Małopolska bez smogu

Małopolska bez smogu

Prawie 18 mln euro z programu LIFE otrzyma województwo małopolskie na wdrożenie programu ochrony jakości powietrza. Komisja Europejska w sumie przeznaczy 63,8 mln euro na nowe projekty związane z ochroną środowiska w UE. Po raz pierwszy realizowane będą tzw. projekty zintegrowane, które angażują wiele stron i przewidują pozyskiwanie co najmniej jednego innego źródła finansowania.

Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 63,8 mln euro na pierwsze w historii „projekty zintegrowane”, które mają być finansowane w ramach programu LIFE na rzecz środowiska. „Projekty zintegrowane” zostały wprowadzone, aby zwiększyć skalę wdrożenia przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz skuteczność finansowania planów opracowanych na szczeblu regionu, kilku regionów lub kraju. Całkowity budżet tych sześciu wybranych projektów to 108,7 mln euro, w tym 63,8 mln euro dofinansowania z funduszy unijnych. W ich ramach wpierane i koordynowane będą inwestycje o wartości mogącej przekroczyć 1 mld euro, przy czym finansowanie uzupełniające pochodzić będzie z unijnych funduszy rolnych i strukturalnych, jak również funduszy krajowych i prywatnych. Środki te zostaną przeznaczone na projekty w Belgii, Niemczech, Włoszech, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Główną cechą tych projektów jest stosowane w nich wszechstronne podejście, które zapewnia zaangażowanie wielu zainteresowanych stron oraz propaguje pozyskiwanie co najmniej jednego innego źródła finansowania, ze środków unijnych, krajowych bądź prywatnych. Zintegrowane projekty programu LIFE wprowadzono, by wspomóc państwa członkowskie w przestrzeganiu kluczowych przepisów unijnych w czterech obszarach: Przyroda, Woda, Powietrze oraz Odpady.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdził: – To przykład inwestowania funduszy europejskich bezpośrednio w poprawę jakości życia obywateli. Aby jak najlepiej sprostać głównym wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska i zdrowia, takim jak zanieczyszczenie powietrza i wody czy utrata różnorodności biologicznej, wszystkie działania w ramach obecnej polityki należy ukierunkować na realizację tych samych celów. Właśnie temu posłużą projekty zintegrowane.

Projekty zintegrowane w Belgii, Finlandii i we Włoszech przyczynią się do ochrony przyrody w Europie, na znacznie szerszą skalę niż dotychczas. Projekty dotyczące ochrony przyrody dysponują łącznym budżetem w wysokości 56,3 mln euro, z czego 33,3 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania – na potrzeby zarządzania chronionymi obszarami sieci Natura 2000 – około 393 mln euro finansowania uzupełniającego, w przypadku inwestycji w infrastrukturę pochodzącego z innych dostępnych funduszy unijnych.

Projekty zintegrowane w Niemczech i Wielkiej Brytanii przyczynią się do wdrażania planów gospodarowania wodami w dorzeczach, natomiast projekt w Polsce wesprze realizację regionalnego programu ochrony jakości powietrza. Te trzy projekty dysponują łącznym budżetem w wysokości 52,4 mln euro, z czego 30,4 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Służyć będą ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania finansowania uzupełniającego w wysokości mogącej przekroczyć 1 mld euro.

Projekty zintegrowane w ramach programu LIFE dotyczące środowiska (trzy projekty – 52,4 mln euro)

Są to projekty zintegrowane przyczyniające się do realizacji celów określonych w: ramowej dyrektywie wodnej – poprzez pełną lub częściową realizację planu gospodarowania wodami w dorzeczu; lub w dyrektywie w sprawie jakości powietrza – poprzez realizację planów dotyczących jakości powietrza.

POLSKA (16,7 mln euro)

Projekt zintegrowany dla województwa MAŁOPOLSKIEGO, w ramach programu LIFE

Celem projektu jest wdrożenie Programu ochrony jakości powietrza, przyjętego przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2013 r. W Programie ochrony jakości powietrza dla województwa małopolskiego przewidziano likwidację 155 tys. przestarzałych i powodujących duże zanieczyszczenie kotłów na paliwa stałe. Podejście zastosowane w projekcie i jego wyniki będą miały bezpośrednie znaczenie dla wszystkich organów odpowiedzialnych za jakość powietrza w obszarach o dużym stężeniu zanieczyszczeń powietrza na terenie południowej Polski oraz północnych Czech i Słowacji.

Cele szczegółowe obejmują usuwanie przeszkód w pozyskiwaniu funduszy na zastąpienie przestarzałych kotłów na węgiel bardziej wydajnymi systemami grzewczymi w gospodarstwach domowych oraz rozwój wiedzy i zdolności w regionie (dzięki „eko-zarządcom” i Centrum Informacji i Edukacji).

Działania obejmują zwiększanie wiedzy na temat sposobów poprawy jakości powietrza i zacieśnienie współpracy regionalnej poprzez wspólne prowadzenie inwentaryzacji emisji i tworzenie modeli, a także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie poprawy jakości powietrza. Obok budżetu samego projektu zintegrowanego inicjatywa ta posłuży ułatwieniu i skoordynowaniu wykorzystania 798 mln euro finansowania uzupełniającego pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, krajowego i regionalnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz funduszy krajowych i prywatnych, w zależności od projektu.

Opisy wszystkich sześciu projektów można znaleźć w załączniku do komunikatu prasowego.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close