+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

ięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Wsparcia udzielają:

 1. Subregion Małopolska Zachodnia – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu – „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z Metropolią Krakowską – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – „Dobry Czas na Biznes – KOM”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 3. Subregion Tarnowski – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – „Dobry Czas na Biznes – ST”
  Link prowadzi do serwisu zewnętrznego