[COVID-19 EUROPA]Ograniczenia i wymagane dokumenty w Europie dla TRANSPORTU (aktualizacja 23.01.2021)

[COVID-19 EUROPA]Ograniczenia i wymagane dokumenty w Europie dla TRANSPORTU (aktualizacja 23.01.2021)

COVID-19 – sytuacja w transporcie!!

W związku z nieciekawą sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadza na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się!!!

Pojawiają się nowe wymogi, w tym m.in. np. poddania się kwarantannie, wykonania testów, czy posiadania odpowiednio wypełnionego formularza. Przedstawiamy WAM zbiór tych ważnych informacji z niektórych krajów UE.

FRANCJA

Od soboty 17 października obowiązują nowe ograniczenia, w tym przez co najmniej 4 tygodnie godzina policyjna (od 21:00 do 06:00) w regionie Ile-de-France (Paryż i okalające departamenty) i ośmiu innych metropoliach we Francji (Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne et Rouen). Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania nie dotyczy osób wykonujących w tym czasie obowiązki zawodowe (w związku z tym ZAKAZ nie dotyczy KIEROWCÓW wykonujących swoją pracę). Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające konieczność podroży po godzinie 21 (Le justificatif de déplacement professionnel), jak również zaświadczenie dla osób, które przebywają poza domem z innych uzasadnionych przyczyn (L’attestation de déplacement dérogatoire) dostępne są na stronach internetowych władz francuskich. Nieuzasadnione nieprzestrzeganie zakazu może skutkować karą pieniężną od 135 Euro.

Dotyczy KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH

 

ZASWIADCZENIE-COVID19-FRANCJA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (PDF)

OBJAŚNIENIA JUSTIFICATIF – podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji firmy:

 • Nom et prénom de l’employeur – nazwisko, imię osoby reprezentującej firmę
 • Fonctions : stanowisko
 • Nom : nazwisko kierowcy
 • Prénom : imię kierowcy
 • Date de naissance :data urodzenia
 • Lieu de naissance : miejsce urodzenia
 • Adresse du domicile : adres zamieszkania
 • Nature de l’activité professionnelle : wpisujemy : « chauffeur international»
 • Lieux d’exercice de l’activité professionnelle: wpisujemy « international »
 • Moyen de déplacement : « moyen de transport international »
 • Durée de validité : data ważności dokumentu, można wpisać każdą datę,
 • Nom et cachet l’employeur : pieczątka i podpis pracodawcy
 • Fait à : miejsce wystawienia dokumentu
 • Le : data wystawienia dokumentu

 

Do innych ograniczeń należy zakaz zgromadzeń powyżej sześciu osób. Wizyty w centrach handlowych, otwartych ośrodkach sportowych, muzeach czy kinach są możliwe przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (ograniczenie liczby osób).

Przypominamy o nakazie używania maseczek ochronnych przez osoby powyżej 11 roku życia w przestrzeniach zamkniętych. Obowiązek noszenia masek jest także nakładany przez władze lokalne w przestrzeniach otwartych (place, ulice, parki) o dużej koncentracji ludzi. Od dnia 28 sierpnia br. w miejscach publicznych w Paryżu oraz w departamentach Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) i Val de Marne (94) obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych również w przestrzeniach otwartych.

Dotyczy KIEROWCÓW wykonujących działalność na własny rachunek: Powinni oni posiadać wypełnione tzw. wyjątkowe świadectwo podróży. Można je wypełnić on-line i wydrukować na stronie [LINK] lub skorzystać z druku w języku angielskim w formacie [DOC]. Kierowca zaznacza w takim przypadku pierwszą pozycje na liście:

Commuting to and from work or university and training place

W przypadku poruszania się w wspomnianych regionach w godzinach policyjnych bez zaświadczenia kierowcy narażają się na mandat od 135 euro, do aż 3750 euro w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w obowiązku.

Oficjalne Źródło: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

BELGIA

W całej BELGII wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda poruszająca się osoba powinna udowodnić dlaczego porusza się po ulicach. Nie ma obowiązku formalnego posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale taki dokument ułatwia udowodnienie potrzeby i możliwości poruszania się.

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (DOC)

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-polski (PDF) – tłumaczenie

W przypadku zamiaru pobytu na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin wymagane jest złożenie oświadczenia. Można je złożyć on-line na stronie: https://travel.info-coronavirus.be/. Jednowazowy braku wymaganego oświadczenia zagrożony jest grzywną w wysokości 250 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/

oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgia

NIEMCY

Od 17.10.2020 wprowadzona została obowiązkowa kwarantanna oraz testy dla osób podróżujących z terenów o podwyższonym ryzyku. Uwaga! Obecnie cały obszar Polski został uznany jako obszar podwyższonego ryzyka (zgodnie z link [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html]).

Prawie we wszystkich regionach Niemiec potwierdzone zostały wyłączenia dla pracowników transportu. Niestety każdy region(Land) wprowadza własne obostrzenia i zasady, dlatego przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia. W weryfikacji aktualnych obostrzeń pomogą strony:

BIAŁORUŚ

Od 22 października 2020 r. obywateli Polski wjeżdżających na Białoruś obowiązuje 10-dniowa kwarantanna.

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 13 października 2020 r. nr 591 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 25 marca 2020 r. nr 171 i z dnia 8 kwietnia 2020 r. nr 208.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/bialorus/komunikat-dot-zmiany-zasad-wjazdu-obywateli-rp-na-terytorium-bialorusi

AUSTRIA

Od 17 października dla osób wjeżdżających do Austrii obowiązują nowe przepisy dotyczące COVID-19. Zwolniony z nich jest transport towarów i osób.

Podstawą prawną przepisów jest rozporządzenie Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów – treść rozporządzenia wraz załącznikami (wersja angielska i niemiecka) jest dostępna TUTAJ.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby przybywające do Austrii z krajów UE/ EOG, Szwajcarii, Andory, Monako, San Marino, Watykanu i Stanów Zjednoczonych na ogół mogą wjechać bez ograniczeń, jeżeli:

 1. Stan/ obszar, z którego pochodzą, jest wymieniony w załączniku A
 2. Przy wjeździe mogą przedstawić  dowody, że w ciągu ostatnich 10 dni przebywali wyłącznie w Austrii lub w państwie, lub na terytorium wymienionym w załączniku A

Szczegółową listę krajów i zwolnień można znaleźć w załącznikach A i B.

Jeżeli pkt 1 i 2 nie znajdują zastosowania, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dana osoba miała negatywny wynik testu COVID-19 (§ 2 i załącznik C lub D). Badanie nie może być wykonane wcześniej niż 72 godziny przed wejściem w życie rozporządzenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia zasady nie mają zastosowania do podmiotów zajmujących się transportem towarów i osób.

Nowe przepisy będą obowiązywać do 31 marca 2021 r.

(Aktualizacja 02.11.2020)

Lockdown w Austrii od 3 listopada 2020

Druga fala pandemii COVID-19 to dla austriackiego rządu LOCKDOWN od 3.11.2020. Zostaje wprowadzona również godzina policyjna od 20 do 6 rano. Nowe środki obowiązują od wtorku 3 listopada do końca miesiąca!!!

Na chwilę obecną nie ma specjalnych ograniczeniach dla transportu drogowego towarów – w związku z tym zalecamy stosowanie KOMUNIKATU KOMISJI EUROPEJSKIEJ!

ŁOTWA

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID -19 wszystkie osoby przekraczające granice Łotwy (również w tranzycie) są zobowiązane do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem: https://www.covidpass.lv/

Po wypełnieniu danych na wskazany w formularzu numer kontaktowy osoba otrzymuje kod QR, który należy okazać na prośbę straży granicznej na Łotwie (na telefonie, tablecie). Wypełnienie kwestionariusza jest obowiązkowe również dla osób świadczących usługi transportowe i należy to zrobić nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy łotewskiej. W ankiecie należy wskazać m.in. imię, nazwisko, osobisty kod identyfikacyjny (np. PESEL), numer telefonu kontaktowego i adres miejsca pobytu, pod którym dana osoba będzie przebywała (ewentualne miejsce załadunku/rozładunku), a także kraje (i daty wyjazdu), w których osoba była w ciągu ostatnich 14 dni przed przybyciem na terytorium Łotwy.

Jak wynika z informacji rządu łotewskiego dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni w celu wykorzystania otrzymanych informacji do ochrony epidemiologicznej i identyfikowania osób kontaktowych. Po upływie 30 dni dane osobowe zostaną automatycznie usunięte.

CZECHY

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej opublikowało w dniu 1 maja 2020 roku informację zawierającą wymogi związane z przemieszczaniem się na jej terytorium. Dla kierowców podróżujących w związku z wykonywaniem czynności zawodowych zostały przewidziane odstępstwa od ogólnych zasad. Szczegółowe informacje w języku angielskim można znaleźć tutaj:

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241909&doctype=ART

W ostatnim myślniku powyższego wykazu zasad dla transportu jest mowa o obowiązku posiadania przez kierowcę oświadczenia podpisanego przez pracodawcę. Poniżej zamieszczamy oficjalny wzór oświadczenia, który jest sporządzony w języku czeskim i angielskim. W oświadczeniu nie wskazuje się daty jego ważności.

Poniżej przedstawiamy zaświadczenie, które obowiązuje w Republice Czeskiej.

ZASWIADCZENIE-COVID19-CZECHY-jezyk-polski

Od 9 listopada podróżni z Polski co do zasady nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. Zakaz nie dotyczy transportu drogowego.

Wyjątkiem zostały również objęte m. in. osoby z poniższego katalogu, które – jeśli ich pobyt przekroczy 12 h – są zobligowane do poddania się testowi i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
 • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
 • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
 • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,

oraz

 • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci),
 • w sytuacjach nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przyjazd do Czech dla osób z powyższego katalogu na okres powyżej 12h (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12h) wymaga:

 • wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu https://plf.uzis.cz/,
 • poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE, nie starsze niż wykonane do 72h.

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

 • pracownicy transportu międzynarodowego – wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx
 • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12h przejeżdżają przez Czechy tranzytem lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12h z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,
 • dzieci poniżej 5 roku życia, dyplomaci akredytowani w Czechach,
 • pracownicy transgraniczni – wzór formularza dla pendlera: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) odbywają się bez obostrzeń (brak obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność COVID-19 czy poddania się kwarantannie). Podróże turystyczne od 22 października nie są jednak możliwe, zaś infrastruktura hotelowa nie świadczy usług zakwaterowania turystów.

WŁOCHY

25 października 2020 r. Prezes Rady Ministrów Giuseppe Conte podpisał dekret potwierdzający, że TRANSPORT, w tym transport drogowy, JEST ZWOLNIONY z procedur i kontroli nakładanych na osoby wjeżdżające do Włoch z niektórych krajów uznanych za zagrożone, a także z ograniczeń wynikających z wprowadzenia godziny policyjnej.
Wobec powyższego zalecamy, aby kierowcy wykonujący operacje transportowe na terytorium Włoch posiadali przy sobie dokumenty potwierdzające, że podróż odbywa się w związku z wykonywaniem transportu drogowego, takie jak dokumenty przewozowe, zgłoszenie delegowania pracownika do wykonywania pracy na terytorium Włoch, umowę o pracę przetłumaczoną na język włoski.

SŁOWACJA

Słowacja zaostrzyła przepisy wjazdowe. Od 3 listopada również Austriacy wprowadzają lockdown.

Ze względu na rosnącą liczbę infekcji Słowacja zaostrzyła wymagania wjazdowe. Jeśli chodzi o tranzyt przez terytorium Słowacji dla obywateli polskich i innych osób przebywających w ciągu ostatnich 14 dni w Polsce lub w innych krajach uznanych za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego od 2 listopada niezbędne będzie posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19.

Na chwilę obecną transport drogowy towarów jest zwolniony z kwarantanny, podobnie jak z testu na COVID-19 – wynika z dekretu Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej, który określa zasady kwarantanny po wjeździe na terytorium kraju (dekret 13, paragraf 4).

Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym kierowcy przewożący ładunki mają prawo przekraczać granicę Republiki Słowackiej także innymi środkami transportu w celu przewiezienia do miejsca wykonywania swojej działalności lub powrotu do domu, o ile potwierdzą to zaświadczeniem od pracodawcy w języku państwowym Republiki Słowackiej lub zaświadczeniem dla pracowników transportu międzynarodowego (wzór zaświadczenia w języku polskim). Ponadto podczas załadunku i rozładunku towarów kierowcy muszą używać środków ochrony indywidualnej, ograniczać w jak największym stopniu bezpośredni kontakt z personelem. Natomiast w ciężarówce powinni mieć rękawice gumowe i środek dezynfekujący do regularnego czyszczenia rąk.

W przypadku powrotu do Polski z krajów nie zaliczanych do państw bezpiecznych pod względem zagrożenia epidemicznego (m.in. Belgia, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Malta, Portugalia, Rumunia, Serbia i Ukraina) jest możliwy tranzyt przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin od momentu wjazdu bez zatrzymywania się (z wyjątkiem tankowania na stacjach benzynowych) – donosi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 euro.
WAŻNE!!!

W związku ze stanem nadzwyczajnym, ustanowionym przez władze Republiki Słowackiej od 1 października 2020 r., w okresie od 9 listopada 2020 r. od godz. 5:00 do 15 listopada 2020 r. do godz. 1:00 na terytorium całego kraju obowiązuje zakaz opuszczania miejsca zamieszkania lub zakwaterowania bez ważnej przyczyny.

Ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się na terytorium całego kraju obowiązują zarówno osoby zamieszkałe w Republice Słowackiej, jak i osoby przebywające w tym kraju czasowo, np. w celach turystycznych, odwiedzin, w sprawach zawodowych itp.

Zakaz swobodnego przemieszczania się nie obowiązuje w godzinach nocnych od 1:00 do 5.00. Osoby jadące tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej poza tymi godzinami obowiązane są okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19. Z tego wymogu zwolnieni są kierowcy samochodów ciężarowych wykonujący transport towarów, pod warunkiem opuszczenia terytorium Republiki Słowackiej w nieprzekraczalnym czasie 48 godzin od momentu wjazdu. – INFORMACJA POTWIERDZONA! 

PORTUGALIA

Od 14 października na całym terytorium Republiki Portugalskiej obowiązuje STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.

Władze Portugalii wprowadziły środki mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.
Te środki to m.in.:

 • Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób w miejscach publicznych (zarówno na otwartym obszarze jak i w zamkniętych pomieszczeniach takich jak restauracje, sklepy czy punkty usługowe);
 • Zlecenie służbom porządkowym i sanitarnym wzmocnienia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, zarówno w na obszarze otwartym, jak i w zamkniętych pomieszczeniach;
 • Zalecenie korzystania we wszelkich miejscach publicznych z maseczki ochronnej oraz używania aplikacji Stayaway Covid (i komunikowania za jej pośrednictwem ewentualnego dodatniego wyniku testu na COVID-19).

 

Wg informacji, którą uzyskaliśmy z Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej  –  od 4 listopada w 120 gminach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, zakładające m.in. nakaz pozostawania w domu oraz zakaz wyjazdu poza gminę swego zamieszkania!!!!

Te powyższe obostrzenia nie obejmują pracy zawodowej, zatem kierowcy w transporcie międzynarodowym, zapewniający ciągłość dostaw będą mogli przemieszczać się po terytorium Portugalii.

Konieczne będzie jednak posiadanie ZAŚWIADCZENIA od pracodawcy (j. angielskim) poświadczającego charakter przejazdu związany z wykonywaniem przez kierowców pracy zarobkowej.

Brak wzoru udostępnionego przez władze portugalskie i stąd też przedstawiamy UNIWERSALNE ZAŚWIADCZENIE UE.

Dodatkowo zalecamy również, aby kierowcy wykonujący operacje transportowe na terytorium Portugalii posiadali przy sobie dokumenty potwierdzające, że podróż odbywa się w związku z wykonywaniem transportu drogowego, np. umowę o pracę przetłumaczoną na język angielski!!!

WĘGRY

Na Węgrzech, w związku z sytuacją pandemiczną, od 13 listopada 2020 r. do odwołania wprowadza się zawieszenie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 7,5 t dmc.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od 11 listopada br. przez 90 dni na Węgrzech obowiązuje stan wyjątkowy.


UWAGA UWAGA UWAGA

W związku z powyższym informacjami, zalecamy, by WSZYSTKICH KIEROWCÓW wykonujących transport międzynarodowy wyposażyć w ZAŚWIADCZENIE, które można pobrać:

TUTAJ – Zaswiadczenie dla kierowcy zawodowego – Annex_3-kierowcy_transport-miedzynarodowy.

Dodatkowo przedstawiamy poniżej nadal obowiązujący KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych wraz z oryginalnym zaświadczeniem!!!

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020XC0324(01)&from=PL&fbclid=IwAR0QJvHvKli6NSCZSkN_YCRUKaTqexJNxh-Jn_2CqTwS8gNzFdcpN8Toju4


DO POBRANIA

FRANCJA

ZASWIADCZENIE-COVID19-FRANCJA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (PDF)

OBJAŚNIENIA JUSTIFICATIF – podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji firmy:

 • Nom et prénom de l’employeur – nazwisko, imię osoby reprezentującej firmę
 • Fonctions : stanowisko
 • Nom : nazwisko kierowcy
 • Prénom : imię kierowcy
 • Date de naissance :data urodzenia
 • Lieu de naissance : miejsce urodzenia
 • Adresse du domicile : adres zamieszkania
 • Nature de l’activité professionnelle : wpisujemy : « chauffeur international»
 • Lieux d’exercice de l’activité professionnelle: wpisujemy « international »
 • Moyen de déplacement : « moyen de transport international »
 • Durée de validité : data ważności dokumentu, można wpisać każdą datę,
 • Nom et cachet l’employeur : pieczątka i podpis pracodawcy
 • Fait à : miejsce wystawienia dokumentu
 • Le : data wystawienia dokumentu

BELGIA

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (DOC)

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-polski (PDF) – tłumaczenie

CZECHY

ZASWIADCZENIE-COVID19-CZECHY-jezyk-polski

PORTUGALIA

UNIWERSALNE ZAŚWIADCZENIE UE.

WŁOCHY

OŚWIADCZENIE WŁOCHY-Covid-19 (objaśnienie)
OŚWIADCZENIE WŁOCHY-Covid-19


ŹRÓDŁO INFORMACJI;

Przestawiamy też stronę, na której aktualizowane są kwestie związane z obostrzeniami m.in. w transporcie w krajach europejskich:

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

 

OPRACOWANIE:

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

(Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców, Szkolenia Okresowe (kod 95), Ubezpieczenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close