Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach – zasady prowadzenia od 29 maja 2022

Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach – zasady prowadzenia od 29 maja 2022

Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach

Od 29 maja 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy kierowcy. Od tego dnia, bez względu na rodzaj wykonywanych przewozów, obowiązkowe użytkowanie w związku z nimi tachografów lub brak takiego obowiązku, ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej i posiadała zakres analogiczny do zakresu ewidencji czasu pracy prowadzonej dla pozostałych pracowników. Okres przechowywania wydłuży się z 3 do 10 lat.

29 maja 2022 r. zmienią się przepisy w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców. Zmianę wprowadza ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209). Nowelizacja obejmuje zakres ewidencji czasu pracy kierowców, sposób jej prowadzenia oraz okres przechowywania, a także doprecyzowuje cel prowadzenia ewidencji. Ustawa nowelizująca nie zawiera przy tym przepisów przejściowych, które regulowałyby przede wszystkim kwestie okresu przechowywania ewidencji zakończonych przed wejściem w życie zmian.

Treść ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców zrównuje się z prowadzeniem ewidencji czasu pracy innych pracowników. Wyraźnie wskazuje się na cel prowadzenia ewidencji, tożsamy z tym, który określa 149 § 1 Kodeksu pracy – ewidencja prowadzona będzie do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia kierowcy i innych świadczeń związanych z pracą (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianach).

Od 29 maja 2022 r. ewidencja czasu pracy kierowcy obejmować będzie:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy (w przypadku, gdy w czasie pracy występują przerwy niezaliczane do czasu pracy, należy wskazać przedziały czasu, np. 7.00 – 8.00, 10.30 – 11.00),
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia (niedziele i święta, dni wolne w zamian za pracę w niedzielę lub święto, dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dni wolne harmonogramowo),
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu (przy czym przez dyżur pełniony w domu należy rozumieć także tzw. dyżur pod telefonem),
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy (np. zwolnienie w celu załatwienia sprawy osobistej, zwolnienie na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, zwolnienie w celu obowiązkowego stawiennictwa w sądzie),
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja będzie sporządzana z uwzględnieniem:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3.

 

PODSUMOWANIE – zmiany dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców

Przepisy do 28 maja 2022 r.Przepisy od 29 maja 2022 r.
EWIDENCJA – formaPracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności; lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w którejś z tych form zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

Ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ewidencja czasu pracy obejmować będzie:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

z uwzględnieniem:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 (brak punktu 4).
Okres przechowywania ewidencji3 lata po zakończeniu okresu objętego ewidencją10 lat po zakończeniu okresu objętego ewidencją

 

PODSTAWA PRAWNA: