Nowy Ład – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

Nowy Ład – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

Już za kilka dni wchodzą  życie nowe przepisy systemu podatkowego odnoszące się do przepisów Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Pakiet tych zmian ma być korzystniejszy i promowany jest hasłem „NISKIE PODATKI”.

Poniżej zamieszczamy przegląd najważniejszych zmian Polskiego Ładu 2.0., o których również można poczytać w Polski Ład 2.0 z dnia 9 czerwca 2022 r opublikowaną w dzienniku ustaw.

Nowy Ład  – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

OBNIŻENIE STAWKI PODATKU Z 17% NA 12%
Pierwszą istotną zmianą jest obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej. Dla przypomnienia: skala podatkowa składa się z dwóch progów. Dochody nie przekraczające wartości 120 000 zł rocznie należy opodatkować stawką 17% pomniejszoną o wartość kwoty wolnej o podatku, o której poczytasz w dalszej części artykułu. Nadwyżkę zaś stawką 32%. Od lipca b.r. należy zastosować obniżoną stawkę  – 12% w przedziale I progu dochodowego. Co więcej nowa stawka ma mieć zastosowanie przy obliczaniu wynagrodzeń za lipiec i będzie mieć moc wsteczną – rozliczymy według niej PIT za cały 2022 r.

 

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ
Ulga ta była uważana za najbardziej niezrozumiałą, problematyczną ulgą podatkową wchodzącą w życie od stycznia 2022 r. Miała rekompensować brak możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców opodatkowanych na skali podatkowej i pracowników. Już wkrótce ulga ta przestanie istnieć w systemie podatkowym z datą wsteczną od 1.01.2022 r. Jeżeli u podatnika rozliczenie z zastosowaniem ulgi okaże się bardziej opłacalne, niż wynikające z nowych przepisów, będzie możliwość rozliczenia podatku za 2022 r. z uwzględnieniem ulgi. Wówczas naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

NOWA KWOTA ZMIEJSZAJĄCA PODATEK
Kwota wolna od podatku została utrzymana na tym samym poziomie –  30 tysięcy złotych co w praktyce oznacza, że podatnicy, których dochód roczny nie przekracza tej kwoty będą zwolnieni z odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
Ze względu na obniżenie stawki PIT do 12% została ustalona nowa kwota zmniejszająca podatek wynosząca 3600 zł w skali roku (30 000 PLN x 12% = 3 600 PLN), a miesięcznie – 300 PLN (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek).

Od stycznia 2023 r. podatnicy w tym również zleceniobiorcy zatrudnieni w kilku miejscach pracy będą mogli podzielić kwotę wolną od podatku na maksymalnie 3 płatników wskazując w oświadczeniu PIT-2 jednocześnie kwotę do odliczenia odpowiadającą:

 • 1/12 (300 PLN przy jednej umowie),
 • 1/24 (150 PLN przy dwóch umowach)
 • 1/36 (100 PLN przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.

 

LIKWIDACJA PODWÓJNEGO LICZENIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY
W związku z obniżeniem stawki PIT do 12% nastąpi uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Zniesiono obowiązek obliczania zaliczek według zasad obowiązujących w 2021 r. i porównywania ich do obliczonych zaliczek z uwzględnieniem przepisów na dzień 01.01.2022 r.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA NA SKALĘ PODATKOWĄ
W ustawie zawarto przepisy dające możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej w trakcie roku. W przypadku przedsiębiorców opodatkowujących swoje dochody według podatku liniowego zmiana formy działalności na skalę podatkową będzie możliwe po zakończeniu roku. Przy dokonaniu rozliczenia rocznego należy złożyć PIT-36 zamiast PIT-36L co wiązałoby się z pozostaniem przy obecnej formie opodatkowania.

W przypadku podatników opłacających ryczałt, ustawodawca przewidział 2 możliwości przejścia na skalę podatkową:

 • Po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowiec powinien złożyć deklarację PIT-36 zamiast PIT-28. Rozliczenie należy dokonać uwzględniając skalę podatkową za cały 2022 r.
 • W trakcie roku – podatnicy mają możliwość przejścia na skalę podatkową od lipca b.r. Aby tak się stało, należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem do 22 sierpnia. Podatnicy, który zdecydują się na to rozwiązanie będą musieli złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 i PIT-36 w odniesieniu do uzyskanych dochodów po drugim półroczu (od lipca – grudnia).

Podatnicy opodatkowujący najem prywatny ryczałtem również mają możliwość dokonania rozliczenia według skali podatkowej. W tym przypadku również należy złożyć formularz PIT-36 zamiast PIT-28.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH I PŁATNOŚCI RYCZAŁTU
Do dnia 2 maja 2023 r. należy złożyć rozliczenie roczne za 2022 r. Termin dotyczy wszystkich podatników opodatkowujących swoje dochody według skali jak i ryczałtu.

Skrócono również termin płatności ryczałtu  za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego. Płatność należy dokonać do 20 stycznia następnego roku.

 

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Zmiana skierowana jest do przedsiębiorców rozliczających się liniowo, ryczałtowo oraz na podstawie karty podatkowej.

 • Podatnicy opodatkowujący swoje dochody liniowo będą mogli odliczyć zapłacone składki zdrowotne do wysokości 8700 zł rocznie. Limit ten będzie waloryzowany corocznie.
 • Podatnicy płacący ryczałt odliczą połowę zapłaconych składek zdrowotnych.
 • Osoby prowadzące dz.g. opodatkowanych kartą podatkową odliczą 19% kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Odliczeniu podlega również składka osoby współpracującej. Od lipca 2022 r. zmianie ulega podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących i wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zatem wysokość składki zdrowotnej wynosić będzie 419,92 zł.

Niestety preferencja odliczenia składki zdrowotnej nie dotyczy podatników rozliczając się według skali. Bowiem dla nich została obniżona skala podatkowa z 17% na 12%.

W sytuacji gdy suma wpłaconych przez ubezpieczonego zaliczek miesięcznych przewyższa wartość rocznej składki zdrowotnej ustalonej od podstawy, podatnikowi przysługiwać będzie zwrot, który nastąpi na podstawie złożonego wniosku do ZUS-U.

ULGA PRORODZINNA
Przepisy Nowego Ładu zakładały zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem na dotychczasowych zasadach w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko. Ulga miała być zastąpiona jednorazowym odliczeniem w wysokości 1500 zł co było mocno krytykowane przez społeczeństwo, księgowych i doradców podatkowych. Na szczęście zmiana ta nie została uchwalona. Jakie więc zmiany obejmują ulgę prorodzinną ?

 • Do dochodu rodzica samotnie wychowującego dziecko nie będą wliczane dochody dziecka z tytułu renty.
 • Na dotychczasowych zasadach mogą rozliczać się rodzice samotnie wychowujący dziecko niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie.
 • Kwota dochodu uzyskanego przez dziecko uprawniająca do skorzystania z ulgi wynosi 16 061,28 zł w 2022 roku.

 

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁATNIKA ZA BŁĘDNE ZŁOŻONE OŚWIADCZENIE PODATNIKA
Według nowych przepisów pracodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za błędnie przekazane informacje przez pracownika dotyczące pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

 

1,5% PODATKU DLA OPP
Podatnik będzie mógł przekazać 1,5% podatku (a nie tak jak do tej pory – 1%) na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI A ULGI PODATKOWE
Ulgi podatkowe tj. ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie.

 

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami