Zastanawiałeś się kiedyś, jakie przychodu są wolne od podatku dochodowego?

Zastanawiałeś się kiedyś, jakie przychodu są wolne od podatku dochodowego?

Zastanawiałeś się kiedyś nad przychodami zwolnionymi od podatku? Czy w ogóle takie istnieją? Czy w dobie tworzenia ustaw na każdym kroku możemy jeszcze osiągnąć przychód który nie zostanie opodatkowany? Jeśli jesteś przedsiębiorcą na pewno o tym myślałeś, jednak może nie zdawałeś sobie sprawy że Ustawodawca literalnie wykazał czynności, które nie podlegają opodatkowaniu.

Założyłeś działalność gospodarczą i w planach masz zatrudnienie pracownika. W początkowym okresie pewnie najważniejsze jest ustalenie wynagrodzenia. Jeśli są to początki Twojej działalności to  zakończy się na podpisaniu umowy o pracę z najniższym wynagrodzeniem minimalnym. Jednak jak wspomnieliśmy powyżej to były początki działalności.

W miarę rozwoju działalności zaczynasz zastanawiać się nad zatrzymaniem swoich pracowników w firmie i myślisz w jaki sposób tego dokonać. Jak wszyscy wiemy motywowanie jest najlepszym sposobem stworzenia wspaniałego i zaangażowanego w pracę Teamu. Jeśli już zagwarantowałeś swoim pracownikom atmosferę, pora zastanowić się nad motywacją finansową. I w tym przypadku z pomocą przychodzi Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 21 znajdziemy jakże cudowne określenie „Wolne od podatku dochodowego są:”, które jako świadomy i myślący perspektywicznie przedsiębiorca na pewno wykorzystasz w planowaniu swoich wydatków.

Przykładowy katalog przychodów wolnych od podatku.

Dlatego skupmy się teraz na wyjaśnieniu co Ustawodawca miał na myśli tworząc ten artykuł. W katalogu przychodów wolnych od podatku znajdziemy między innymi:

– „pkt 13 ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność” – jeśli w ramach wykonywanej pracy Twój pracownik wykorzystuje swój własny sprzęt, należy wyliczyć ekwiwalent pieniężny, jaki przysługuje mu w związku z pracą na własnych narzędziach;

„pkt 16) diety i inne należności za czas:

  1. a) podróży służbowej pracownika,
  2. b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13” – jeśli Twój pracownik aby wykonać zakres swoich obowiązków opuszcza siedzibę firmy w której ma określone miejsce wykonywania pracy odbywa podróż służbową. Aby dokładnie wyliczyć wysokość diety krajowej, należy postępować według konkretnych zasad w zależności od czasu podróży, i tak odbywając podróż służbową, która trwa mniej niż pełną dobę, pracownikowi:

  • poniżej 8h dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej,
  • 12h i więcej – przysługuje mu pełna dieta;

– „pkt 19) wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14- do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł” – jeśli zatrudniasz pracowników, którzy świadczą pracę poza miejscem swojego zamieszkania, masz możliwość zagwarantowania im zakwaterowania, jednak musisz pamiętać, iż kwota nie może przekroczyć 500,00 zł miesięcznie;

– „pkt 58a) dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

  1. a) gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
  2. b) wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
  3. c) wypłatą transferową

– z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość” -Wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego dokonane w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania. Dzięki temu obniży się kwota należnego do zapłacenia podatku.

Podsumowanie

Powyżej zostały podane tylko przykładowe przychody zwolnione od podatku dochodowego, jednak dla zainteresowanych niech zachęcającym stanie się zgłębienie jakże szeroko rozbudowanego art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym znajdziemy aż 142 podpunkty.

Autor: Dorota Skalak – specjalista ds. rachunkowości w euroPiM

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close