Karta EKUZ dla kierowcy międzynarodowego

Karta EKUZ dla kierowcy międzynarodowego

Karta EKUZ to istotny dokument podczas różnego rodzaju wyjazdów zagranicznych, w tym również służbowych. Należy jednak rozróżnić podróż turystyczną od tej związanej z pracą zawodową. Jaką kartę EKUZ powinien posiadać kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym?

Co to jest karta EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w państwie UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Karta EKUZ wydawana jest dla każdej osoby oddzielnie.

Pracownicza karta EKUZ

Jeśli wyjazd do innego niż Polska kraju UE lub EFTA, związany jest z wykonywanie pracy należy ubiegać się o tzw. pracowniczą kartę EKUZ.

Wymagane dokumenty do uzyskania karty EKUZ

Celem uzyskania karty EKUZ należy wypełnić stosowny wniosek (Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z wykonywaniem pracy w innym państwie UE/EFTA).

Do wniosku obowiązkowo załącza się zaświadczenie A1 z ZUS, które potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki na ubezpieczenie powinny być opłacane w Polsce.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 dla kierowcy zawodowego występuje pracodawca. Maksymalny okres na jaki może być przyznane zaświadczenie A1 to 12 miesięcy. Wniosek składa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal ZUS PUE.

Kto wydaje kartę EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

WAŻNE! Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć drogą elektroniczną – poprzez e-maila (dotyczy to jednak wyłącznie pracowniczych wniosków o kartę EKUZ).

W takim przypadku należy wydrukować, wypełnić i podpisać wniosek, a następnie jego skan wraz z zaświadczeniem A1 wysłać na e-maila ekuz.praca@nfz.gov.pl Karta EKUZ zostaje wówczas wysłana pocztą na adres Wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Karta EKUZ – koszt

Uzyskanie karty EKUZ jest bezpłatne.

Okres ważności karty EKUZ

Karta EKUZ wydawana jest na okres ważności zaświadczenia A1. Należy zatem mieć na uwadze, że jeśli okres obowiązywania umowy u danego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy, to zaświadczenie A1 również jest wydawane na okres zatrudnienia, a tym samym okres ważności karty EKUZ będzie tożsamy z okresem obowiązywania karty EKUZ.