Pracodawca w czasie epidemii

Pracodawca w czasie epidemii

Europejska Rada Ochrony Danych wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych podczas zwalczania światowej pandemii koronawirusa. W tym czasie dane o stanie zdrowia osób fizycznych przetwarzają zarówno służby ochrony zdrowia, instytucje publiczne, a także pracodawcy. To właśnie ci ostatni mają największe problemy, bowiem muszą decydować o dopuszczeniu pracownika do wykonywania obowiązków czy też skierowania go do pracy zdalnej. W grę wchodzą np. aspekty dotyczące informowania pozostałych pracowników o zakażeniu jednego z nich.

Czego pracodawca nie może w czasie epidemii?

Przetwarzanie danych w szczególnych okolicznościach

Przede wszystkim Rada wyraźnie potwierdza, iż RODO nie ogranicza możliwości przetwarzania danych osobowych w czasie trwania pandemii. Pozwala właściwym organom ds. zdrowia publicznego i pracodawcom na przetwarzanie danych osobowych w kontekście epidemii, zgodnie z prawem krajowym i na określonych w nim warunkach. Obecnie problemem w naszym kraju jest brak regulacji ustawowych w tym zakresie, a to właśnie do nich odwołuje się EROD.

Motyw 46 RODO stanowi, że przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem. Który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i jej rozprzestrzeniania się. Z kolei motyw 54 RODO stwierdza, że możliwe jest przetwarzanie danych szczególnych kategorii. Dane te to np. o stanie zdrowia ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tych okolicznościach osoby fizyczne nie muszą wyrażać zgody na przetwarzanie ich danych.

Jednocześnie Rada wskazuje, iż dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów, powinny być przetwarzane w konkretnych i wyraźnych celach. Zawsze, również w czasie tak szczególnym jak pandemia, należy pamiętać o prawach, jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane. Jednym z głównych uprawnień jest prawo do informacji. Osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać przejrzyste informacje na temat prowadzonych działań. W zakresie przetwarzania oraz ich głównych cech, w tym okresu przechowywania gromadzonych danych i celach przetwarzania. Dostarczane informacje powinny być łatwo dostępne oraz przedstawione jasnym i prostym językiem. Przetwarzane dane muszą być właściwie zabezpieczone, a służyć temu powinny odpowiednie środki bezpieczeństwa i polityki poufności zapewniające, że dane osobowe nie są ujawniane nieupoważnionym stronom.

Środki wdrożone w celu zarządzania bieżącą sytuacją nadzwyczajną oraz leżący u ich podstaw proces decyzyjny powinny być odpowiednio udokumentowane.

Mierzenie temperatury pracownikom

Duży problem z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących zdrowia mają obecnie pracodawcy. Ich głównym celem powinno być teraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy oraz utrzymanie miejsc pracy. Rodzi to pytanie, w jakim zakresie mogą przetwarzać dane osobowe pracowników dotyczące ich zdrowia. EROD stwierdza, iż w kontekście zatrudnienia przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Któremu podlega pracodawca, np. obowiązków związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy lub z interesem publicznym, takim jak kontrola chorób i innych zagrożeń dla zdrowia.

Zasadniczo RODO przewiduje zakaz przetwarzania danych wrażliwych i dopuszcza odstępstwa od tego zakazu tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i), na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego lub gdy istnieje potrzeba ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. c), ponieważ motyw 46 wyraźnie odnosi się do kontroli epidemii.

Na pytanie, czy pracodawca może przeprowadzać badania lekarskie pracowników, niestety odpowiedź Rady jest bardzo ogólna. Stwierdza bowiem, iż powinny o tym decydować krajowe przepisy dotyczące zatrudnienia lub zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Pracodawcy powinni mieć dostęp do danych dotyczących zdrowia i przetwarzać je tylko wtedy, gdy wymagają tego ich własne zobowiązania prawne.

Póki co takie przepisy nie znalazły się w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w jej nowelizacji. Stan ten może jednak w każdej chwili ulec zmianie. Obecnie eksperci stoją na stanowisku, iż pracodawca nie może samodzielnie dokonywać żadnej oceny stanu zdrowia pracownika np. poprzez mierzenie mu temperatury. Jeśli stan pracownika budzi jego wątpliwości, powinien skierować go do lekarza lub umożliwić mu wykonywanie pracy zdalnej. Niektórzy stoją na stanowisku, że pracodawca może zapewnić pracownikom możliwość samodzielnego pomiaru temperatury.

Informacje o zakażonych

Drugie z zagadnień, z którymi zmierzyła się Rada, dotyczyło możliwości ujawniania przez pracodawcę pracownikom lub innym osobom informacji o pracownikach zakażonych COVID-19. W aspekcie ochrony ich danych osobowych. Rada uznała, że: “Pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, a ich godność i uczciwość powinny być chronione”.

Na gruncie polskiego prawa aspekt ten na razie nie został uregulowany. Wydaje się więc, iż taka informacja powinna być ujawniona jedynie osobom, które np. miały bezpośredni kontakt z zakażonym pracownikiem i muszą poddać się obowiązkowej kwarantannie.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/covid-19-czego-nie-moze-pracodawca-w-czasie-epidemii-2020-32,artykul,198686.html

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close