Nabór wniosków w ramach POWER

Nabór wniosków w ramach POWER

Informujemy, że z dniem 4 maja br. rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs dotyczy realizacji projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Beneficjenci konkursu

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie – przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 fazy:

 1. rekrutacja uczestników
 2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności
 3. pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy)
 4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do krajU

Termin składania wniosków od 04.05.2015 do 30.06.2015.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania projektu wynosi 97%.

Alokacja środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 77 288 000 PLN 

Źródło: http://www.power.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej/

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close