Licencja Transportowa do 3,5 tony – Licencja dla BUSIARZY (LM1)

Licencja Transportowa do 3,5 tony – Licencja dla BUSIARZY (LM1)

[AKTUALIZACJA: 06.02.2022]

Do tej pory Licencja Transportowa kojarzona była wyłącznie z transportem drogowym „dużymi” pojazdami czyli powyżej 3,5 tony, natomiast przedsiębiorcy wykonujący przewozy busami do 3,5 tony wyłączeni byli z obowiązku dysponowania taką licencją. Taki stan rzeczy zmieni się zasadniczo od maja 2022 roku kiedy to wejdą w życie nowe przepisy z tzw. Pakietu Mobilności.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, zajrzyj na stronę:

Licencja Transportowa – certyfikat kompetencji zawodowych

Podstawa prawna posiadania licencji transportowej

Aktem prawnym regulującym tą kwestie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniając rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Dotychczas przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego nie miały zastosowania do przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów silnikowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, lub zespołów pojazdów, które nie przekraczają tego limitu.

Licencja transportowa dla przewozów do 3,5 tony – kogo dotyczy?

Wyżej wspomniane rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w ramach międzynarodowego przewozu rzeczy obowiązek posiadania licencji transportowej, która zezwala na dostęp do europejskiego rynku.  Konieczność uzyskania licencji dotyczy przewoźników wykorzystujących w transporcie międzynarodowym pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i których dopuszczana masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

WYŁĄCZENIE! Przedsiębiorcy, którzy w swoich przewozach wykorzystują pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony SĄ WYŁĄCZENI z obowiązku posiadania licencji transportowej.

WAŻNE! Należy podkreślić, że obowiązek uzyskania licencji transportowej dotyczy wyłącznie transportu międzynarodowego! Zatem powyższymi zmianami nie są objęci przewoźnicy krajowi.

Jak uzyskać licencję transportową dla pojazdów do 3,5 tony

Ogólne zasady uzyskiwania licencji dla przewoźników wykonujących transport pojazdami do 3,5 tony nie różnią się od dotychczasowego sposoby ubiegania się o licencję dla pojazdów powyżej 3,5 tony.

WAŻNE! Należy zwrócić uwagę na kwotę potwierdzającą posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, która jest inna dla transportu do 3,5 tony, o czym więcej poniżej.

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać licencję transportową musi spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

 • Posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE
 • Cieszyć się dobrą reputacją – co w praktyce oznacza, iż przedsiębiorca transportowy oraz osoba zarządzająca transportem nie mogą być karani za przestępstwa w określonych dziedzinach, a potwierdzeniem tego jest uzyskanie zaświadczenia o niekaralności
 • Posiadać odpowiednią zdolność finansową

Przedsiębiorca musi być w stanie wykazać, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości:

– 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz

– 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd

 • Posiadać wymagane kompetencje zawodowe – co oznacza, że przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych

Warto pokreślić, że aktualnie Generalny Inspektorat Transportu Drogowego (instytucja właściwa do wydawania licencji międzynarodowej) nie opracował informacji na temat szczegółowych zasad dotyczących uzyskiwania licencji transportowej dla przewoźników dysponujących pojazdami do 3,5 tony. Nie opracowano również dokumentów związanych z ubieganiem się o licencję dla busiarzy.

Obowiązek posiadania licencji transportowej do 3,5 tony – od kiedy?

Obowiązek posiadania licencji transportowej w przypadku pojazdów do 3,5 tony wejdzie w życie 20 maja 2022 r.

Koszty uzyskania licencji transportowej

Koszty administracyjne związane z ubieganiem się o licencję uzależnione są od okresu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać licencję oraz liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności.

1 000,00 zł – opłata za zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (aby ubiegać się o licencję wspólnotową każdy przedsiębiorca musi obowiązkowo posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)

4 000,00 zł + 440,00 zł za każdy wypis z licencji (liczba wypisów zawsze odpowiada liczbie zgłaszanych pojazdów) – opłata za udzielenie licencji międzynarodowej do 5 lat

8 000,00 zł + 880,00 zł za każdy wypis z licencji (liczba wypisów zawsze odpowiada liczbie zgłaszanych pojazdów) – opłata za udzielenie licencji międzynarodowej powyżej 5 lat (max do 10 lat)

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zamierza uzyskać licencję na okres 5 lat dla jednego pojazdu, wówczas opłaty które poniesie to kwota 5 440,00 zł.

Licencja transportowa – dodatkowe koszty

Oczywiście należy liczyć się również z dodatkowymi kosztami związanymi z posiadaniem licencji transportowej, w tym zwłaszcza:

– opłata za polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności zawodowej przewoźnika – będącą udokumentowaniem posiadania odpowiedniej zdolności finansowej do prowadzenia działalności w zakresie zarobowego transportu drogowego (polisa nie jest jedyną formą potwierdzania zdolności finansowej, jednak zdecydowanie najpopularniejszą wśród przedsiębiorców) – wysokość opłaty uzależniona od oferty ubezpieczyciela oraz liczby pojazdów objętych polisą

– opłata związana z certyfikatem kompetencji zawodowych – są to koszty, z reguły w ujęciu miesięcznym, które przedsiębiorca ponosi w związku z zatrudnieniem pracownika dysponującego certyfikatem lub w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, która będzie pełniła funkcję zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie (nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której sam przedsiębiorca legitymuje się wspomnianym certyfikatem).

Przepisy tzw. Pakietu Mobilności wprowadzają wiele istotnych zmian dla przedsiębiorców transportowych. Konieczność uzyskania licencji transportowej dla przewoźników realizujących transport drogowy pojazdami do 3,5 tony, czyli „busiarzy” to z pewnością rewolucyjne zmiany. Warto jednak przygotować się do nich odpowiednio wcześnie, aby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu, a nawet przestoju w działalności.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 733 339 337!

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5 (wypełnia przedsiębiorca POSIADAJĄCY zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przez GITD lub NIE POSIADAJĄCY zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy)

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej > 2,5t i ≤ 3,5 (wniosek LM1) – oryginał
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (załąnik OC) – oryginał
 3. Certyfikat kompetencji zawodowych – kserokopia
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzeniedziałalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) w wysokości: 1800 euro – na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy następny pojazd.
 5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (załącznik OBM) – oryginał
 6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał
 7. Oświadczenie o niekaralności (załącznik ONM) przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem – oryginał
 8. Wykaz pojazdów (załącznik WPCM) – oryginał
 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń: 733 339 337!