Czy mandat drogowy kwalifikuje się do kosztów podatkowych? · euroPiM

Czy mandat drogowy kwalifikuje się do kosztów podatkowych?

Czy mandat drogowy kwalifikuje się do kosztów podatkowych?

Co w przypadku gdy spieszysz się na spotkanie biznesowe, poruszasz się samochodem służbowym i zostajesz zatrzymany przez Policję? Czy zapłacony mandat możesz wliczyć w koszty?

Czym jest mandat i jakie są jego rodzaje?

Mandaty karne są efektem wykroczenia najczęściej spowodowane poruszaniem się z nadmierną prędkością prowadzonego pojazdu. Zasady nakładania mandatów określone są w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie mandatowe jest najbardziej uproszczonym i skróconym postępowaniem w sprawach o wykroczenia. Ma ono charakter inkwizycyjny. Oznacza to, że funkcjonariusz występuje jednocześnie jako strona wnosząca oskarżenie i dokonująca oceny czynu oraz nakładająca karę. Postępowanie mandatowe prowadzi przede wszystkim Policja, inne organy mają takie uprawnienie tylko jeżeli pozwala na to przepis szczególny.

Wyróżnia się trzy rodzaje mandatów karnych:

gotówkowy – ukarany uiszcza grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi policji (stosuje się je wyłącznie w stosunku do osób przebywających czasowo na terytorium RP),

kredytowany – wydaje się ukaranemu za potwierdzeniem odbioru. Mandat powinien zawierać informację o konieczności uiszczenia grzywny w terminie do 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieopłacenia mandatu. Mandat staje się prawomocny w momencie pokwitowania go przez osobę ukaraną,

zaoczny – wystawia się w sytuacji, gdy sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia, lub gdy zachodzi wątpliwość kto popełnił wykroczenie. Mandat powinien być wówczas pozostawiony w takim miejscu, by sprawca mógł go odebrać tak szybko jak to możliwe.

Nie można zmusić sprawcy wykroczenia do przyjęcia mandatu. Funkcjonariusz ma obowiązek poinformowania sprawcy wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu i skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu. W przypadku, odmowy przyjęcia mandatu karnego lub braku jego uiszczenia w wyznaczonym terminie, zostaje skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Mandat a koszt podatkowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT “kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”

Interpretując powyższą definicję, kosztem uzyskania przychodów mogą być wydatki powiązane gruntownie z działalnością mające znaczenie dla źródła przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba jednak pamiętać, że na każdym podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, że dana transakcja rzeczywiście miała miejsce. W razie kontroli ze strony urzędu skarbowego jako właściciel firmy jesteś zobowiązany do okazania swojej dokumentacji. Sposób przedstawienia wszystkich dowodów musi być jasny, czytelny, dostępny i łatwy do odnalezienia.

Można pomyśleć, że do kosztów możemy śmiało zaliczyć karę za wykroczenie w ruchu drogowym czy powiązane z nim koszty, bo przecież osoba prowadząca pojazd otrzymała karę pieniężną podążając na ważne spotkanie z klientem. Nic bardziej mylnego. Ustawa o PIT z art. 22 wyłącza jednak możliwość wrzucenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów o których mowa w art. 23.

Ustawodawca w art. 23 wyłącza kary grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia z kosztów uzyskania przychodów. Wśród najpopularniejszych można przeczytać o kosztach reprezentacji, podatku dochodowym, odsetkach za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat podatków do urzędu skarbowego lub płaconych z opóźnieniem składek ZUS czy też kwotach udzielonych pożyczek.

Posiadasz auto w leasingu i otrzymałeś zdjęcie z fotoradaru – jesteś zmuszony do wskazania osoby, która znajdowała się za kierownicą pojazdu w danym dniu o danej porze i dokonała wykroczenia. Jako pracodawca jesteś winien w tym zakresie współpracować z policją. W przeciwnym razie jako właściciel firmy zostaniesz obarczony karą grzywny. Zgodnie z prawem to pracownik, kierujący samochodem służbowym, naruszył przepisy ruchu drogowego i to on w pełni odpowiada za swoje czyny. Właściciele często nie zdają sobie sprawy z zasad tej odpowiedzialności i sami płacą mandaty za swoich pracowników.

Podsumowanie

Nie ma przychylnej przesłanki, dzięki której można zaliczyć mandat do kosztów uzyskania przychodów. Próba umotywowania, że osoba prowadząca pojazd spieszyła się na spotkanie z potencjalnym klientem w celu poszerzenia horyzontów firmy jest zbędna. Mandat musisz  uregulować, a kosztu nie możesz zaliczyć do kosztów podatkowych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close