Kolejne wymogi dla firm transportowych od 2023 rok

Kolejne wymogi dla firm transportowych od 2023 rok

Jakie wymogi stoją przed właścicielami firm transportowych w obliczu nadchodzącego roku? Niestety powstają kolejne wymogi dla firm transportowych od 2023 roku. Warto już teraz przygotować się do nadchodzących zmian i być na bieżąco, aby nie zostać zaskoczonym jak w pamiętnej dacie 02.02.2022 kiedy to wszedł Pakiet Mobilności i nowe zasady rozliczania kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym.

Co się zmienia od 2023 roku? Kolejne wymogi dla firm transportowych od 2023 rok

  1. Coroczne raporty do organu który wydał zezwolenie na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Wspomniany wyżej raport dotyczyć ma złożenia:

-oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

– informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Termin na złożenie niniejszego oświadczenia to data 31 marca 2023 roku i tak już corocznie.

  1. Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26.01.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw:

‘’ ust. 5. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz wydane w postępowaniu administracyjnym w zakresie zezwoleń i licencji, o których mowa w art. 7a ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

ust. 6. W celu dostosowania się do wymogów określonych w ust. 1 przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.”

Oznacza to że, przedsiębiorcy którym wydano zezwolenie przed 1 marca 2022 roku oraz tacy którym zostało wszczęte i niezakończone postępowanie o wydanie zezwolenia przed tą datą mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

  1. Tachografy inteligentne 2-giej generacji

Już od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą  musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji. Tachograf 2-giej generacji muszą między innymi (automatycznie rejestrować przekroczenia granic, mieć możliwość dodawania rejestracji załadunku, rozładunku, zwiększenie pojemności przechowywania danych, itd.)

Kolejne lata również nie oszczędzą właścicieli firm transportowych, ponieważ w roku 2024 będzie obowiązek wymiany tachografów na inteligentne, w lipcu 2026 roku pojazdy o DMC od 2,5 tony do 3,5 tony zostaną objęte przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowcy pojazdów w ruchu międzynarodowym.