PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto, za ubiegły rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Wymienione spółki nie obowiązuje limit przychodów.

Wspomniany limit na podstawie ustawy o PIT (art. 24a ust.6) oraz ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 3) przeliczany na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zatem 2 000 000 euro x 4,5153 zł* = 9 030 600 zł

*Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2020 r.

Kwota 9 030 600 zł stanowi limit przychodów za 2020 rok. Limit uległ podwyższeniu w stosunku do roku  ubiegłego o 284 000zł.

 Podsumowując w 2021 r. PKPiR prowadzić mogą rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym 19% osoby fizyczne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie. Wyżej wymienione podmioty wykonujące działalność gospodarczą, których przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro (9 030 600zł). Natomiast, gdy limit podanej kwoty osiągnięto czy przekroczono, powstaje obowiązek przejścia na pełne księgi.

Kolejne ważne zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone w 2021 r. odnoszą się do wysokości składek ZUS. Więcej informacji w zakładce aktualności.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami