Pora nocna kierowcy zawodowego 2023

Pora nocna kierowcy zawodowego

Pora nocna kierowcy zawodowego

Z pewnością pojęcie pory nocnej nie jest obce kadrowej rozliczającej czas pracy pracowników oraz sporządzającej listy płac. Pora nocna w przypadku branży transportowej i kierowców zawodowych ma jednak szczególne znaczenie.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku kierowców zawodowych mamy do czynienia z dwoma porami nocnymi. Jak to jest możliwe?

Pora nocna według kodeksu pracy

Kwestia pory nocnej została uregulowana w rozdziale IV Kodeksu pracy, a konkretnie w art. 1517. Zgodnie z przepisami pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 07:00. To pracodawca określa porę nocną obowiązującą w jego przedsiębiorstwie, która może być wyznaczona w godzinach, np. 21:00 – 05:00, 22:00 – 06:00 lub 23:00 – 07:00. Oczywiście nie jest to katalog zamknięty, bowiem pora nocna może obejmować inne godziny, np.: 22:30 – 06:30, w zależności od specyfiki danego zakładu pracy.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

Każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o obowiązującej w danym przedsiębiorstwie porze nocnej. Informacja taka powinna znajdować się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Natomiast pracodawcy, którzy nie są zobligowani do posiadania układu zbiorowego ani regulaminu pracy, muszą przekazać pracownikowi informację o obowiązującej porze nocnej w formie pisemnej, najczęściej w dokumencie „informacja o warunkach zatrudnienia”, wydawanym w trybie art. 29 § 3 kp.

Zakaz pracy w porze nocnej

Przepisy wyraźnie wskazują grupy pracowników, którzy nie mogą pracować w porze nocnej:

  • Kobiety w ciąży
  • Pracownicy opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia – chyba że wyrazi na to zgodę
  • Pracownicy młodociani (osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że pora nocna dla młodocianego została w wprost określona w przepisach i przypada między godzinami 22:00 a 6:00.
  • Pracownicy niepełnosprawni – zakaz może zostać zniesiony na prośbę pracownika i za zgoda lekarza prowadzącego

Praca w porze nocnej a wynagrodzenie

Pracownikowi wykonującego pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów (aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600,00 zł).

Pora nocna według ustawy o czasie pracy kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowcy podaje definicję pory nocnej, zgodnie z którym pora nocna to okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00  i godziną 07:00. Tak przyjętą definicję pory nocnej stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Zgodnie z przepisami bowiem, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin między dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

Należy podkreślić, że przepis ten dotyczy wyłącznie kierowców, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy (nie dotyczy zatem kierowców – właścicieli firm oraz zleceniobiorców).

Pracodawca jest zobowiązany poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy, w sposób u niego przyjęty.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close