Diety i ryczałt za nocleg – wyższe stawki?

Diety i ryczałt za nocleg – wyższe stawki?

Projekt nowelizacji rozporządzenia

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), w zakresie zmiany diety przysługującej pracownikowi w czasie podróży krajowej. Projekt przewiduje zmianę z 30 zł na 38 zł. Pragniemy zaznaczyć, że obecna wysokość obowiązuje od 1 marca 2013 r.

Zmiany w rozporządzeniu

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia stwierdzono, że przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013–2021 oraz prognozowaną inflację na 2022 r.

W związku z planowaną zmianą diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), zmieni się również ryczałt za nocleg stanowiący 150 % diety – 57 zł.

Zwrot kosztów noclegu

Zgodnie z projektem rozporządzenia, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie występował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, nie większej jednak za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł.

Spoza sfery budżetowej

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami. Może to nastąpić w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (obwieszczenia).

 

Link do całego procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359601