Obowiązki informacyjne pracodawcy – po zmianach Kodeksu Pracy 2023 r.

Obowiązki informacyjne pracodawcy – po zmianach Kodeksu Pracy 2023 r.

Obowiązki informacyjne pracodawcy – po zmianach Kodeksu Pracy 2023 r.

Informacja o warunkach zatrudnienia jest podstawowym dokumentem, który otrzymuje zatrudniony pracownik. Obowiązkiem pracodawcy w związku z zawarciem umowy o pracę jest poinformowanie zatrudnionego pracownika o warunkach zatrudnienia w zakładzie pracy. Informacja o warunkach zatrudnienia musi być przekazana pracownikowi najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dopuszczenia pracownika do pracy., nawet jeżeli data rozpoczęcia pracy jest późniejsza (pracownik nie rozpoczął jeszcze pracy). Trzeba także pamiętać, że w trakcie trwania umowy, gdy niektóre jej elementy zmieniają się, wówczas trzeba przekazać pracownikowi nową informację o warunkach zatrudnienia.

Jedną ze zmian przepisów dotyczących informacji o warunkach zatrudnienia jest to, iż wcześniej należało ją przekazać w terminie 7 dni od momentu ZAWARCIA UMOWY, natomiast po zmianie jest to w terminie 7 dni od momentu DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

Obowiązki pracodawcy – jakie informacje przekazać:

Informacja o warunkach zatrudnienia oprócz lub w miejsce niektórych elementów wymienionych powyżej obejmuje również informację o:

-obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy

-obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy

-przysługujących pracownikowi przerwach w pracy

-przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku

-zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią

-w przypadku pracy zmianowej ‒ zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę

-w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy ‒ zasadach dotyczących przemieszczania się

między miejscami wykonywania pracy

-innych niż określone w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach

wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych

-wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu

wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania

pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania (ustalania długości

urlopu wypoczynkowego, zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku bieżącym i

terminu wykorzystania urlopu zaległego, informacji o urlopie na żądanie)

-obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych,

długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub – jeżeli nie

jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia

-w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji – sposobie ustalania takich okresów

wypowiedzenia

-prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych

zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy

-układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty,

a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne

organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji

– w przypadku, gdy nie ustalono regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości

wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy

sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz

usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Na uwagę zasługuje również ciekawostka:

W znowelizowanym Kodeksie pracy pojawił się zapis o tym, że pracodawca w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, ma obowiązek poinformować pracownika o:

– nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia

społeczne

-informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez

pracodawcę.

Przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia w postaci papierowej lub elektronicznej- obowiązki pracodawcy

Informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia w postaci elektronicznej będzie dopuszczalne pod warunkiem umożliwienia pracownikowi wydrukowania oraz przechowywania udostępnionych informacji.

Informację o warunkach zatrudnienia spełniającą nowe wymogi należy przekazać pracownikowi, z którym po dniu wejścia w życie omawianych przepisów pracodawca zawrze umowę o pracę. W przypadku pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy w dniu wejścia w życie tych przepisów, pracodawca ma obowiązek przekazania informacji o warunkach zatrudnienia według nowego wzoru jedynie na stosowny wniosek pracownika. Termin na wykonanie tego obowiązku wynosił będzie 3 miesiące od daty złożenia wniosku przez pracownika.

Obowiązki pracodawcy w przypadku modyfikacji warunków zatrudnienia wskazanych w art. 29 Kodeksu Pracy, :

pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracownika, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika.

Zmianę adresu siedziby firmy (w przypadku osoby fizycznej i braku adresu siedziby, mówimy o adresie zamieszkania), pracodawca przekazuje pracownikom w sposób papierowy lub elektroniczny, w terminie 7 dni.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close