+48 14 692 49 77; +48 733 339 337 kontakt@euroPiM.pl
 Graniczna 8A (I piętro) 33-100 Tarnów

Od 2 marca 2015 r wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014
z dnia 4 lutego 2014 r.
w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Rozporządzenie to wprowadza obowiązki odnośnie wymagań technicznych co do tachografów cyfrowych.

Jednak dla kierowców i firm transportowych najważniejsze jest zapisane w art. 34, który mówi:

Użytkowanie kart kierowcy i wykresówek
1. Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.
2. Kierowcy odpowiednio chronią wykresówki lub karty kierowcy i nie używają zabrudzonych lub uszkodzonych wykresówek lub kart kierowcy.
3. Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać tachografu zainstalowanego w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 5 lit. b) ppkt (ii)- inna praca, (iii)-okresy gotowości, oraz (iv)-przerwa lub odpoczynek:
a) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf.
Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

Oznacza to, że zwalnia to pracodawcę od wystawiania zaświadczeń o działalności dla kierowców zwanych inaczej: urlopówkami, weekendówkami, bądź zaświadczeniami o dniach wolnych. Kierowcy będą mogli jeździć bez zaświadczeń o dniach wolnych spełniając wymogi powyższego przepisu.

Reasumując jeżeli będziecie jeździć bez zaświadczenia o działalności inaczej zwanym „urlopówą”, bądź „weekendówką” oznacza to obligatoryjne stosowanie zapisów na rewersie wykresówki bądź dokonując wpis manualny w tachografie cyfrowym. Trzeba takim wpisem uzupełnić cały okres oddalenia się od pojazdu.