Podatek dochodowy od umowy-zlecenia

Podatek dochodowy od umowy-zlecenia

Umowy-zlecenia stanowią najpopularniejszą formę umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym. W zależności od osoby zleceniobiorcy oraz wysokości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane na dwa sposoby.

Drobne zlecenie z ryczałtem

Przychody z umowy-zlecenia podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w warunkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.). Tym samym następuje to w sytuacji, gdy:

  • umowa została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
  • kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

Od wynagrodzenia z takiej umowy płatnik pobiera podatek w wysokości 18% przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów i potrącone składki na ubezpieczenia społeczne (jeżeli przychód stanowi podstawę wymiaru tych składek). Ponadto samego podatku nie zmniejsza o kwotę pobranej składki zdrowotnej. Jednak kwoty tych składek (społecznych i zdrowotnych) zleceniobiorca może odliczyć w zeznaniu od przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Jeżeli zleceniodawca w danym miesiącu zawrze ze zleceniobiorcą niebędącym jego pracownikiem kilka umów-zlecenia i z każdej z nich należność nie przekroczy kwoty 200 zł, to jako płatnik zobowiązany jest do pobrania zryczałtowanego podatku od wszystkich tych należności (przykład 1). Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrali na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zlecenie “zaliczkowe”

Gdy zleceniodawca będący płatnikiem zawrze umowę zlecenia z osobą:

  • niebędącą jego pracownikiem i kwota należności określona w umowie jest wyższa niż 200 zł lub w umowie nie określono kwoty należności, a jedynie sposób jej wyliczenia, np. jako iloczyn stawki (godzinowej, dziennej) i czasu pracy lub jako iloczyn stawki za czynność i liczby tych czynności (przykład 2),
  • będącą jego pracownikiem – bez względu na wysokość należności określonej w umowie,

wówczas od należności wynikających z tego rodzaju umów zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek na zasadach określonych w art. 41 ust. 1-1a ustawy o pdof.

To oznacza, że ustalając podstawę opodatkowania przychód pomniejsza o koszty wynikające z art. 22 ust. 9 ustawy o pdof (tj. 20% lub 50%) obliczając je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zdarza się, że rzeczywiste koszty wykonania zlecenia są wyższe od ustawowych kosztów procentowych. Wówczas przysługują one zleceniobiorcy w wysokości faktycznie poniesionej. Jednak płatnik nie może ich zastosować na etapie ustalania zaliczki na podatek. Dopiero podatnik może je uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przy obliczaniu zaliczki od przychodu, pomniejszonego o koszty i składki na ubezpieczenia społeczne, płatnik – jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o pdof – zobowiązany jest zastosować najniższą stawkę podatku określoną w skali podatkowej, czyli 18%. Stawkę tę stosuje bez względu na wysokość dochodów z umowy zlecenia uzyskanych u niego od początku roku przez danego zleceniobiorcę. Stawkę podatkową w wysokości 32%, w oparciu o art. 41a ustawy o pdof, zleceniodawca może zastosować jedynie wówczas, gdy zleceniobiorca złoży mu wniosek o pobór zaliczki w tej wysokości. Obliczoną w ten sposób zaliczkę na podatek płatnik pomniejsza o składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru. Pobraną zaliczkę przekazuje w terminie do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Przykład 1

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną niebędącą jej pracownikiem jedną umowę zlecenia na okres od 12 do 14 lutego, a drugą na okres od 23 do 28 lutego br. Wynagrodzenie w pierwszej z nich określono na kwotę 170 zł, a w drugiej na 190 zł. Z tytułu umów zlecenia osoba ta podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (jest pracownikiem innego podmiotu z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego i nie wykonuje umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy).

Spółka od wynagrodzenia z obu umów powinna obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy: z pierwszej w wysokości 31 zł (tj. 170 zł × 18%), a z drugiej w wysokości 34 zł (tj. 190 zł × 18%). Ponadto powinna pobrać składkę zdrowotną z pierwszej w kwocie 15,30 zł (tj. 170 zł × 9%), a z drugiej 17,10 zł (tj. 190 zł × 9%). Zleceniobiorca natomiast powinien otrzymać wypłatę z pierwszej umowy w kwocie 123,70 zł (tj. 170 zł – 31 zł – 15,30 zł), a z drugiej w kwocie 138,90 zł (tj. 190 zł – 34 zł – 17,10 zł).


Przykład 2

Firma 8 stycznia 2018 r. zawarła umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Z umowy zlecenia osoba ta została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego (nie wniosła o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). W umowie zlecenia odpłatność określono w kwotowej stawce wynoszącej 3,50 zł za sztukę zapakowanego towaru. W styczniu osoba ta uzyskała wynagrodzenie w wysokości 154 zł.

Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń:

1)składki na ubezpieczenia społeczne (154 zł × 11,26%):17,34 zł,
2)podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
(154 zł – 17,34 zł),
136,66 zł
3)składka zdrowotna:
9%12,30 zł,
7,75%10,59 zł,
4)koszty uzyskania przychodu (154 zł – 17,34 zł) × 20% :27,33 zł,
5)podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu)
154 zł – (27,33 zł + 17,34 zł),
109,00 zł
6)zaliczka na podatek dochodowy (109 zł × 18%):19,62 zł,
7)zaliczka do przekazania do US (po zaokrągleniu):
(19,62 zł – 10,59 zł),
9,00 zł
8)do wypłaty dla zleceniobiorcy:
154 zł – (17,34 zł + 12,30 zł + 9 zł).
115,36 zł

autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 2018-02-26

 Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close