Ulga termomodernizacyjna 2023 · euroPiM - Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców

Ulga termomodernizacyjna 2023

Ulga termomodernizacyjna 2023

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej czy ocieplenie budynków mieszkalnych. Ulga powstała, by ułatwić Polsce spełnienie wymogów unijnego pakietu klimatycznego. Zakłada on zmniejszenie i ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł energii odnawialnej.

Ulga ma w efekcie spowolnić niekorzystne zmiany klimatu, powstrzymać dewastację zasobów naturalnych i poprawić jakość powietrza. Idealny scenariusz zakłada, że zachęci to Polaków do wymiany nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, a także przyczyni się do walki z utratą energii i smogiem.

Kto może skorzystać z ulgi?

Adresatami są podatnicy opodatkowani:

 • na zasadach ogólnych (podatnicy składający PIT-36 lub PIT-37)
 • podatkiem liniowym,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Ile można odliczyć?

Odliczeniu od dochodu (podatku) podlega kwota faktycznie poniesiona na odpowiednie wydatki, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Do wydatków podlegających odliczaniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wymieniono m.in.:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykaz wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną znajdziesz na stronie podatki.gov.pl 

Na jakiej podstawie ustala się wysokość wydatków?

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które zostały wystawione przez podatników niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży który został określony na fakturze VAT lub jeśli nie ma daty sprzedaży, datę wystawienia faktury.

Okres, w którym powinno nastąpić zakończenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Aby skorzystać z ulgi podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Wydatki na termomodernizację nie podlegają odliczeniu gdy:

1) zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

2) były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej . Regulacja ta wskazuje na brak możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone). Odliczeniu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Zatem jeżeli wydatki są sfinansowane pożyczką/kredytem, których spłata obciąża podatnika, wówczas są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu. Nie ma także możliwości odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można również korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

Obowiązek doliczenia zrefinansowanych wydatków uwzględnionych w uldze (odliczonych w zeznaniu podatkowym)

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close