Wyrobienie Licencji – Jak założyć, rozpocząć firmę, działalność transportową!?

Wyrobienie Licencji – Jak założyć, rozpocząć firmę, działalność transportową!?

Wyrobienie Licencji – Jak rozpocząć działalność transportową.

Wyrobienie Licencji – by rozpocząć prowadzenie działalności transportowej musimy posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub zaświadczenia o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne.

Pierwszym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest to, aby przedsiębiorcy posiadali wymagane kompetencje zawodowe.

Kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych – CKZ) można posiadać osobiście lub zatrudnić osobę posiadającą CKZ (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), która zrobi tzw. „użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych”. 

Mając na uwadze informacje o praktyce „użyczania” certyfikatów kompetencji zawodowych przypominamy, że zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która spełnia warunek posiadania kompetencji zawodowych i która:

 1. a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa;
 2. b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; oraz
 3. c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.
Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, organ może zezwolić na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem że:
 1. a) przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, spełniającą wymogi posiadania dobrej reputacji i kompetencji zawodowych oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem
  w imieniu tego przedsiębiorcy;
 2. b) umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą precyzuje zadania, które ma ona wykonywać
  w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem. Zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;
 3. c) w charakterze zarządzającego transportem osoba może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów (…) oraz
 4. d) osoba wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.

Przedsiębiorca powiadamia właściwy organ o wyznaczeniu zarządzającego lub zarządzających transportem.

Mając na uwadze powyższe, przypominamy o konieczności bieżącego czuwania nad spełnianiem przedmiotowego warunku.

Przepisy art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz, 2200 z późn. zm.) uprawniają organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne do kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów – kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

Zdolność finansowa na 9000 EUR lub więcej

Kolejną wymaganą rzeczą jest posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) i tu mamy trzy formy do wyboru:

 1. roczne sprawozdanie finansowe – wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu),
 2. gwarancja bankowa,
 3. ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.

 

Firma euroPiM przygotowuje dokumenty potwierdzające zdolność finansową przewoźnika w formie ubezpieczenia nawet w 1h. W 100% akceptowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i starostwa powiatowe w całym kraju.

 

Trzecim wymogiem jest posiadanie Bazy eksploatacyjnej


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, które weszło w życie 4 grudnia 2011 r. siedzibą przedsiębiorcy jest miejsce, w którym prowadzi on główną działalność. W szczególności przechowuje dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników. Dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, do których dostęp musi mieć właściwy organ.

Z tych samych przepisów wynika również konieczność posiadania bazy eksploatacyjnej, w której przewoźnik będzie prowadził działalność związaną z pojazdami, które posiada. Przewoźnik musi bowiem dysponować co najmniej jednym pojazdem. Który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzony do ruchu zgodnie z przepisami państwa członkowskiego. Firma musi być jego właścicielem lub posiadaczem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu.

Przepisy unijne nie wskazują konkretnych wymogów, jakie powinna spełniać baza eksploatacyjna. Wiadomo na pewno, że musi znajdować się ona na terenie kraju, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza i w którym to przewoźnik otrzymał licencję.

Bardziej szczegółowo temat bazy eksploatacyjnej przedstawiają zapisy Ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami krajowymi baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z elementów (do wyboru):

 • miejsce postojowe,
 • miejsce załadunku,
 • miejsce rozładunku,
 • miejsce łączenia ładunków przed rozpoczęciem operacji transportowej,
 • miejsce konserwacji pojazdów,
 • miejsce naprawy pojazdów (garaż, warsztat).

Prawo nie określa żadnych wymogów stawianych wyposażeniu bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik może zatem sam zdecydować jakie wyposażenie będzie miała jego baza.

Co ważne siedziba firmy może, ale nie musi być lokalizacją bazy eksploatacyjnej. Przewoźnik może posiadać kilka baz eksploatacyjnych (placówek przedsiębiorstwa) na terenie kraju i ze wszystkich z nich korzystać. Może być ich właścicielem lub je wynajmować. Przedsiębiorca może zgłosić wszystkie lokalizacje baz eksploatacyjnych organowi udzielającego licencji, jednak nie ma takiego obowiązku.

Czwartym wymogiem jest Informacja o niekaralności

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem.
Przy określaniu, czy przedsiębiorca spełnił ten wymóg, państwa członkowskie uwzględniają postępowanie przedsiębiorcy, jego zarządzających transportem oraz innych odpowiednich osób określonych przez dane państwo członkowskie. Każde odniesienie w niniejszym artykule do wyroków skazujących, sankcji lub naruszeń obejmuje wyroki skazujące, sankcje lub naruszenia samego przedsiębiorcy, jego zarządzających transportem oraz innych odpowiednich osób określonych przez dane państwo członkowskie.
Warunki, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują przynajmniej następujące wymogi: dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących dziedzinach:

(i) prawo handlowe;
(ii) prawo upadłościowe;
(iii) płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;
(iv) prawo o ruchu drogowym;
(v) odpowiedzialność zawodowa;
(vi) handel ludźmi lub narkotykami; oraz

Oczywistym ostatecznym warunkiem jest posiadanie pojazdu, do którego ma się prawo dysponowania pojazdem: D – dzierżawa, F – współwłasność przedsiębiorcy lub własność spółki osobowej, L – leasing, N – najem, O – własność przedsiębiorcy, P – umowa użyczenia,

Podsumowując, Wyrobienie Licencji i wykonywanie działalności w zakresie usług transportu towarów wymaga spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń. Jednym z warunków jest posiadanie przez przedsiębiorcę rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich, a także bazy eksploatacyjnej w tym samym państwie, co siedziba (przez cały czas wykonywania działalności), kompetencje zawodowe  oraz informacje o niekaralności. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to także zmiany adresu bazy eksploatacyjnej czy też osoby zarządzającej transportem. Sankcją za niezgłoszenie zmiany danych w wyznaczonym terminie, jest kara pieniężna w wysokości 800 PLN (za każdą niezgłoszoną zmianę).

Szybki kontakt: +48 690 055 922 lub +48 690 055 822 lub 690 055 722

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia