Ewidencja czasu pracy kierowców po zmianach - od 29 maja 2022

Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach – zasady prowadzenia od 29 maja 2022

Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach – zasady prowadzenia od 29 maja 2022

Ewidencja czasu pracy kierowcy po zmianach

Od 29 maja 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące ewidencji czasu pracy kierowcy. Od tego dnia, bez względu na rodzaj wykonywanych przewozów, obowiązkowe użytkowanie w związku z nimi tachografów lub brak takiego obowiązku, ewidencja będzie prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej i posiadała zakres analogiczny do zakresu ewidencji czasu pracy prowadzonej dla pozostałych pracowników. Okres przechowywania wydłuży się z 3 do 10 lat.

29 maja 2022 r. zmienią się przepisy w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców. Zmianę wprowadza ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209). Nowelizacja obejmuje zakres ewidencji czasu pracy kierowców, sposób jej prowadzenia oraz okres przechowywania, a także doprecyzowuje cel prowadzenia ewidencji. Ustawa nowelizująca nie zawiera przy tym przepisów przejściowych, które regulowałyby przede wszystkim kwestie okresu przechowywania ewidencji zakończonych przed wejściem w życie zmian.

Treść ewidencji czasu pracy kierowcy

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców zrównuje się z prowadzeniem ewidencji czasu pracy innych pracowników. Wyraźnie wskazuje się na cel prowadzenia ewidencji, tożsamy z tym, który określa 149 § 1 Kodeksu pracy – ewidencja prowadzona będzie do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia kierowcy i innych świadczeń związanych z pracą (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców po zmianach).

Od 29 maja 2022 r. ewidencja czasu pracy kierowcy obejmować będzie:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy (w przypadku, gdy w czasie pracy występują przerwy niezaliczane do czasu pracy, należy wskazać przedziały czasu, np. 7.00 – 8.00, 10.30 – 11.00),
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia (niedziele i święta, dni wolne w zamian za pracę w niedzielę lub święto, dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dni wolne harmonogramowo),
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu (przy czym przez dyżur pełniony w domu należy rozumieć także tzw. dyżur pod telefonem),
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy (np. zwolnienie w celu załatwienia sprawy osobistej, zwolnienie na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, zwolnienie w celu obowiązkowego stawiennictwa w sądzie),
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ewidencja będzie sporządzana z uwzględnieniem:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3.

 

PODSUMOWANIE – zmiany dotyczące ewidencji czasu pracy kierowców

Przepisy do 28 maja 2022 r.Przepisy od 29 maja 2022 r.
EWIDENCJA – formaPracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy kierowców w formie:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności; lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-4.

Pracodawcy, którzy prowadzą ewidencję w którejś z tych form zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

Ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ewidencja czasu pracy obejmować będzie:

 • liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej,
 • liczbę godzin nadliczbowych,
 • dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,
 • liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu,
 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy,
 • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,
 • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

z uwzględnieniem:

 1. zapisów na wykresówkach;
 2. wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 3. plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 4. innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub
 5. rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 (brak punktu 4).
Okres przechowywania ewidencji3 lata po zakończeniu okresu objętego ewidencją10 lat po zakończeniu okresu objętego ewidencją

 

PODSTAWA PRAWNA:

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close