Szkolenie okresowe dla kierowcy zawodowego po 6 kwietnia 2022 r.

Szkolenie okresowe dla kierowcy zawodowego po 6 kwietnia 2022 r.

Szkolenie okresowe dla kierowcy zawodowego.

Kwiecień 2022 r. przyniósł sporo zasadniczych zmian w zakresie realizacji szkoleń okresowych dla kierowców zawodowych. Przepisy objęły zarówno samych kursantów, jak również ośrodki szkolenia kierowców czy jednostki systemu oświaty, a nawet Wydziały Komunikacji. Jak teraz wygląda szkolenie okresowe i odnowienie uprawnień w przypadku kierowców zawodowych?

Szkolenie okresowe – podstawa prawna – koszt

Zmiany w zakresie realizacji szkoleń okresowych obowiązują od 6 kwietnia 2022 r. i wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. 2022 poz. 739). Wprowadziły one mnóstwo zamieszania i dezorientacji, a nawet czasowy przestój w zakresie uzyskiwania uprawnień z uwagi na fakt, iż przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 5 kwietnia 2022 r., a zatem na dzień przed obowiązkiem ich stosowania. Co więcej, Ustawodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego jeśli chodzi o ich wdrażanie.

Zarówno urzędy, jak i ośrodki szkolenia kierowców nie miały fizycznej i technicznej możliwości wcześniejszego przygotowania się do obowiązujących zmian, tym bardziej, że mamy do czynienia z systemem informatycznym.


Koszt szkolenia okresowego: 800,00 zł 

Zadzwoń i umów się na dogodny termin: 733 339 337

Pełna oferta: kliknij TUTAJ


Profil kierowcy zawodowego – PKZ

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez przepisy jest koniczność posiadania przez kierowców zawodowych tzw. Profilu Kierowcy Zawodowego (w skrócie PKZ), czyli indywidualnego numeru indentyfikacyjnego nadawanego kierowcy. Dopiero po jego uzyskaniu kierowca będzie mógł rozpocząć szkolenie okresowe w ośrodku szkolenia. Aby uzyskać PKZ niezbędne jest posiadanie ważnego orzeczenie lekarskiego oraz psychologicznego.

Zmienia się zatem kolejność całej procedury – można ją przedstawić w następujący sposób:

  • Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych
  • Uzyskanie w Wydziale Komunikacji Profilu Kierowcy Zawodowego
  • Zgłoszenie się do ośrodka szkolenia kierowców celem zapisania się na szkolenie.

Jak uzyskać Profil Kierowcy Zawodowego?

Profil Kierowcy Zawodowego wydawany jest przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta (w zależności od miejsca zamieszkania danej osoby).

Aby go uzyskać należy przedłożyć następujące dokumenty:

– prawo jazdy

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy

– orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy

– kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

– wniosek związany z dokonaniem wpisu dotyczącego uzyskania kwalifikacji zawodowych (do pobrania w urzędzie)

Opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata za ewidencyjna za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł (słowie: sto złotych 50/100)

Zakres szkolenia okresowego

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów, a więc jego wymiar nie uległ zmianie. Istotna różnica polega na tym, że modułów nie można już dzielić, tzn. jeden moduł musi odbyć się jednego dnia. W praktyce oznacza to, że szkolenie okresowe trwa 5 dni.

WAŻNE! Nie musi to być 5 dni z rzędu. W zależności od możliwości i oferty ośrodka szkolenia kursant może szkolić się w wybrane dni uwzględniające Jego dyspozycyjność.

Zajęcia praktyczne

Jedną z podstawowych zmian wprowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury jest konieczność odbycia przez kursanta zajęć praktycznych.

Zgodnie z przepisami każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (co najmniej połowa zajęć, a więc min. 3,5 godz., stanowią ćwiczenia lub zajęcia praktyczne w ruchu drogowym, lub zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych.

Zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Podkreślić należy, że każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zajęcia on-line

Nowością jest również możliwość prowadzenia szkolenia okresowego w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, ale wyłącznie w wymiarze 7 godzin zajęć jednego teoretycznego modułu.

A zatem 4 dni szkolenia kursant obowiązkowo musi odbyć w ośrodku szkolenia (lub np. w miejscu odbywania zajęć praktycznych), a jeden dzień może realizować szkolenie w formie on-line wykorzystując komputer i dostęp do Internetu.

Możliwość skrócenia szkolenia

Nowe przepisy przewidują możliwość skrócenia szkolenia okresowego w przypadku kiedy kursant

  1. Ukończył inne szkolenie w postaci kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych – skrócenie szkolenia okresowego o 14 godzin (2 moduły)
  2. Ukończył inne szkolenie w postaci szkolenia potwierdzającego kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego – skrócenie szkolenia okresowego o 7 godzin (1 moduł).

Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie innego szkolenia. Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia okresowego.

Dokumentacja elektroniczna

Nie sposób nie zauważyć, że w obecnym systemie prawnym zasadniczo zmniejszył się zakres prowadzonej dokumentacji w formie papierowej.

Przede wszystkim sam kursant nie otrzymuje już „papierowego” świadectwa kwalifikacji zawodowej. To ośrodek szkolenia kierowców wprowadza w systemie informacje o ukończonym szkoleniu i wydaniu świadectwa kwalifikacji, która to informacja od razu trafia do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta. Jeśli kursant dokonał wcześniej wszystkich formalności (chodzi przede wszystkim o dokonanie opłaty za wydanie prawa jazdy) to nie ma potrzeby ponownego zgłaszania się do urzędu.