Refundacjie wyposażenia nowych miejsc pracy dla pracodawców

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 600 % przeciętnego wynagrodzenia.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, przedszkole lub szkoła może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy po spełnieniu warunków, tj. w przypadku, gdy:

 

 1. Nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 2. Nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 3. Nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 4. Podmiot prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej;
 5. Przedszkole i szkoła prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. Producent rolny posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 7. Producent rolny przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;
 8. W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 9. Utrzyma przez okres 24 miesięcy miejsca/miejsce pracy utworzone w związku z przyznaną refundacją w pełnym wymiarze czasu pracy;
 10. Spełnia warunki określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922) do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 11. Nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
 12. W okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników;
 13. W okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie zmniejszy wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiąże stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
 14. Nie jest w stanie likwidacji lub upadłości.

Maksymalna kwota refundacji ustalona na 2012 r. wynosi 14 000,00 zł brutto.

Maksymalna liczba przyznanych w 2012 r. miejsc refundowanych wynosi w przypadku wnioskodawców zatrudniających:
– do 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 1 miejsce,
– powyżej 10 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 2 miejsca.

W ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może być zatrudniony bezrobotny, który w okresie ostatnich 12 miesięcy był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową u wnioskodawcy.
Bezrobotny może zostać skierowany na stanowisko pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zakończenia aktywnej formy przeciwdziałania bezrobociu (staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy) – przerwa ta nie dotyczy bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

Wysokość środków przeznaczonych na zakup środka transportu nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty refundacji ustalonej na 2012 r. (nie dotyczy tworzenia miejsc pracy na stanowisku kierowcy).

Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie podlega:
– zakup towaru,
– koszt leasingu lub dzierżawy wyposażenia,
– używany środek transportu,
– zakup sfinansowany kredytem, jeżeli zakupiona w wyniku refundacji maszyna / urządzenie stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu,
– zakup rzeczy od współmałżonka, krewnych w linii prostej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej, której przedmiotem jest sprzedaż takich rzeczy,
– używana maszyna, urządzenie, itp.

W uzasadnionym przypadku, w szczególności gdy wartość nowych maszyn / urządzeń przekracza co najmniej trzykrotnie wysokość refundacji, Urząd może zrefundować koszty zakupu takich maszyn / urządzeń. Do rozliczenia wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wycenę tej rzeczy dokonaną przez rzeczoznawcę wskazanego przez Naczelną Organizację Techniczną lub wpisanego na listę biegłych sądowych.

Urząd może również w uzasadnionych przypadkach zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia wyceny, o której wyżej mowa, dotyczącej zakupionych nowych rzeczy, w szczególności w przypadku, gdy nie zostały wskazane parametry techniczne lub inne cechy identyfikujące nabytą rzecz, a ich brak powoduje, że ustalenie jej wartości rynkowej jest utrudnione lub wymaga wiedzy specjalistycznej.
Wycena rzeczoznawcy nie może być sporządzona wcześniej niż 6 miesięcy przed nabyciem rzeczy.
Wycena rzeczoznawcy dokonywana jest na koszt wnioskodawcy.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close