Ulga na złe długi w podatku VAT

Ulga na złe długi w podatku VAT

Przepisy w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT nakładają na przedsiębiorcę obowiązek wykazania każdej wykonanej usługi i jej opodatkowanie. Podkreślić należy, że obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w momencie zakończenia wykonania usługi. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca otrzyma zapłatę za wykonaną usługę na podstawie wystawionej faktury od kontrahenta czy nie. Co jednak w sytuacji kiedy płatność nie została uregulowana pomimo upływu terminu lub gdy wierzytelność jest nieściągalna?

Ulga na złe długi w przepisach

W przepisach ustawy o VAT (art. 89a) funkcjonuje pojęcie tzw. „ulgi na złe długi”. Jej istota polega na tym, że podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Ustawodawca jednocześnie w art. 89a ust. 1a wyjaśnia, że nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warunki zastosowania ulgi za złe długi

Oprócz powyższego, w przepisach określone są dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi na złe długi:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 (czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty (korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego):
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Status dłużnika

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że przy stosowaniu ulgi na złe długi istotny jest status obu stron transakcji. Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi na złe długi dwa razy musi sprawdzić status dłużnika. Po raz pierwszy na dzień wykonania świadczenia oraz po raz drugi na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której rozliczana jest ulga na złe długi. Obecnie jest to czynność nie sprawiająca większego problemu, z uwagi na funkcjonujący rejestr „Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  przywróconych do rejestru VAT” dostępny pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Dzięki rejestrowi w łatwy sposób można sprawdzić status kontrahenta według stanu na konkretny dzień.

Sporządzenie korekty (zastosowanie ulgi na złe długi)

Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż korekta musi zostać dokonana w tym konkretnym okresie. Nie dokonujemy historycznej korekty, czyli wtedy kiedy sprzedaż była dokonana, ani w żadnym innym okresie niż ten, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności.

Jednocześnie wierzyciel zobowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Dodatkowo, ustawodawca wskazuje na kolejne ograniczenie czasowe limitujące okres, w którym możliwe jest dokonanie korekty. Skorzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe pod warunkiem, że od końca roku, w którym była wystawiona faktura, nie minęły dwa lata.

W praktyce zawiadomienie takie składa się na formularzu VAT-ZD. Jednak od lipca (a w przypadku dużych przedsiębiorców od kwietnia) 2020 dodatkowe zawiadomienie nie będzie składane, a informacje na temat zastosowania ulgi na złe długi podatnik uwzględni w treści deklaracji, a dokładniej w łączonym JPK_VAT, w którym podatnik złoży deklarację i ewidencję VAT.

Obowiązek dłużnika w związku z ulgą na złe długi

Przepisy ustawy o VAT a art. 89b ust. 1 nakładają także obowiązek wobec dłużnika. Od  W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towaru lub świadczenie usługi na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warto także zaznaczyć, że nawet jeżeli wierzyciel nie zdecydował się na zastosowanie ulgi, wobec braku zapłaty i upływu terminu dłużnik musi oddać odliczony uprzednio VAT. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, chodzi wyłącznie o podatek, który uprzednio był rozliczony przez dłużnika jako VAT naliczony.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia