Faktura VAT korekta – termin sporządzenia

Faktura VAT korekta – termin sporządzenia

Sprzedaż dokonywana przez podatników VAT zasadniczo dokumentowana jest fakturą. Przy czym powinna ona być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. W praktyce zdarzają się jednak pomyłki w dokumentowaniu. W konsekwencji należy skorygować zaistniałe błędy. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące. W przepisach nie wskazano jednak, za jaki okres można je wystawić.

Okoliczności wystawienia korekty faktury

Przypadki, w jakich wystawia się faktury korygujące, zostały wymienione w art. 106j ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że faktury korygujące wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2) udzielono opustów i obniżek cen,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów lub opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty (przed dokonaniem dostawy),

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Termin sporządzenia korekty

Ustawodawca w przepisach wskazał, kiedy powinna zostać wystawiona korekta faktury, nie określił jednocześnie żadnego terminu, w jakim należy tego dokonać. Literalne brzmienie powołanego wcześniej art. 106j ustawy o VAT wskazuje, że faktura korygująca powinna zostać sporządzona jak najszybciej, tj. w momencie zaistnienia zdarzeń wymienionych w tym przepisie.

Organy podatkowe są zgodne co do tego, że jeżeli faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które ta faktura dokumentowała, uległo zmianie, to powinna ona zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlać faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami. Faktury korygujące stanowią bowiem specyficzny rodzaj faktur, których celem jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Takie wnioski płyną m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.177.2017.1.JO.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.20.2017.1.IK, stwierdził, że istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych tak, aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym. Organ podatkowy podkreślił jednocześnie, że prawo wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą.

Jak już wspomniano, przepisy o VAT nie określają, po jakim czasie od daty wystawienia faktury pierwotnej podatnik może sporządzić fakturę korygującą. Na termin, w jakim możliwe jest wystawienie faktury, wpływ ma z pewnością okres, w jakim podatnik ma obowiązek przechowywania faktur dla celów VAT. Jak bowiem stanowi art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania VAT oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Skoro podatnik dla celów rozliczeń VAT ma obowiązek przechowywać faktury do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, w konsekwencji do tego samego terminu może wystawiać ich korekty.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r., nr IPPP2/443-1395/13-2/RR. Z wnioskiem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który uważał, że ponieważ przepisy dotyczące VAT nie zawierają terminów, w jakich podatnik może wystawić faktury korygujące, tym samym może on sporządzić korektę mimo iż od wystawienia faktury upłynęło 5 lat. Organ podatkowy stwierdził, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem termin początkowy i końcowy przedawnienia podatkowego wyznacza termin płatności tego zobowiązania (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). Organ podkreślił, że istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa. W związku z tym należy przyjąć tezę, że jeżeli przedawnia się zobowiązanie podatkowe, to wraz z nim przedawnieniu ulegają także inne elementy danego stosunku prawno-podatkowego. Reasumując organ stwierdził, że korekty faktur powinny być wystawione przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (chyba że zaistniały okoliczności powodujące zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia).

Dane, jakie powinna zawierać faktura korygująca

1)wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”,
2)numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
3)dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
 określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą,
4)przyczynę korekty,
5)jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
6)w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Źródło: www.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close