Wstępne badania lekarskie pracownika

Wstępne badania lekarskie pracownika

Wstępne badania lekarskie pracownika

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy zamierzającego zatrudnić pracownika jest skierowanie go na wstępne badania lekarskie. Niezgodne z prawem jest wykonywanie przez pracownika pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego. Czy jednak zawsze przed pojęciem zatrudnienia badania lekarskie są obowiązkowe?

Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Ogólną zasadą, wynikającą z art. 229 § 1 oraz § 4a Kodeksu pracy, jest skierowanie osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie. W skierowaniu pracodawca określa stanowisko pracy, a także opisuje warunki pracy uwzględniając informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku. Czynnikami takimi są czynniki fizyczne, pyły, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne oraz inne, w tym niebezpieczne, czynniki. Przykładowo praca przy monitorze ekranowym jest czynnikiem fizycznym.

Ważne! Skierowanie na badanie lekarskie wydaje się w trzech egzemplarzach: dla pracodawcy, dla podmiotu wykonującego badanie oraz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Orzeczenie lekarskie

Na podstawie skierowania na badania wydawane jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zgodnie z art. 229 § 4 pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Orzeczenie lekarskie wydawane jest w dwóch egzemplarzach: dla pracodawcy oraz dla pracownika.

Zwolnienie z wstępnych badań lekarskich

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia osób ubiegających się o pracę z wykonywania wstępnych badań lekarskich w określonych przypadkach. Wskazuje na to art. 229 § 11 Kodeksu pracy, zgodnie z którym wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Innymi słowy, pracodawca może zatrudnić osobę bez jej wcześniejszego skierowania na badania lekarskie przy spełnieniu następujących warunków:

– nie minęło 30 dni od ustania stosunku pracy z poprzednim pracodawcą,

– osoba ubiegająca się o zatrudnienie posiada ważne orzeczenie lekarskie oraz skierowanie na badania lekarskie z poprzedniego miejsca pracy,

– w skierowaniu na badania lekarskie wskazano takie same warunki pracy jak proponowane pracownikowi,

– zatrudnienie nie wiąże się z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych.

Powyższe zasady stosuje się również w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Skierowanie na badanie i orzeczeni lekarskie – oryginały czy kserokopie w aktach osobowych?

Pracodawcy niejednokrotnie zastanawiają się czy w aktach osobowych należy przechowywać oryginały czy kserokopie dokumentów.

Jak wynika z art. 229 § 7 Kodeksu pracy, pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich i skierowania uzyskane od osoby przyjmowanej do pracy. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej doprecyzowuje, że dokumenty te mają być przechowywane w części A akt osobowych pracownika.

Ważne! Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie należy przechowywać w oryginale. Potwierdza to również Państwowa Inspekcja Pracy.

Brak badań lekarskich – konsekwencje dla pracodawcy

Warto pamiętać, że wywiązywanie się pracodawcy z obowiązku kierowania na badania lekarskie oraz przechowywanie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji może być kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Inspektor sprawdza zatem czy pracodawca skierował pracownika na odpowiednie badania, z zachowaniem określonych przepisami terminów i czy posiada wymagane dokumenty, a także czy przechowuje je w odpowiednim miejscu w dokumentacji pracowniczej.

W toku przeprowadzonej kontroli na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny nawet do 30 000,00 zł.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

06gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

13gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

15gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – pozostali płatnicy składek

20gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

20gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close