Jaki wpływ ma Polski Ład na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Jaki wpływ ma Polski Ład na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Polski Ład wprowadza wiele zmian dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw czyli Polski Ład w dniu 23 listopada 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe prawo wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i będzie miało znaczący wpływ na obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców w Polsce.

Polski Ład a zmiany dotyczące składki zdrowotnej przedsiębiorców

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od początku 2022 roku ulegnie zmianie sposób ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, w trakcie roku będą opłacali składkę zdrowotną od dochodu. Dochód będzie ustalany narastająco jako różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodów, dodatkowo pomniejszona o kwotę składek społecznych opłaconych w danym roku (o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów).

Co ważne, miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia danego roku (w 2022 r. to kwota 3 010 zł). Tak więc przy braku dochodu w danym miesiącu składka zdrowotna obliczana będzie od równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto dla przedsiębiorców wprowadzony zostanie rok składkowy obejmujący okres od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacające podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składkę zdrowotną opłacać będą od miesięcznej kwoty stanowiącej:

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie w wypłatami zysku- przy przychodach firmy osiągniętych od początku roku kalendarzowego nie przekraczających 60 000 zł;
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego- przy przychodach firmy osiągniętych od początku roku kalendarzowego przekraczających 60 000 zł, ale nie wyższych niż 300 000 zł;
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego- przy przychodach osiągniętych od początku roku kalendarzowego na poziomie wyższym niż 300 000 zł.

W przypadku karty podatkowej przedsiębiorcy opłacać będą składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy, którą stanowić będzie kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 stycznia danego roku (w 2022 r. – 3 010 zł).

Polski Ład- kluczowa zmianą jaką wprowadzi to brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających podatek według skali podatkowej nie ulegnie zmianie i nadal wynosić  będzie 9% podstawy wymiaru. Składkę w obniżonej wysokości, bo 4,9 % opłacać będą podatnicy podlegający rozliczeniu podatkiem liniowym. Jednak miesięczna kwota wynikająca z obliczenia nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.

Gdy przedsiębiorca nadpłaci składkę zdrowotną, będzie mógł ubiegać się o zwrot nadpłaty w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego czyli do końca maja danego roku. Po tym terminie wniosek o zwrot nadpłaty zostanie unieważniony. Należy zaznaczyć, że warunkiem zwrotu kwoty nadpłaconej jest brak zaległości w opłacaniu składek lub zaległości nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy obecnie opłacają składki na własne ubezpieczenia społeczne do 10 dnia następnego miesiąca, od 2022 roku będzie ich obowiązywał 20 dzień kolejnego miesiąca. Z czym wiąże się zlikwidowanie terminu- 10 dzień następnego miesiąca.

Polski Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza- kolejne zmiany

W przypadku opodatkowania działalności wg skali podatkowej przedsiębiorcy skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Dodatkowo zwiększeniu uległ limit II progu podatkowego do kwoty 120 000 zł, powyżej której obowiązuje stawka podatku 32%.

Ponadto dla tej formy opodatkowania przewidziano nową ulgę dla klasy średniej, by zniwelować negatywne skutki likwidacji odliczenia składki zdrowotnej. Z ulgi skorzystać będą mogli przedsiębiorcy osiągający miesięczne przychody w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł (w przeliczeniu na rok to przedział od 68 412 zł do 133 692 zł).

Obniżeniu ulegną stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników świadczących usługi m.in. z branży medycznej do 14% oraz dla obszaru IT do 12%.

Od 2022 roku zlikwidowana zostanie możliwość wyboru karty podatkowej jako formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej samochody na zasadzie leasingu operacyjnego od 2022 roku spotkają się z niekorzystną zmianą. Zmieni się sposób rozliczania samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupionych z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego.

Przy obecnym stanie prawnym samochód taki można zbyć po upływie 6 miesięcy bez podatku. Przepisy Polskiego Ładu wydłużają termin sprzedaży bez podatku do 6 lat. Zbycie przedmiotu przed upływem 6 lat będzie związane z wykazaniem przychodu z działalności.

Kolejna mniej korzystna zmiana, która dotknie przedsiębiorców podczas wprowadzania do działalności gospodarczej składników z majątku prywatnego to zmiana zasad ustalania wartości początkowej środka trwałego. Obecnie wartość początkowa takich składników ustalana jest według ceny nabycie bez względu spadku ich wartości.

Polski Ład zmieni tą zasadę, gdyż wartość początkowa środka trwałego będzie ustalana będzie według ceny nabycia albo wartości rynkowej, gdy ta jest niższa od ceny zakupu. Co w konsekwencji związane jest z niższą wysokością odpisów amortyzacyjnych.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami