Koniec umowy o pracę z pracownikiem- dokumenty 2023 r.

Umowa o pracę z pracownikiem – jak prawidłowo ją zakończyć i na co uważać? zmiany w 2023 r.

Umowa o pracę z pracownikiem – jak prawidłowo ją zakończyć i na co uważać? zmiany w 2023 r.
Stosunek pracy to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. W jego ramach pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy w warunkach podporządkowania a także wykonywanie pracy osobiście, w sposób ciągły i powtarzający się.

Często okazuje się, że pracownik chce zmienić pracę lub z innego powodu z niej zrezygnować, pracodawca może też nie chcieć zatrudniać dalej danego pracownika. Łączący pracodawcę z pracownikiem stosunek pracy można rozwiązać następująco:

  • na mocy porozumienia stron- rozwiązanie stosunku pracy następuję w dniu ustalonym przez pracodawcę z pracownikiem,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem)- umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia,
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia), powodem takie rozwiązania umowy o pracę może być np. z winy pracownika: ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, utrata uprawnień do wykonywania określonej pracy oraz z winy pracodawcy ciężkie naruszenie obowiązków jakie ciążą na pracodawcy, np. brak wypłaty wynagrodzenia,
  • z upływem czasu, na który była zawarta- dotyczy umów na okres próbny i czas określony

Pracodawca musi pamiętać, że wypowiedzenie umowy z pracownikiem staje się skuteczne gdy pracownik ma możliwość się z nim zapoznać. Nie można wypowiedzieć umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy np. zwolnienie lekarskie, urlop itp.

Po ustaniu stosunku pracy musimy pamiętać o rozliczeniu się z pracownikiem m.in wypłaceniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przepisy mówią że ekwiwalent należy wypłacić niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Najlepiej w dniu zakończenia stosunku pracy umówić się z pracownikiem na przekazanie świadectwa pracy i informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydania, prostowania zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Powołane wyżej przepisy szczegółowo wymieniają, jakie dane pracodawca może umieścić w świadectwie pracy, tak więc innych informacji dotyczących pracownika nie wolno pracodawcy wpisywać w treści świadectwa pracy. W szczególności w świadectwie pracy pracodawca nie może umieszczać informacji oceniających pracę pracownika, zarówno tych korzystnych dla pracownika jak i niekorzystnych.

Dodatkowo Art. 946 Kodeksu pracy stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o: okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w ww. okresie.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pracowniczej przez cały okres zatrudnienia danej osoby oraz przez 10 kolejnych lat, licząc od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Były pracownik może w każdej chwili złożyć wniosek o wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Może też złożyć wniosek o wystawienie  deklaracji PIT-11, a pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi informację podatkową w ciągu 14 dni.

Zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 r.

Zmiany Kodeksu Pracy które weszły w życie z dniem 26.04.2023 r. dotyczą m.in treści zawartych w wypowiedzeniu umowy o pracę. Do tej pory pracodawcy byli zobowiązani do uzasadniania wypowiedzeń tylko u pracowników, którzy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pozostali, posiadający umowy na czas określony, nie mieli takiego przywileju. Pracodawca od tej pory będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie u wszystkich, których zatrudniał na podstawie umów o pracę. W przypadku, gdy pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową, w obowiązku pracodawcy będzie uzasadnienie wypowiedzenia na piśmie również do tej organizacji.

Nowe zasady uwzględnione w Kodeksie Pracy uchylają także przepisy przewidujące, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie wyłącznie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli takowe wypowiedzenie jest nieuzasadnione lub też narusza inne przepisy, pracownik będzie miał (oprócz odszkodowania) również prawo do ubiegania się o przywrócenie do pracy.

Podsumowując na pracodawcy ciąży dużo obowiązków związanych z zakończeniem współpracy ze swoim pracownikiem. Pracodawca powinien dochować wszystkich obowiązujących terminów na wydanie dokumentów. W przeciwnym wypadku pracownik może złożyć skargę na pracownika do Inspekcji Pracy, co może spowodować nałożenie grzywny na pracodawcę.

Odsyłam również do przeczytania artykułu na temat pracy “na czarno”.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close