Zwolnienia od pracy – kiedy mogą wystąpić i z jakiej przyczyny?

Zwolnienia od pracy – kiedy mogą wystąpić i z jakiej przyczyny?

W końcu się udało. Jesteś Pracownikiem. Zaczynasz swoje doświadczenie, po raz pierwszy, a może to już jest Twoja kolejna praca. Na początku wszystko jest ekscytujące, uczysz się nowych rzeczy, poznajesz współpracowników oraz stajesz przed wyzwaniem związanym z wypełnieniem swoich obowiązków. Na pewno nie myślisz wtedy o wolnym od pracy. Jednak z biegiem czasu i adaptacją w miejscu pracy zaczynasz się zastanawiać jakie zwolnienia od pracy Ci przysługują.

Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień od pracy.

Są nimi zwolnienia okolicznościowe oraz inne zwolnienia od pracy. Zajmijmy się pierwszymi z nich. Dotyczą one różnych zdarzeń rodzinnych. Ustawodawca przewidział zwolnienia od pracy, które wskazane zostały w §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Za czas tych zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w następujących wymiarach:

  1. Ślub:

– pracownika (wymiar zwolnienia 2 dni)

– dziecka pracownika (wymiar zwolnienia 1 dzień)

  1. Narodziny – dziecka pracownika (wymiar zwolnienia 2 dni)
  2. Zgon i pogrzeb:

– małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy, ojczyma pracownika (wymiar zwolnienia 2 dni)

– brata, siostry, dziadka, babki, teścia, teściowej oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika (wymiar zwolnienia 1 dzień)

Występują również inne zwolnienia od pracy. Jednak nie do wszystkich z nich Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienia od pracy wynikające z rozporządzenia w sprawie usprawiedliwiania nieobecności:

  1. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

– uczestnictwo w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji (§ 8 rozporządzenia i art. 257 K.p.)

– uczestnictwo w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze strony lub świadka w postępowaniu pojednawczym (§ 8 rozporządzenia)

– przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych (§ 9 rozporządzenia)

– uczestnictwo członka GOPR w akcji ratowniczej i w wypadku po niej (§11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)

– uczestnictwo członka ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” w akcji ratowniczej oraz udział w szkoleniach (§ 11 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia)

– wypoczynek członka SAR po zakończeniu akcji ratowniczej (§ 11 ust. 1 pkt 2b rozporządzenia)

– oddanie krwi przez krwiodawcę (§ 12 rozporządzenia)

– przeprowadzone przez krwiodawcę zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy (§12 rozporządzenia)

  1. Bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

– stawiennictwo na wezwanie organu właściwego w zakresie powszechnego obowiązku obrony (§ 5 rozporządzenia)

– stawiennictwo na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenie (§ 6 rozporządzenia)

– wykonywanie czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń (§ 7 rozporządzenia)

– stawiennictwo na wezwanie Najwyższej Izby Kontroli w charakterze świadka lub specjalisty (§ 10 rozporządzenia)

– uczestnictwo członka Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w działaniach ratowniczych (§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

– wypoczynek członka OSP po zakończeniu działań ratowniczych (§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

– uczestnictwo członka OSP w szkoleniu pożarniczym (§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

Pracownik niepełnosprawny

Nie są to wszystkie zwolnienia od pracy, które przysługują pracownikom. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać z odpłatnego zwolnienia na:

– uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym

– wykonywanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy.

Pomimo, że wiele z tych zwolnień jest nieodpłatne, występuje możliwość rekompensaty utraconych zarobków. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, określającego wysokość utraconego wynagrodzenia za czas zwolnienia, organ właściwy wypłaca rekompensatę pieniężną z tego tytułu.

Tak więc Pracownik który „zadomowił” się już w nowym miejscu zatrudnienia ma dodatkowe możliwości na zwolnienia od pracy, które nie są tylko urlopem wypoczynkowym lub zwolnieniem chorobowym. Warto wiedzieć o przysługujących możliwościach.

Źródło:http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/pdf.html

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia