Ulgi i odliczenia w deklaracji PIT za 2015 r.?

Ulgi i odliczenia w deklaracji PIT za 2015 r.?

Katalog ulg i odliczeń w deklaracji PIT za 2015 r. nie różni się znacząco od tych przyznanych przez ustawodawcę w roku ubiegłym. W dalszym ciągu, pomimo nieustannych zmian w prawie, podatnicy mogą skorzystać z następujących ulg i odliczeń od dochodu:

1. ulgi na wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika – tzw. ulga internetowa;

2. ulgi na cele rehabilitacyjne;

3. ulgi z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego;

4. ulgi na szkolenie uczniów;

5. ulgi z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

6. odliczenia na darowizny dokonane na cele pożytku publicznego; kultu religijnego lub krwiodawstwa.

Ulgami przysługującymi od podatku są natomiast:

1. ulga na dziecko – tzw. ulga prorodzinna;

2. ulga abolicyjna – dla osób uzyskujących dochody poza granicą RP;

3. ulga odsetkowa.

Ulgi i odliczenia od dochodu w PIT 

Ulga internetowa, w porównaniu z ubiegłymi latami jej obowiązywania, nie jest już tak atrakcyjna dla rozliczających się PIT-em podatników. Warto jednak skorzystać z tej ulgi zwłaszcza z uwagi na to, iż jest to ostatni rok jej obowiązywania. Z tego rodzaju odliczenia korzystać można bezpośrednio przez 2 następujące po sobie lata podatkowe. Niezależnie od wydatków jakie ponosimy z tego względu maksymalna kwota odliczenia z tego tytułu wynosi 760 zł. Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Nie oznacza to jednak, iż prawo do ulgi przysługuje jedynie korzystającemu z sieci w miejscu zamieszania. Z odliczenia ma prawo skorzystać również użytkownik Internetu łączący się do niego za pośrednictwem telefonu czy też mobilnie. Poniesione przez nas wydatki z tego tytułu warto dokumentować w postaci archiwizowania faktur za usługi. Internauta może otrzymać ulgę również w przypadku, gdy prowadzi działalność gospodarczą i nie rozlicza tychże wydatków w ramach kosztów.

Ulga na cele rehabilitacyjne to zbiorcze określenie szeregu odliczeń z których skorzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich opiekunowie. Dzięki tej uldze od podatku odpisać można wydatki poniesione m.in. na opłacanie przewodników osób niewidomych, utrzymywanie psa asystującego a także nakłady pieniężne poczynione na samochód wykorzystywany w celach dowożenia na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. W ramach tej ulgi osoba niepełnosprawna może odliczyć też koszty zakupu leków określonych w ramach leczenia takiej osoby.

Podatnik posiadający Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) może skorzystać z odliczenia podatkowego od kwot wpłacanych na poczet przyszłego świadczenia emerytalnego. Dla korzystania z ulgi nie ma faktu znaczenie, na czyją rzecz zastrzeżona zostanie wypłata środków w przypadku śmierci oszczędzającego. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

Z ulgi na szkolenie uczniów nie mogą skorzystać już nowi podatnicy. Ulga ta funkcjonuje na podstawie zasady praw nabytych. Dofinansowanie kosztów w ramach tej opcji pozwala pracodawcom którzy zawarli umowy o pracę z osobami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego na rozliczenie kwoty 4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące oraz 7.645 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Ulga zostanie przyznana jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz gdy młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał wymagany egzamin.

Ulga z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przysługuje w przypadku wykazania iż w roku poprzedzającym, dochód podlegający opodatkowaniu został błędnie zwiększony. Odliczenie to ma zatem na celu wyrównanie różnicy pomiędzy opodatkowaniem świadczenia a jego zwrotem. Ulga to może zatem dotyczyć m.in. zwrotu nienależnie pobranych emerytur, rent, zasiłków czy innego rodzaju świadczeń.

W ustawie podatkowej wprowadzono również różnego rodzaju ulgi z tytułu dokonywania darowizn na określone cele. Honorując osoby będące krwiodawcami ustawodawca wprowadził ulgę (darowizna krwi), która polega na odliczaniu od dochodu tzw. ekwiwalentu za krew. Dzięki tej uldze podatnik może odliczyć od dochodu maksymalnie do 3.601 zł (mężczyzna) i 3.484 zł (kobieta). Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Ulga przysługuje również na darowiznę poczynioną na cele kościelne pod którymi mieści się kult, a także działalność charytatywno-opiekuńcza. Ulga przyznawana jest także na podobnych zasadach dla osób dokonujących darowizn na cele pożytku publicznego (OPP).

Ulgi przysługujące od podatku w PIT

Jedną z najczęściej wybieranych przed podatników ulg jest z pewnością ulga prorodzinna. Możliwość przyznania tego rodzaju odliczenia uwarunkowana jest jednak spełnieniem szeregu prawnie usankcjonowanych warunków.

– Po pierwsze ulga przysługuje z tytułu wychowywania dzieci, w stosunku do których wykonywana była władza rodzicielska albo pełniona była funkcja opiekuna prawnego.

– Po drugie z ulgi nie mogą korzystać podatnicy podatku liniowego oraz ci uzyskujący przychody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałem.

– Po trzecie więc, ulga dotyczy jedynie dziecka małoletniego chyba, że jest rodzic lub opiekun ma przyznany i pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga przysługuje również na dziecko przed ukończeniem 25-go roku życia o ile kontynuuje naukę.

Ulga abolicyjna (dochody z zagranicy) miała być w swym założeniu celem służącym sprowadzeniu do Polski tych podatników, którzy w celu podjęcia pracy zarobkowej opuścili teren RP i odprowadzają podatki na rzecz obcych państw. Ulga abolicyjna polega zatem na odliczeniu od podatku sumy równej podatkowi „dopłacanemu” w Polsce od dochodów osiąganych w obcym państwie. Podstawowym założeniem tej ulgi jest wyrównanie podatkowych obciążeń podatników osiągających dochody za granicą. Możliwość skorzystania z ulgi nie została jednak uwarunkowana od tego, czy ww. dochody z pracy osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła.

Ulga odsetkowa jest opcją skierowaną głównie dla osób młodych z zaciągniętymi kredytami na potrzeby realizacji celów mieszkaniowych. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy spłacający kredyt zawarty przed 01.01.2007 roku. W ramach odliczenia przysługuje zatem prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek pożyczki. Odsetki muszą dotyczyć kredytu mieszkaniowego, kredytu refinansującego lub każdego kolejnego kredytu zaciągniętego na spłatę zadłużenia z tego tytułu.

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close