Obowiązki informacyjne pracodawcy – po zmianach Kodeksu Pracy 2023 r.

Obowiązki informacyjne pracodawcy – po zmianach Kodeksu Pracy 2023 r.

Dokumentacja warunków zatrudnienia stanowi kluczowy element, który pracownik otrzymuje po rozpoczęciu pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem, pracodawca ma obowiązek dostarczyć informacje o warunkach pracy nie później niż siedem dni od momentu, gdy pracownik rozpoczyna wykonywanie swoich obowiązków, nawet jeśli faktyczne rozpoczęcie pracy nastąpi później. Dodatkowo, w przypadku zmiany jakichkolwiek warunków umowy, pracodawca jest zobligowany do aktualizacji tej informacji.

Zmiany w przepisach dotyczących informacji o warunkach zatrudnienia

Wcześniej, informacje te musiały być dostarczone w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę. Obecnie, termin ten został przesunięty na siedem dni od momentu, gdy pracownik zostaje dopuszczony do pracy.

Jakie informacje powinien przekazać pracodawca?

Informacja o warunkach zatrudnienia powinna zawierać szczegółowe dane na temat:

  • norm czasu pracy na dobę i na tydzień,
  • przewidzianych przerwach oraz odpoczynkach dziennych i tygodniowych,
  • zasadach dotyczących pracy nadliczbowej i jej rekompensacie,
  • przepisach regulujących pracę zmianową i zasadach zmiany zmian,
  • zasadach przemieszczania się między miejscami pracy,
  • dodatkowych składnikach wynagrodzenia i innych świadczeniach,
  • wymiarze i zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego,
  • procedurach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym okresach wypowiedzenia i możliwościach odwołania się do sądu pracy.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Każdy pracodawca w ciągu 30 dni od dopuszczenia pracownika do pracy powinien także poinformować o:

  • instytucji zabezpieczenia społecznego, do której odprowadzane są składki,
  • szczegółach dotyczących ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym.

Przekazywanie informacji – obowiązki pracodawcy

Pracodawcy mogą przekazywać te informacje w formie elektronicznej, pod warunkiem umożliwienia pracownikowi ich wydrukowania i przechowywania. Informacje o warunkach zatrudnienia muszą być dostarczone każdemu nowemu pracownikowi, a istniejącym pracownikom na ich wniosek w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

Podsumowując, pracodawcy muszą śledzić wszelkie zmiany w warunkach zatrudnienia i informować o nich pracowników zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi. Jest to nie tylko obowiązek prawny, ale także element budowania transparentnych i sprawiedliwych relacji w miejscu pracy.