Ewidencja czasu pracy – nowe zasady od 2019 roku

Ewidencja czasu pracy – nowe zasady od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Reguluje ono nie tylko zasady prowadzenia akt osobowych pracownika, ale również innej dokumentacji wytworzonej w związku z zatrudnieniem. Należy do niej m.in. dokumentacja związana z ewidencjonowaniem czasu pracy, której zakres od 1 stycznia br. został znacznie rozszerzony.

Ewidencja czasu pracy kierowcy w węższym zakresie – po staremu! – do 31 grudnia 2018 roku

Do 31 grudnia 2018 r. dane dotyczące czasu pracy ewidencjonowano w karcie ewidencji czasu pracy, której elementy składowe określało obowiązujące do końca ubiegłego roku rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy… (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia, w karcie ewidencji czasu pracy wykazywało się:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym przypadającą w niedziele i święta oraz w porze nocnej,
  • dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Oprócz powyższych danych, w ewidencji czasu pracy wykazywało się pracę w nadgodzinach, dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Pracodawca zamieszczał w niej również informację o wykonywaniu przez młodocianego prac wzbronionych młodocianym, których wykonywanie

jest dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego. Do karty ewidencji czasu pracy prowadzonej na starych zasadach dołączało się ponadto wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego za pracę w nadgodzinach.

Ewidencja – więcej danych wymaganych

Od 1 stycznia br., wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369), dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy została znacznie rozbudowana. Obok jej klasycznego elementu, tj. karty ewidencji czasu pracy – określanej w nowym rozporządzeniu jako ewidencja czasu pracy – pracodawca musi również gromadzić określone dokumenty, wnioski i zgody pracownika. Razem z ewidencją czasu pracy składają się one na dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy (patrz ramka).

W porównaniu z poprzednią ewidencją czasu pracy można zauważyć także uszczegółowienie wielu danych tej ewidencji. Z nowego rozporządzenia wprost wynika, że należy wykazywać liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej i nadgodzin) oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wymagane jest również określenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak też wymiaru nieobecności nieusprawiedliwionej. Bardziej precyzyjnie należy również wykazywać dane dotyczące dyżuru, podając godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce odbywania i liczbę godzin dyżuru. W przypadku dni wolnych trzeba podać tytuł ich udzielenia.

WAŻNA INFORMACJA!

Nowe rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe, odnoszące się m.in. do ewidencji czasu pracy prowadzonej w dniu 1 stycznia 2019 r. Jak wynika z § 20 ust. 3 tego rozporządzenia, do zakresu kart ewidencji czasu pracy pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu 1 stycznia 2019 r. i które były prowadzone (kontynuowane)w tym dniu, stosuje się przepisy poprzedniego rozporządzenia. Takie karty ewidencji można więc prowadzić w węższym zakresie, jednak – moim zdaniem – tylko do upływu okresu, którego dotyczą. Kolejna karta ewidencji czasu pracy, powinna już być prowadzona na nowych zasadach.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia