Zasiłki w 2020 roku. Sprawdź na jaką zapomogę możesz liczyć z pomocy społecznej.

Zasiłki w 2020 roku. Sprawdź na jaką zapomogę możesz liczyć z pomocy społecznej.

Czym jest zasiłek? Jakie wyróżniamy rodzaje zasiłków (stałe, okresowe lub celowe)? Jakie należy spełnić kryteria dochodowe do otrzymania zasiłku? Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w artykule poniżej.

Czym jest zasiłek i jego rodzaje

Zasiłek jest świadczeniem pieniężnym lub materialnym wypłacanymi przez instytucje państwa lub organizacje non-profit dla ich beneficjentów.

W naszym kraju instytucjami dystrybuującymi zasiłki są: gminy za pomocą ośrodków pomocy społecznej i ZUS.

Zasiłki na jakie możemy liczyć z ZUS: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy.

Zasiłki na jakie możemy liczyć z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek celowy, zasiłek stały i zasiłek okresowy.

Zasiłki z pomocy społecznej

Aby móc uzyskać pomoc poza pewnymi wyjątkami, osoba starająca się o zapomogę jest zobowiązana do spełnienia kryterium dochodowego. Podlegają one weryfikacji co trzy lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Kwoty zasiłków oraz kryteria dochodowe określane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

Aktualnie obowiązujące kryterium dochodowe wynosi:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł

– dla osoby w rodzinie wynosi 528,00 zł

Na dzień dzisiejszy nie są planowane zmiany dotyczące kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków.

Zasiłek stały

Dla kogo? Dla osób pełnoletnich pozostających w rodzinie lub samotnie gospodarujących, którzy są niezdolni do pracy (lub częściowo) na podstawie kryterium dochodowego.

Zasiłek stały jest formą pieniężną, która jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego.

Maksymalna kwota zasiłku wynosi 645,00 zł, natomiast minimalna 30,00 zł

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobie będącej w długotrwałej chorobie, niepełnosprawnej, bezrobotnej, lub mogącej nabyć uprawnienia do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czy dla rodziny, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek? Zależy to od okoliczności danej sprawy.

Wysokość zasiłku zależy od wysokości dochodów. Osoba samotnie gospodarująca może liczyć na kwotę nie wyższą niż 418,00 zł, a nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby. Najniższa kwota może wynosić 20,00 zł.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą zasiłkiem, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona. W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłki te przeznaczone są na wydatkowanie potrzeby bytowej. Ustawodawca określił przykładowe koszty finansowane z zasiłku takie jak:

  • Żywność,
  • Lekarstwa,
  • Opał,
  • Odzież,
  • Koszty pogrzebu.

Dodatkowo w przypadku osób bezdomnych i nieposiadających dochodu, pomoc można wykorzystać na pokrycie wydatków związanych z pobieranymi świadczeniami zdrowotnymi.

Zasiłek ten może być przyznawany także w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek może być przyznany w szczególnych przypadkach (dlatego jest nazywanym specjalnym zasiłkiem celowym) i nie podlega on zwrotowi. Natomiast zasiłek celowy na zasadach zwrotu przyznawany także w uzasadnionych przypadkach podlega zwrotowi w części lub całości.

Zasiłek celowy jest przyznawany osobom samotnie gospodarującym nieprzekraczającym kryterium dochodowego dla osób samotnie gospodarujących – 542 zł, lub osobom w rodzinie nie przekraczającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 456 zł.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest indywidualnie, na podstawie obecnej sytuacji wnioskowanego.

WAŻNE! Zasiłek ten należy do tzw. fakultatywnych form pomocy. Oznacza to że mimo spełnienia kryteriów, organ może odmówić jego przyznania.

W sytuacji klęski żywiołowej, klęski ekologicznej lub innego zdarzenia losowego, osoba lub cała poszkodowana rodzina mogą ubiegać się o przyznanie celowego wsparcia, bez względu na dotychczasowy dochód, o ile wykażą że ponieśli straty. Zgodnie z wolą ustawodawcy tego typu wsparcie nie podlega zwrotowi.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia