trasie. Na życzenie pracownika wykonującego pracę w trasie pracodawca dostarczy mu kopie rejestrów przepracowanych godzin.

Ewidencja czasu pracy kierowców w prawie krajowym

Obowiązek prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców wynika wprost z Ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z art. 25 ust. 1 wspomnianej ustawy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 • zapisów na wykresówkach;
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub
 • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej.

Ewidencja czasu pracy prowadzona w formie rejestrów sporządzana jest na podstawie

 • danych pobranych z kart kierowców,
 • danych pobranych z tachografu cyfrowego,
 • zapisów na wykresówkach (w przypadku tachografu analogowego),
 • dodatkowych dokumentów takich jak np. informacje o urlopach, informacje o zwolnieniach lekarskich, lub innych dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy.

Warto również podkreślić, że wspomniana ustawa dotyczy stricte kierowców. Jednak w przepisach krajowych obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika wynika także z Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 149 § 1 pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zgodnie zatem z powyższymi przepisami prowadzenie ewidencji czasu pracy jedynie w formie wykresówek czy danych z kart kierowców budzi wątpliwość w kontekście obowiązku rejestrowania pracy w poszczególnych dobach roboczych, pracy w niedziele i święta, w porze nocnej czy godzinach nadliczbowych.

Podpis kierowcy na ewidencji czasu pracy – czy jest wymagany?

Co prawda w prawie pracy nie ma zapisu o obowiązku podpisania ewidencji czasu pracy przez pracownika, jednak wprowadzenie takiego zwyczaju może okazać się bardzo przydatne. Pozwoli bowiem uniknąć przyszłych nieporozumień, ponieważ potwierdza zgodność zapisów ze stanem faktycznym. Zatem podpis kierowcy na ewidencji czasu pracy nie jest obowiązkowy, lecz można wprowadzić taką zasadę i nie będzie to, w świetle prawa, nieprawidłowe.

Przechowywanie ewidencji czasu pracy kierowcy

Przedsiębiorca powinien przechowywać wykresówki, dane cyfrowe i dodatkową ewidencję przez co najmniej 12 miesięcy po ich użyciu. Jeśli jednak wykresówki i wydruki z urządzeń rejestrujących są jedyną prowadzoną ewidencją czasu pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany przechowywać je przez okres 3 lat po zakończeniu okresu nią objętego i udostępniać je na każde żądanie organu kontrolnego czy kierowcy.

Ewidencja czasu pracy kierowcy – do czego służy?

Właściwie opracowana ewidencja czasu pracy pozwala na zachowanie bezpieczeństwa prawnego w kontekście ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego.

W momencie kontroli przedsiębiorstwa przez organy PIP przedstawiając ewidencję czasu pracy potwierdzamy, że prawidłowo rozliczamy kierowców, tzn. pracę, odpoczynki, dyspozycję, urlop, okresy urlopu itp.

Inspektorom ITD ewidencja służy jako dodatkowy, uzupełniający dokument przedstawiający czas pracy, odpoczynków, innej pracy czy dni wolnych pracownika.

Co zawiera karta ewidencji czasu pracy?

Karta ewidencji czasu pracy to dokument opracowany na podstawie:

 • danych pobranych z kart kierowców,
 • danych pobranych z tachografu cyfrowego,
 • zapisów na wykresówkach (w przypadku tachografu analogowego),
 • dodatkowych dokumentów takich jak np. informacje o urlopach, informacje o zwolnieniach lekarskich, lub innych dokumentów potwierdzających aktywność kierowcy.

Jest zatem rejestrem zawierającym kompleksowe informacje o czasie pracy kierowcy w danym okresie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (§ 6 pkt. 1) ewidencja czasu pracy zawiera informacje o:

 • liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbie godzin nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbie godzin dyżuru oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,
 • rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy,
 • rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Komu przekazać ewidencję czasu pracy?

Samo przechowywanie w przedsiębiorstwie ewidencji czasu pracy przez okres jednego roku jest jednak niewystarczające. Należy ją bowiem przekazać do działu księgowości lub jeśli księgowość jest zlecana firmie zewnętrznej – do Biura Rachunkowego celem rozliczenia wynagrodzeń. Jest to bardzo ważne również w kontekście obowiązku rozliczania płacy w kraju i płacy minimalnej w określonych państwach UE.

Korzyści z prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy, oprócz tego, że jest obowiązkiem pracodawcy, przynosi mu też korzyści. Dzieje się tak przede wszystkim w sytuacji ewentualnego sporu z pracownikiem dotyczącego ustalenia należnego wynagrodzenia, zwłaszcza w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych.

W przypadku ewentualnych sporów sądowych, z punktu widzenia dowodowego – w każdej sprawie o roszczenia pracownika ze stosunku pracy – szczególnie istotna jest ewidencja czasu pracy, do której prowadzenia zobowiązuje pracodawcę. Jeżeli ewidencja jest prowadzona przez pracodawcę prawidłowo, to stanowi ona główny dowód w sporze o pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca może bowiem przeciwstawić twierdzeniom pracownika, że świadczył pracę w nadgodzinach, dowód w postaci ewidencji czasu pracy. Kwestia dowodowa przedstawia się inaczej w przypadku nieprowadzenia albo niewłaściwego prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy pracownika. Brak ewidencji pracy w godzinach nadliczbowych obciąża pracodawcę, a nie powołującego się na nią pracownika, co powoduje skutki także w zakresie rozkładu ciężaru dowodu.

Kolejną korzyścią płynącą z prowadzenia ewidencji czasu pracy w postaci rejestrów jest krótszy okres przechowywania dokumentacji – przez okres jednego roku (zamiast 3 lat).

Dodatkowo, pracodawcy prowadzący ewidencję czasu pracy w takiej formie nie muszą przechowywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, czyli inaczej zaświadczeń o dniach wolnych.

Co może wchodzić w skład rozliczania?

ewidencja czasu pracy kierowców z uwzględnieniem dyżurów 50% i 100%, nadgodzin 50% i 100%, pracy w porze nocnej oraz niedziele i święta, nieobecności (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy bezpłatne, itp.)

rozliczanie czasu pracy kierowcy na podstawie przygotowanej ewidencji czasu pracy zgodnej z przepisami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz uwzględniając ustawę o czasie pracy kierowców

analiza czasu jazdy, przerw i odpoczynków z wykresówek oraz kart kierowców

przygotowanie raportów z wykroczeń, aktywności, nadgodzin i godzin nocnych, wykazu brakujących danych cyfrowych oraz tarcz tachografu, wymaganych zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu

wskazówki i porady dla kierowców celem wyeliminowania nieprawidłowości

skanowanie wykresówek tachografu analogowego (archiwizacja) oraz pobieranie danych cyfrowych z kart kierowców oraz tachografów (archiwizacja)

obliczanie należności za delegacje, diety i ryczałty za noclegi, podróże służbowe kierowców

analiza danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych (archiwizacja)

nadzór nad czasem pracy kierowcy, wskazówki i porady w celu wyeliminowania nieprawidłowości naruszeń

kadry i płace - przygotowywanie umów i teczek osobowych dla kierowców oraz rozliczanie wynagrodzeń (listy płac, deklaracje ZUS)

doradztwo – reprezentacja przed ITD, PIP (Audyt dokumentacji - zarówno bieżący, jak i przed kontrolą ITD, PIP - przygotowanie dokumentów do kontroli, reprezentacja firmy przed organem kontrolnym, odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez służby kontrolne)

Specjalizujemy się w obsłudze
księgowej firm transportowych

Skontaktuj się z nami

Rozliczamy czas pracy kierowcy

 - 

oferowane usługi

Ewidencja czasu pracy kierowcy


Zgodnie z obowiązującą ustawą z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy swojego pracownika.

 

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest podstawowym dokumentem w firmie transportowej, a jej nieprowadzenie jest zagrożone karą grzywny. Stanowi ona podstawę do rozliczenia czasu pracy w konkretnym miesiącu albo przyjętym okresie rozliczeniowym. To za sprawą ewidencji możliwe jest prawidłowe obliczenie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Pełna ewidencja czasu pracy musi zawierać dane dotyczące:

 

 • pracy w poszczególnych dobach roboczych, w tym w porze nocnej, w niedziele i święta, godzinach nadliczbowych i dniach wolnych określonych zgodnie z zasadą przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
 • dyżurów,
 • urlopów,
 • zwolnień od pracy, innych nieobecności w pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.

Rozliczanie delegacji kierowców


Podróż służbowa oznacza wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy pracownika i/lub poza siedzibą pracodawcy. Z tytułu odbywania podróży służbowej pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztu podróży, noclegów i innych udokumentowanych wydatków związanych z wykonywaniem zadań służbowych.

 

W przypadku kierowcy to, czy dany wyjazd zostanie potraktowany jako podróż służbowa czy nie, zależy od zapisanego w umowie miejsca wykonywania pracy. Może to być nie jedno konkretne miejsce (biuro pracodawcy), ale obszar: miasto, województwo, państwo, a nawet cała Unia Europejska. Ważne, aby był to taki obszar lub trasa, po których kierowca faktycznie na co dzień się porusza. Wszystkie podróże poza wskazany w umowie teren muszą być traktowane jako podróż służbowa kierowcy i tak też rozliczane.

Rozliczanie wynagrodzeń oraz płacy minimalnej w UE


Rozliczenie wynagrodzeń na podstawie ewidencji czasu pracy kierowców:

 

 • wartość wynagrodzenia wynikająca z rozliczenia przepracowanych godzin w porze nocnej, godzin niedzielno-świątecznych, nadgodzin 50%, nadgodzin 100%, średniotygodniowych, dyżurów 50% i dyżurów 100%
 • rozliczenie wynagrodzenia za pracę na terytorium kraju
 • rozliczenie wynagrodzenia za pracę na terytorium krajów Unii Europejskiej – rozliczenie płacy minimalnej w Francji, Niemczech, Holandii, Austrii, Norwegii

Obsługa kadrowo płacowa


Masz swoje biuro rachunkowe, jednak nie zajmuje się ono rozliczaniem wynagrodzeń kierowców? Nie martw się – możesz nam zlecić prowadzenie kadr i płac, a Twoja księgowa co miesiąc będzie otrzymywać od nas listę płac gotową do księgowania.

W ramach usługi oferujemy:

 

 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów zlecenie,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • ewidencji nieobecności

Kontrola naruszeń kierowcy


Analiza czasu pracy kierowcy oraz naruszeń na podstawie danych z karty kierowcy, wykresówek. Raport z naruszeniami jest przekazywany do firmy po zakończonym okresie rozliczeniowym w formie:

 

 • raportu kontrolnego czasu pracy  z wykazem kar przewidzianych dla kierowcy, firmy oraz zarządzającego
 • raportu kontrolnego – wpisów dotyczących krajów (przekroczenia granic)
 • raportu wykroczeń (np. przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia, skrócenia dziennego odpoczynku, itp.)

Szkolenia dla kierowców/ właścicieli firm transportowych


Chcesz uniknąć wysokich kar?

Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla Właścicieli Przedsiębiorstw Transportowych, Spedytorów, Kierowników Transportu oraz dla Kierowców Zawodowych, a także szkolenia wewnętrzne, których zakres i formuła są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i specyfiki Twojego przedsiębiorstwa. Czy kierowcy wiedzą jak zachować się podczas kontroli na drodze? Przeszkolimy Twoich kierowców, aby nie popełniali podstawowych błędów, za które łatwo dostać mandat. Omówimy nowe przepisy i taryfikator kar obowiązujący od 3 września 2018 r.

Dostęp 24h /7 dni w tygodniu do wszystkich niezbędnych dokumentów

euroPiM - KONEKTOSMART - aplikacja dla Klientów

Nowoczesna aplikacja ONLINE (www oraz ANDROID)Nasi klienci mają dostęp 24 h / 7 dni w tygodniu do wszystkich niezbędnych dokumentów oraz informacji dla klientów (PODATKI, ZUSy, EWIDENCJA CZASU PRACY, DIETY, DELEGACJE, AKTA OSOBOWE).Testuj naszą aplikację!!!@: europim.kontakt@gmail.comhasło: TEST2020Tarnów - ul. Graniczna 8A - tel.: 733 339 337

Opublikowany przez europim.pl Wtorek, 28 lipca 2020

Ewidencja czasu pracy kierowcy jest wykonywana z wykorzystaniem programu do pełnej analizy czasu pracy kierowców, stosowanego przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE.


Przykładowe dokumenty przygotowywane przez naszą firmę w ramach usługi ewidencji czasu pracy kierowców:

Laptop

Raport brakujących tarcz wykresówek

Klikniij, aby pobrać

Ewidencja czasu pracy kierowcy, rozliczenie godzin i płacy minimalnej w krajach UE

Klikniij, aby pobrać

Raport naruszeń czasu pracy kierowcy przerw i odpoczynków

Klikniij, aby pobrać

Raport kontrolny czasu pracy kierowcy PIP

Klikniij, aby pobrać

Ustawa o czasie pracy kierowców - obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy – właścicieli firm również!

Rozliczanie Czasu Pracy Kierowcy wykonujemy zgodnie z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Posiadamy specjalistów , którzy łączą wiedzę z wieloletnią praktyką! Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy dla każdego z kierowców – właścicieli firm również!

Przepisy w ustawie o czasie pracy kierowców obowiązują od 15.07.2013r. Wprowadzone regulacje w sposób zasadniczy porządkują długość pracy przewoźników, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe oraz osób wykonujących przewozy na podstawie umów cywilnoprawnych na jego rzecz. Najistotniejsze wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców to:

 • ograniczenie tygodniowego czasu pracy do przeciętnie 48 godzin, z możliwością wydłużenia do 60 godzin w sytuacji, gdy w przyjętym czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym średnia nie przekroczy 48 godzin;
 • wprowadzono przerwę w wymiarze co najmniej 30 minut, która przysługuje po 6 kolejno następujących po sobie godzinach pracy jeżeli łączny wymiar pracy nie przekracza 9 godzin. Natomiast jeżeli czas pracy przekracza 9 godzin (zegarowych) wyżej wspomniana przerwa winna zostać odebrana w wymiarze co najmniej 45 minut;
 • ograniczono czas pracy przedsiębiorcy do 10 godzin na dobę, jeżeli praca wykonywana jest w trakcie pory nocnej trwającej 4 godziny, które winny być wyznaczone między 00:00 a 07:00;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy obowiązek prowadzenia własnej ewidencji czasu pracy;
 • ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy wykonującego przewóz drogowy, który jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Rozliczanie płacy minimalnej w UE

Z jakich danych możemy Rozliczać Czas Pracy Kierowcy ?

Wykresówki

Tarczki są dostarczane do naszej firmy drogą pocztową, kurierską lub osobiście. Są następnie weryfikowane i skanowane w celu wykonania prawidłowej analizy czasu pracy. To my je przechowujemy i archiwizujemy przez okres 1 roku!

Dane z kart kierowców

Pliki cyfrowe z odczytu karty kierowcy najczęściej dostarczane do nas drogą mailową. Dodatkowo nasi klienci 24h/dobę mogą dokonać odczytu kart osobiście w dwóch punktach - u nas w biurze lub na stacji benzynowej w Tarnowie obok węzła Autostrady A4 i to mają BEZPŁATNIE.

Dane z GPS

Na podstawie danych z GPS pojazdu możemy wykonać szczegółową analizę i rozliczenie czasu pracy kierowcy wraz z rozliczeniem podróży służbowej - delegacje.

Bezpłatny odczyt karty kierowcy

Nasi klienci na stacji benzynowej 24h/dobę mogą dokonać BEZPŁATNIE odczytu danych z kierowcy w naszym urządzeniu.

ul. Nowodąbrowska 288, Tarnów (Stacja AA), zjazd przy autostradzie A4 (węzeł Tarnów Wschód)

Czytnik

Wybierz usługę dostosowaną
do Twoich potrzeb

Ewidencja czasu pracy kierowcy

już od

60 zł

miesięcznie

 • ewidencja wykonana zgodnie z przepisami prawa
 • uwzględniony nadgodziny, godziny nocne, dyżury
 • rozliczone godziny do płacy minimalnej
 • dostęp do dokumentów 24h/7 dni w tygodniu
Rozliczanie delegacji – podróży służbowych

już od

30 zł

miesięcznie

 • delegacje krajowe i zagraniczne zgodne z Pakietem Mobilności
 • uwzględniane przekraczanie granic
 • rozładunki i załadunki
Rozliczanie wynagrodzeń oraz płacy minimalnej w UE - Pakiet Mobilności

już od

30 zł

miesięcznie

 • płaca minimalna na terenie UE – Pakiet Mobilności
 • Oddelegowanie, wirtualne diety
Obsługa kadrowo płacowa

już od

40 zł

miesięcznie

 • zgłoszenie i rejestracja w ZUS
 • przygotowanie list płac
 • zaświadczenia na dochodach

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia