Praca zdalna – zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Praca Zdalna – Nowa Definicja w 2023

Od 7 kwietnia 2023 roku, nowe przepisy definiują pracę zdalną jako formę wykonywania obowiązków zawodowych, które mogą być realizowane zarówno w pełni, jak i częściowo w miejscu wyznaczonym przez pracownika, a zatwierdzonym przez pracodawcę. Może to być adres zamieszkania pracownika lub inne miejsce, z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość. Formy pracy zdalnej mogą być całkowite, hybrydowe czy okazjonalne.

Praca Zdalna – Ewolucja w Kodeksie Pracy

Pojęcie pracy zdalnej jest stosunkowo nowym zapisem w Kodeksie Pracy. Do niedawna można było wykonywać obowiązki zdalne:

  • jako telepracę – jednak przepisy dotyczące telepracy zostały wycofane. Warunki jej stosowania, oparte na regulaminie lub porozumieniu, mogły być praktykowane do 6 miesięcy po zmianach, czyli maksymalnie do 7 października 2023 r.
  • na mocy tzw. ustawy covidowej, która pozwalała na zarządzenie pracy zdalnej w okresie stanu epidemii,
  • jako nieuregulowaną praktykę, gdzie pracownicy sporadycznie mogli pracować z domu, co często było postrzegane jako dodatkowy benefit.

Procedura Wdrażania Pracy Zdalnej

Dla pracodawców związkowych:

  1. Projekt porozumienia: Pracodawca przedstawia zakładowym organizacjom związkowym projekt porozumienia o pracy zdalnej.
  2. Negocjacje: W ciągu 30 dni, pracodawca wraz z związkami zawodowymi stara się ustalić porozumienie.
  3. Regulamin: Jeśli nie dojdzie do porozumienia, pracodawca samodzielnie ustala zasady pracy zdalnej w formie regulaminu.

Dla pracodawców bez związków zawodowych:

  1. Konsultacje: Pracodawca konsultuje regulamin z przedstawicielami pracowników.
  2. Ustalenie regulaminu: Pracodawca samodzielnie określa regulamin pracy zdalnej.

W przypadku braku porozumienia lub regulaminu:

Pracodawca wydaje polecenie pracy zdalnej lub zawiera porozumienie z pracownikiem.

Ekwiwalent za Pracę Zdalną

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia sprzętu do pracy zdalnej, chyba że obie strony ustalą korzystanie z prywatnych narzędzi pracownika. Wówczas przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny, którego wysokość ustala się z pracodawcą. Może być on zastąpiony ryczałtem odpowiadającym przewidywanym kosztom pracy zdalnej.

Wniosek o Zaprzestanie Pracy Zdalnej

Pracownik może złożyć wniosek o powrót do poprzednich warunków pracy. Termin przywrócenia warunków nie może przekroczyć 30 dni od złożenia wniosku, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, zmiana następuje automatycznie po upływie tego terminu.

Ciekawostka:

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadziły obowiązek informowania przez pracodawcę o instytucjach zabezpieczenia społecznego w ciągu 30 dni od dopuszczenia pracownika do pracy zdalnej.