Zwolnienie z podatku – jak uzyskać?

Zwolnienie z podatku – jak uzyskać?

Rozliczenie podatku VAT nie jest obowiązkowe dla każdego podatnika który prowadzi działalność gospodarczą – niektórym przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z podatku.
Komu przysługuje zwolnienie i jakie warunki należy spełnić, dowiesz się czytając ten artykuł.

Zwolnienie z podatku – kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Osoba posiadająca swoją działalność gospodarczą prowadzi ją w systemie zorganizowanym, regularnym oraz podlega co do zasady obowiązkowi VAT. Istnieje jednak alternatywa skorzystania ze zwolnienia w określonych przypadkach. Dotyczy ono m.in. za nieprzekroczenie progu obrotów lub poprzez rodzaj świadczonych usług czy sprzedanych towarów.

Zwolnienie podmiotowe – na czym polega?

Przedsiębiorcy spełniającemu wymogi wywodzące się z ustawy o VAT przysługuje zwolnienie z podatku VAT na całą swoją sprzedaż. Postulatem skorzystania z przywileju jest m.in. wysokość obrotu zawarta
w art.113 ust.1, na postawie której dokonywana sprzedaż przez podatników jest zwolniona z podatku VAT i nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznej kwoty 200 000 zł.

Rozpoczynając swój własny biznes możesz również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.  Otwierając działalność w ciągu roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, należy mieć na względzie, by wymiar określonego limitu nie został przekroczony. Kwotę limitu obliczamy w sposób proporcjonalny do okresu prowadzonej działalności.

Jak należy obliczyć kwotę limitu?

Schemat limitu zwolnienia z VAT oblicza się następująco:
(wartość limitu*liczba dni prowadzenia działalności w ciągu roku)/liczba dni w danym roku

Jeżeli wartość zwolnionej sprzedaży od podatku przekroczy limit 200 000 zł, to od tego momentu powstaje konieczność rejestracji VAT i opodatkowaniem transakcji VAT. Rejestracji dokonujemy za pomocą formularza VAT-R.

Limit obrotów do skorzystania ze zwolnienia z VAT nie obejmuje:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wysyłkowej sprzedaży z terytorium kraju/ na terytorium kraju,
 • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, w przypadku gdy czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
 • transakcji sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, na podstawie wpisów o podatku dochodowym.

Limit obrotów nie daje gwarancji możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Podatnicy na mocy art. 113 ust.13 ustawy są odgórnie pozbawieni prawa do zwolnienia. Ta zasada dotyczy sprzedaży:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem tytoniowych wyrobów, energii elektrycznej oraz samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, klasyfikowanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10
 • nowych środków transportu,
 • sprzedaży wysyłkowej,
 • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa,
 • usług jubilerskich,
 • usług ściągania długów, w tym factoringu.

Zwolnienie przedmiotowe – na czym polega?

Zwolnienia przedmiotowe dotyczą rodzaju wykonywanej działalność i są możliwe wyłącznie, gdy świadczone usługi należą do usług zwolnionych z VAT. Lista czynności, które podlegają zwolnieniu, zostały zawarte w art. 43 ust.1 ustawy o VAT., a należą do nich m.in.:

 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
 • świadczenia opieki medycznej przyczyniające się do ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczenia usług oraz dostawę towaru ściśle związane z działalnością leczniczą.

Usługi zwolnione z VAT w zakresie opieki medycznej świadczone, co do zasady, przez:

 • lekarza i lekarza dentystę,
 • pielęgniarkę i położną,
 • psychologa i inne zawody medyczne,
 • pomocy społecznej,
 • zawody kształcące objęte systemem oświaty,
 • dostawy produktów rolnych,
 • dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami