Rozliczanie w 2020 r. – składki ZUS za oddelegowanych za granicę

Rozliczanie w 2020 r. – składki ZUS za oddelegowanych za granicę

WAŻNE – składki ZUS (oddelegowanie za granicę)

Zatrudnienie na etacie

Składki ZUS – W przypadku osób zatrudnionych na etacie, które zostały na pewien okres oddelegowane do pracy za granicę, ale podlegają w tym czasie polskim przepisom ubezpieczeniowym, z podstawy wymiaru składek ZUS pracodawca powinien im wyłączyć część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety z tytułu podróży zagranicznej za każdy dzień pobytu za granicą. Z tym że zasadę tę stosuje się tylko w stosunku do pracowników.  Ich przychód podlegający oskładkowaniu w danym miesiącu przekracza określony poziom.

Oddelegowanie do pracy za granicę

Dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, tak jak dla wszystkich innych osób zatrudnionych na etacie, podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Jednak w przypadku pracowników delegowanych za granicę, których przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu. Wysokość tej diety określają przepisy rozporządzenia MPiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi. Taka zasada ustalania podstawy wymiaru składek dla niektórych pracowników oddelegowanych do pracy za granicę wynika z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym. Jednak przepis ten zastrzega równocześnie, że ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych do pracy za granicę nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 5.227 zł (w 2019 r. wynosiło 4.765 zł).

Przychód pracownika

Jeżeli więc w 2020 r. przychód takiego pracownika za dany miesiąc jest wyższy niż 5.227 zł, pracodawca powinien naliczyć mu składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego, nie niższej niż 5.227 zł. Jeśli natomiast pracownik uzyska w danym miesiącu przychód niższy niż 5.227 zł, wówczas podstawę wymiaru składek społecznych będzie stanowił faktycznie uzyskiwany przez niego przychód.

Ustalając czy § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego będzie mieć zastosowanie w konkretnym przypadku. Należy pamiętać, aby brać pod uwagę łączny przychód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu. Niezależnie od tego, czy praca za granicą była wykonywana przez cały miesiąc, czy tylko przez część miesiąca.

Zasadę wynikającą z powołanego przepisu należy także stosować odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących umowę zlecenia za granicą, których przychód w danym miesiącu jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne.

Źródło:http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=196154

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia