+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Na 30 czerwca 2019 r. przypada kolejna data ustalania stanu zatrudnienia dla celów PPK. Podmioty, które w tym dniu będą zatrudniać co najmniej 50 osób, zostaną włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

PPK czyli pracownicze Plany Kapitałowe to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, który przystąpi do programu. Przewiduje się, że z PPK może skorzystać aż 11 milionów pracowników w Polsce. Pieniądze z PPK będzie można wypłacić bez dodatkowych potrąceń po ukończeniu 60. roku życia.

Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) wyniesie 3,5%, a maksymalna 8% wynagrodzenia pracownika. Składka deklarowana przez pracownika będzie obliczana na podstawie wynagrodzenia brutto, a odprowadzana z jego wynagrodzenia netto. Dodatkowo pracownik dostanie od Państwa 250 zł wpłaty powitalnej i wpłatę coroczną 240 zł. Pracodawca, który zatrudnia pracownika za 3000 zł brutto będzie musiał odprowadzić do PPK składkę w wysokości co najmniej 45 zł miesięcznie

Firmy, w których liczba osób zatrudnionych w czerwcu br. oscyluje wokół wartości granicznej, mają czas do 30 czerwca 2019 r. na takie ukształtowanie stanu zatrudnienia, które umożliwi – w zależności od woli podmiotu zatrudniającego – objęcie obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. lub odroczenie tych obowiązków na późniejszy termin – od 1 lipca 2020 r.

Podmiot zatrudniający, który weryfikuje stan swojego zatrudnienia na 30 czerwca br., ma obowiązek ustalić dokładną liczbę osób zatrudnionych. Istotnym kryterium uznania za osobę zatrudnioną jest obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom z danego tytułu. Do stanu zatrudnienia nie będzie się zatem wliczać m.in.:

  • zleceniobiorców będących uczniami lub studentami w wieku do 26 roku życia (z tytułu umowy zlecenia nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym),
  • zleceniobiorców, którzy w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń ze zlecenia podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu albo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lecz na zasadzie dobrowolności.

Ponadto przy określaniu liczby osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. nie ma znaczenia m.in. to, czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony i jaka jest wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Źródło: https://inforfk.pl 

https://www.ppk-aegon.pl