Najważniejsze zmiany w przepisach

Najważniejsze zmiany w przepisach

Rozliczenie przez ryczałtowców darowizny przekazane w związku z COVID-19

Dzięki uregulowaniom kolejnych tzw. tarcz antykryzysowych podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany mają możliwość odliczenia od przychodu m.in. darowizny przekazane w związku z COVID-19 w 2020 r. określonym podmiotom (art. 57b ust. 1) na przeciwdziałanie COVID-19.

Odliczenia darowizn

Odliczeniu podlegają darowizny dokonane do 30 września 2020 r., przy czym im wcześniej darowizna została przekazana, tym kwota do odliczenia jest wyższa (art. 57b ust. 2).

Art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1)podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej dalej “ustawą o COVID-19”;
2)Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3)Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

2. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

1)do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2)w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3)od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11 i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a.

Rozliczenie roczne – PIT za rok 2020

Prawdopodobnie w rozliczeniu rocznym może pojawić się jeszcze więcej zmian, dlatego warto być na bieżąco z zmieniającymi się przepisami. Niewątpliwie podatnicy nie są w stanie sprawdzić wszystkich zmian, niemniej jednak warto mieć rękę na pulsie. Już widzimy że termin przekazania darowizny przede wszystkim powodował odpowiednie zwiększenie możliwości odliczenia.

Zachęcamy do korzystania z biura rachunkowego, które śledzi na bieżąco przepisy. Bezsprzecznie tylko takie firmy pomogą podatnikowi. Niejednokrotnie za usługi rzetelnego podmiotu trzeba zapłacić więcej, ponieważ specjaliści na bieżąco muszą aktualizować swoją wiedzę. Każdy z nas widzi jak często zmieniają się przepisy w związku z tym pracownicy biura rachunkowego ciągle muszą śledzić ustawy i rozporządzenia.