Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Jednym z rodzajów faktur są faktury uproszczone. Są to faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro.

Zwykła faktura do faktury uproszczonej

Faktury takie mogą nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu. Przy czym muszą one zawierać jego NIP. Faktury uproszczone mają więc bardzo podobny zakres danych do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy. Z uwagi na ten fakt podatnicy mieli wątpliwości, czy wszystkie paragony z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) trzeba automatycznie uznawać za faktury uproszczone. Do których nie należy już wystawiać zwykłych faktur do faktury uproszczonej.

Wystawienie faktury zwykłej

Z uwagi na te wątpliwości Gazeta podatkowa w dniu 23 stycznia 2020 r. zwróciła się z zapytaniem do MF, czy wszystkie paragony z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) trzeba automatycznie uznawać za faktury uproszczone, do których nie należy już wystawiać zwykłych faktur. W odpowiedzi z dnia 22 kwietnia br. MF wskazało, że w przypadku paragonów uznanych za faktury uproszczone (z NIP nabywcy) brak jest uzasadnienia, aby podatnik dodatkowo występował o wystawienie faktury zwykłej. W dniu 23 kwietnia br. GP zwróciło się do MF z prośbą o doprecyzowanie, czy przepisy o VAT jednoznacznie zakazują wystawiania pełnych faktur do paragonów uznanych za faktury uproszczone i czy w sytuacji, gdyby podatnik sporządził pełną fakturę do takiego paragonu, to będzie miał w takiej sytuacji zastosowanie art. 108 ustawy o VAT. Dodatkowo poprosili o odpowiedź, czy podatnicy VAT mają obowiązek odrębnego wykazania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

W odpowiedzi z dnia 10 sierpnia br. MF wyjaśniło, że sprzedawca może wystawić tzw. zwykłą fakturę do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy. Ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nabywca zwróci mu ten paragon przy kasie. Tak żeby faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nie weszła do obrotu prawnego. Nie ma natomiast możliwości, aby nabywca powrócił do sprzedawcy z paragonem z NIP i wymienił go na fakturę. Tak jak nie ma procedury anulowania faktury, która weszła do obrotu prawnego. Dodatkowo wskazano, że obecnie trwają prace nad wydaniem objaśnień w tej kwestii.

Wykazanie w pliku JPK_VAT

Ponadto MF wskazało, że w okresie do 30 czerwca br. wystawiony przez podatnika paragon fiskalny zawierający NIP kontrahenta. Spełniający wymogi tzw. faktury uproszczonej, należało w JPK_VAT wykazywać odrębnie. Analogicznie jak każdą inną fakturę wystawioną na rzecz przedsiębiorcy. Jednocześnie, z uwagi na przesunięcie na 1 października br. terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów. Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Powyższą zasadę należy stosować do 30 września br.