+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

W dzisiejszym artykule stawiamy sobie za zadanie wyjaśnić Państwu problem dotyczący składek ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyjaśnimy co oznaczają zmiany od 2019 roku.

Na samym początku warto przypomnieć sobie jakie składki posiadamy:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:

 • Ubezpieczenia emerytalne,
 • Ubezpieczenia rentowe,
 • Ubezpieczenia chorobowe ( choroba, macierzyńskie),
 • Ubezpieczenie wypadkowe ( wypadki w pracy, choroby zawodowe),
 • Fundusz pracy – w przypadku jeżeli płatnik jest na tzw. „dużym” ZUSie

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • Od 2018 roku składki ZUS wpłacamy na indywidualny numer rachunku bankowego.
 • W latach poprzednich składka ZUS była stała, jednakże od stycznia 2019 roku będzie ona zależna od dochodu przedsiębiorstwa.
 • Jeżeli chodzi o składkę zdrowotną jest ona niezależna od wysokości dochodów i jest ona ustalana corocznie w stałej stawce.

 

Nowe niższe składki dla przedsiębiorców:

Z niższych opłat skorzystają przedsiębiorcy, których przychód w ciągu 2018 roku nie przekroczył 63 tys. zł. Analogicznie będzie to ustalane w 2020 roku – bierzemy pod uwagę przychody roczne za 2019 rok itd.

 • Aby móc korzystać z obniżonych składek należało zgłosić ten fakt do 8 stycznia 2019 roku. Kolejna taka szansa dopiero za rok!

Stosowanie takiego zwolnienia może trać jedynie 36 miesięcy, zawartych w okresie kolejnych 60 miesięcy. Mimo tego że firma ma niskie przychody, tylko przez trzy kolejne lata może opłacać niższe składki ZUS, a potem na dwa lata musi wrócić do opłacania ZUS-u w normalnej wysokości. Dopiero po takiej dwuletniej przerwie będzie mogła wrócić do obniżonych składek ZUS, jeśli przychody nadal będą niskie.

 

A co w przypadku Rozpoczęcia działalności, zakończenia lub zawieszenia ??

Jeśli w poprzednim roku rozpocząłeś, zakończyłeś lub zawieszałeś działalność, przez co prowadziłeś ją niepełny rok, limit którego nie mógł przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy. Ustalisz go przez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. 334 dni, gdy działalność zawiesiłeś na cały marzec 2018 r.). Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę.

Kiedy nie możesz skorzystać z „małego” ZUS:

 • prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, czyli opłacałeś ubezpieczenia krócej niż 60 dni,
 • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Oba warunki muszą być spełnione łącznie,
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”,
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

 

Wzór obliczania „małego” ZUS:

Swoją indywidualną najniższa podstawę składek na ubezpieczenia społeczne obliczysz w trzech krokach:

 1. Oblicz swój średni miesięczny przychód uzyskany w poprzednim roku według wzoru:

 

(Roczny przychód uzyskany z działalności gospodarczej z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy.

 1. Miesięczny przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w po przednim roku kalendarzowym pomnóż przez współczynnik ustalony przez Prezesa ZUS ogłoszony w Monitorze Polskim (na 2019r. wynosi 0,5083)

Miesięczny przychód uzyskany z działalności gospodarczej z roku poprzedniego/ 0,5083

Wynik zaokrąglij do pełnych groszy

 1. Otrzymany wynik porównaj z kwotą 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku wynosi 2250,00zł) oraz z 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.02.2019 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. wyniosło 4931,80 zł)

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Przykłady obliczania składek ZUS:

(przy współczynniku 0,5151)

Średniomiesięczny przychód w 2018 r. Współczynnik Podstawa wymiaru Składka emerytalna (19,52%) Składka rentowa (8 %) Składka wypadkowa (1,67 %) Składka na Fundusz Pracy (2,45%) Składka chorobowa (2,45%) Łącznie składki na ZUS 2019 (bez składki zdrowotnej) Składki na ZUS 2018 (bez składki zdrowotnej)

1 000 zł

0,5151 666,1 130 53,28 11,12 16,32 16,32 227,04 908,76

2 000 zł

0,5151 1030,2 201,1 82,42 17,2 25,24 25,24 351,2 908,76
3 000 zł 0,5151 1545,3 301,64 123,62 25,81 37,86 37,86 526,79

908,76

4 000 zł

0,5151 2060,4 402,19 164,83 34,41 50,48 50,48 702,39

908,76

5 000 zł 0,5151 2575,5 502,74 206,04 43,01 63,1 63,1 877,99

908,76

 

Kroki celem zgłoszenia do „Małego ZUS”:

Do ZUS powinni Państwo przekazać:

– wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA)

– zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub (ZUS ZZA)

 

Zrezygnować możesz w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. 

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne kwoty składek ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców którzy prowadzą działalność dłużej niż 30 miesięcy i ich przychody za poprzedni rok przekroczy