Stawki podatku VAT w transporcie drogowym osób i rzeczy

Stawki podatku VAT w transporcie drogowym osób i rzeczy

Wybór właściwej stawki podatku VAT dla oferowanych towarów i usług to zagadnienie, które niejednokrotnie sprawia wielu problemów przedsiębiorcom. Ma to również odzwierciedlenie
w transporcie drogowym, szczególnie międzynarodowym, gdzie usługa przewozu osób lub rzeczy może być opodatkowanymi różnymi stawkami podatku VAT. Jak prawidłowo określić odpowiednią stawkę podatku VAT w transporcie na fakturze?

W transporcie drogowym możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 23%, 8% lub 0%. W określonych sytuacjach usługa transportu nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Transport osób

Transport osób, inaczej transport pasażerski, sklasyfikowany w PKWiU pod symbolem 49.31, co do zasady opodatkowany jest 8% stawką podatku VAT.

W myśl art. 28f ust. 1 miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W związku z powyższym jeśli przewoźnik wykonuje transport poza terytorium Polski wówczas płaci podatek VAT w każdym państwie, przez które przejeżdża.

Co istotne, nie ma tutaj znaczenia, czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, czy też jest osobą fizyczną niebędącą podatnikiem.

W przypadku usług transportu międzynarodowego zastosowanie ma stawka 0%, jednak dotyczy to wyłącznie przewozu lub innego sposobu przemieszczania się osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego. Zatem w przypadku transportu lądowego osób brak jest możliwości zastosowania stawki 0%.

Przykład

Firma „Wesoły Autobus” wykonuje przewóz uczniów z Warszawy do Francji przez Niemcy. Usługa ta będzie opodatkowana zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i Francji proporcjonalnie do ilości przejechanych kilometrów.

Transport rzeczy

Transport rzeczy, inaczej transport drogowy towarów, sklasyfikowany w PKWiU pod symbolem 49.41, co do zasady opodatkowany jest 23% stawką podatku VAT.

Jednak istotne znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania i stawki podatku VAT ma określenie statusu usługobiorcy.

Transportu towarów na rzecz podatników

Zgodnie z ogólną zasadą z art. 28b ust. 1 miejscem świadczenia usług (w tym transportu towarów) na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Podmiot świadczący usługę na rzecz podatnika z innego państwa nie jest zatem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

Przykład:

Firma ABC Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, na zlecenie firmy XYZ LTD z siedzibą w Londynie przewiozła towary na trasie Kraków – Barcelona. Miejscem świadczenia (opodatkowania) dla tej usługi jest terytorium Wielkiej Brytanii, gdzie firma XYZ LTD (usługobiorca) powinien zapłacić VAT.

Po stronie usługodawcy polskiego – firmy ABC Sp. z o.o. – zrealizowany transport nie skutkuje obowiązkiem rozliczenia (zapłaty) VAT w kraju (Polsce).

Należy jednak zwrócić uwagę na obowiązki jakie powinna spełnić firma ABC Sp. z o.o. w związku z wykonaną usługą:

– wystawienie faktury VAT – tzw. „NP”, tj. bez wykazywania stawki i kwoty VAT, ale z zawartą adnotacją „odwrotne obciążenie”

– wykazanie otrzymanego wynagrodzenia (kwoty odpowiadającej podstawie opodatkowania) w deklaracji VAT (poz. 21 i 22)

– wykazanie transakcji w informacji podsumowującej VAT UE.

Odnosząc się do art. 28b ust. 2 zaznaczyć trzeba, że w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Przykład:

Spółka ABC z siedzibą w Łodzi świadczy usługi na rzecz włoskiej spółki XYZ. Przy czym zamawiającym wykonanie usługi oraz dokonującym zapłaty za nią jest w każdym przypadku oddział spółki XYZ w Warszawie.

Spółka ABC wystawia na rzecz spółki XYZ polską fakturę, w której usługa zostaje opodatkowana według właściwe stawki podatku VAT (23%)

Transportu towarów na rzecz niepodatników

Jak wskazuje art. 28f ust. 2 miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Jeśli transport odbywa się w dwóch lub więcej krajach usługa powinna być opodatkowana proporcjonalnie w zależności od liczby przejechanych kilometrów (tak jak ma to miejsce w przypadku transportu osób).

Wyjątek stanowi jednak wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów, tj. w przypadku, gdy rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (załadunek towarów).

Przykład 1:

Polska spółka świadczy na rzecz obywatela polskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, usługę transportu towarów z Francji do Szwajcarii. Usługa taka powinna zostać opodatkowana we Francji oraz w Szwajcarii (proporcjonalnie w stosunku do przejechanych kilometrów).

Przykład 2:

Firma transportowa ABC z siedzibą we Wrocławiu dokonała przewozu mebli
z Berlina do Paryża, przy czym środek transportu, którym towary były transportowane (przed załadunkiem w Niemczech), wyjechał z bazy przewoźnika zlokalizowanej w Poznaniu. Usługobiorcą była osoba fizyczna (niepodatnik). Miejscem opodatkowania dla opisanej usługi jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczął. Firma ABC powinna zatem rozliczyć VAT na terytorium Niemiec. Przejazd na trasie Poznań – Berlin nie stanowi odrębnej czynności opodatkowanej.

Transport międzynarodowy towarów

W określonych przypadkach przedsiębiorca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Stawka 0% ma zastosowanie do usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 3 pkt. 1), do którego zalicza się przewóz lub inny sposób przemieszczania się towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, a zatem przewóz towarów z Polski poza granice UE
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, a zatem przewóz towarów z terytorium państwa niebędącego członkiem UE na terytorium Polski
 3. Z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), a zatem przewóz tranzytowy przez terytorium Polski podczas transportu towarów pomiędzy dwoma państwami niebędącymi państwami członkowskimi UE
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub
  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju, a zatem przewóz tranzytowy przez terytorium Polski podczas transportu towarów pomiędzy państwem członkowskim UE państwem nienależącym do UE

Ponadto obniżoną do 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do:

 • usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości
  na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego
 • wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego (poprzez wewnątrzwpólnotową usługę transportu towarów należy rozumieć transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich)
 • usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego są w przypadku transportu:

 • towarów przez przewoźnika lub spedytora – list przewozowy lub dokument spedytorski stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora)
 • towarów importowanych – oprócz dokumentów wskazanych powyżej, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów
 • towarów przez eksportera – dowód wywozu towarów

W przypadku braku powyższych dokumentów podatnik nie może stosować stawki podatku VAT w wysokości 0%.

Jak wynika z powyższej analizy, zastosowanie właściwej stawki podatku VAT w przypadku transportu drogowego nie jest czynnością oczywistą i  automatyczną. Zależy ona bowiem od kilku czynników, w tym od statusu usługobiorcy (podatnik/niepodatnik), jego siedziby, przebytej trasy czy posiadanych dokumentów potwierdzających rodzaj usługi. Zatem przed wystawieniem faktury należy wziąć pod uwagę wszystkie regulacje prawne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. 2013 poz. 1719)

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia