50 km/h za dużo – zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące,

50 km/h za dużo – zabiorą prawo jazdy na 3 miesiące,

3 kwietnia 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian przewiduje, że kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące.

Poniżej informacja ze strony Prezydenta RP:

Podstawowym celem ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. jest zaostrzenie sankcji prawnych wobec prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Zmiany wprowadzane do prawa karnego:
1) sąd w wyroku wyda zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju (na okres nie krótszy niż 3 lata)  wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, który był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia po sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym albo po spowodowaniu wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała;
2) wobec sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, który był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie – zostanie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;
3) podwyższona zostaje górna granica okresu zakazu prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat;
4) po okresie co najmniej 10 lat obowiązywania zakazu, sąd będzie mógł orzec o modyfikacji tego środka poprzez dopuszczenie do prowadzenia przez sprawcę jedynie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową (jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez te osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji);
5) wobec sprawcy, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego sąd będzie zobowiązany orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości co najmniej 10.000 złotych, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu; jeżeli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe nawiązka zostanie orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
6) przestępstwem będzie prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę, której zostały cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów na mocy decyzji właściwego organu (sprawca podlegać będzie karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2);
7) sąd w postępowaniu wykonawczym będzie mógł określić sposób podania wyroku do publicznej wiadomości przez umieszczenie odpisu z wyroku lub wyciągu z wyroku, ze wzmianką dotyczącą prawomocności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu, jeżeli sposób podania wyroku do publicznej wiadomości nie został określony w wyroku.

Zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym definiuje pojęcie blokady alkoholowej (urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm3) oraz określa tryb i zasady jej kalibracji.

Warunki techniczne, wymogi funkcjonalne oraz częstotliwość kalibracji urządzenia zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. W ramach warunków technicznych mogą zostać określone takie kwestie, jak sposób unieruchomienia silnika i powiązane z tym wymogi homologacyjne. W ramach wymogów funkcjonalnych zostaną określone takie kwestie, jak sposób pobierania próbki od kierowcy oraz moment pobierania próbki.
Rozszerzono katalog okoliczności umożliwiających funkcjonariuszom policji zatrzymanie prawa jazdy. Zgodnie ze zmienianym art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, z wyjątkiem przewozu osób pojazdem komunikacji miejskiej.
W takich przypadkach decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy wyda starosta (zmiana art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego przekazywania staroście informacji przez administratora centralnej ewidencji kierowców, który wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close